Dansk forskning

Der kan være store samfundsmæssige perspektiver ved en fortsat udvikling af økologisk jordbrug og økologiske fødevaresystemer. Dette gælder både i forhold til at skabe grundlag for at udvikle konkurrencedygtige, økologiske fødevarer af høj kvalitet og i forhold til at gennemføre en afbalanceret og bæredygtig udvikling af landdistrikter og fødevareerhverv. 

En forudsætning for en fortsat udvikling af økologisk jordbrug er mere viden om mulighederne for at styrke de økologiske fødevarers sundhed, kvalitet, sikkerhed og konkurrenceevne. En anden forudsætning er mere viden om mulighederne for at udvikle produktionen i henhold til de økologiske principper, og under hensyntagen til natur, miljø, husdyrsundhed og sociale forhold.

Tidligere forskningsprogrammer

Organic RDD 2, Økologisk Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogram, er det danske forskningsprogram målrettet økologiske fødevaresystemer. Programmet løber i perioden 2014-2018 og har et budget på 90 millioner kroner. Det er koordineret af ICROFS, Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer og finansieret gennem Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Hovedtemaerne i programmet er valgt på baggrund af anbefalinger fastlagt i ICROFS’ Forsknings- og udviklingsstategi 2012, der er udviklet i tæt samarbejde med en lang række interessenter i og med tilknytning til den økologiske sektor.

Organic RDD 2.2 anvender restbeløbet i den pulje, som ved en politisk aftale den 8. november 2013 blev afsat til forskning og innovation inden for økologisk produktion. Størstedelen af den oprindelige bevilling er allerede brugt, men der er 12,4 millioner tilbage, som er fordelt mellem 7 projekter. 


Organic RDD 3-projekter

Bestyrelsen for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) har udvalgt en række projekter, der skal have støtte. Mens 3 af projekterne fokuserer på udfordringer inden for planteproduktion, drejer det sidste projekt sig om husdyrproduktion. 

Organic RDD 4-projekter

Organic RDD 4, Økologisk Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogram, er det danske forskningsprogram målrettet økologiske fødevaresystemer. Programmet løber i perioden 2019-2021 og har et budget på 25 millioner kroner. Det er koordineret af ICROFS, Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer og finansieret gennem Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP)

Puljen går til projekter, som sætter fokus på at gøre det økologiske landbrug mere ressourceeffektivt, herunder forbedrer den økologiske jordbrugs klima/miljøprofil og understøtter husdyrsundhed og -velfærd.