Organic RDD 4

Organic RDD 4, Økologisk Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogram, er det danske forskningsprogram målrettet økologiske fødevaresystemer. Programmet løber i perioden 2019-2022 og har et budget på 25 millioner kroner. Det er koordineret af ICROFS, Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer og finansieret gennem Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP)

Hent folder om Organic RDD 4 projekterne

Puljen går til projekter, som sætter fokus på at gøre det økologiske landbrug mere ressourceeffektivt, herunder forbedrer den økologiske jordbrugs klima/miljøprofil og understøtter husdyrsundhed og -velfærd

Ansøgninger til Organic RDD 4 blev indkaldt med frist d. 6. september 2018.


Oversigt over Organic RDD 4-projekterne


ClimateVeg

Grøntsager vil i en fremtidig klimaoptimeret kost delvis erstatte animalske produkter, og grøntsager skal, ifølge de nationale kostanbefalinger, udgøre en andel på 2/5 af maden på tallerkenen. ClimateVeg vil dokumentere klima- og miljøprofilen for danske økologiske grøntsager og identificere forbedringsmuligheder i tæt samarbejde med store danske økologiske grøntsagsproducenter.

Projektleder: Hanne Lakkenborg Kristensen (AU)

ClimOptic

ClimOptic vil udvikle, dokumentere og demonstrere optimerede organiske gødninger til anvendelse i samspil med ændringer i sædskifte og gødningshåndtering for mere klimaeffektiv økologisk produktion. Projektet skal analysere produktionssystemer med fjerkræ og svin eller ren planteavl, og hvor husdyrgødning og planterester omsættes i biogasanlæg.

Projektleder: Jørgen E. Olesen (AU)

MAFFRA II

MAFFRA II vil videre- og færdigudvikle et naturligt, plantebaseret, antimikrobielt foderadditiv til smågrise, der forebygger fravænningsdiarré og kan reducere/ erstatte brugen af antibiotika og zink. Projektet vil dokumentere, at meget lovende forskningsresultater, vist ved brug af antimikrobielle plante-cocktails i projektet MAFFRA, også kan opnås i større skala.

Projektleder: Martin Jensen

KALVvedKO

At kalve skilles fra deres mor efter et døgn er et åbenlyst dilemma i økologiske malkekvægbesætninger. KALVvedKO søger at løse dilemmaet gennem forskning og udvikling af nye robuste og innovative staldsystemer til danske forhold, som understøtter et endnu mere naturligt liv samt sundhed gennem sen fravænning af kalvene.

Projektleder: Mette Vaarst (AU)

ShelterFish

Opdræt af regnbueørred, især økologisk ørred, er kritisk udfordret på grund af relativt mange hud/gælle infektioner forårsaget af forskellige patogener. ShelterFish vil fokusere på løsninger i krydsfeltet: Fisk - Patogener – Opdrætssystem/miljø og vandkvalitet.

Projektleder: Alfred Jokumsen (DTU Aqua)

SustainOrganic

Markedet, f.eks. professionelle køkkener, efterspørger klimavenlig og bæredygtig mad, men de har ingen værktøjer til at tage hensyn til disse aspekter. SustainOrganic vil identificere og gruppere de vigtigste økologiske fødevarer i professionelle køkkener efter næringsprofil og forventet miljøpåvirkning samt udarbejde et rådgivningsmateriale til vejledning om kost med en mere overordnet miljøvenlig profil.

Projektleder: Marie Trydeman Knudsen (AU)