Organic RDD forskningsmidler

Organic RDD står for "Økologisk Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogram", og er et dansk forskningsprogram målrettet økologiske fødevaresystemer, som koordineres af ICROFS i samarbejde med GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram), der finansierer programmet.

GUDP  (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram) indkalder i særskilte ansøgningsrunder ansøgninger til Økologisk Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogram, kaldet Organic RDD. Indkaldelsen sker i samarbejde med os (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Landbrug og Fødevaresystmer, ICROFS). 

GUDP-bestyrelsen indhenter i henhold til GUDP-loven indstilling fra ICROFS bestyrelse om fokusområder mv. i forbindelse med konkrete økologiske forskningsindsatser.

Projekterne skal understøtte forretningsorienteret nytænkning i det danske økologiske fødevareerhverv gennem grøn omstilling. De skal både understøtte grøn og økonomisk bæredygtighed.  

Organic RDD 6

Det danske økologiforskningsprogram, Organic RDD, som ICROFS administrerer, har netop haft ansøgningsfrist på sin sjette runde, og interessen for at få finansieret gode økologiideer har i år været usædvanligt stor.

Du kan læse mere her

Få sparring på din projektidé før du sender din ansøgning

Når Organic RDD ansøgningsrunderne kører, kan du få sparring på din projektidé ved at indsende en kort projektbeskrivelse til GUDP- og ICROFS-sekretariatet. Den skal skrives i en skabelon, som findes her. Projektbeskrivelsen skal sendes via e-mail til gudp@lbst.dk, med cc til icrofs@icrofs.org, og sekretariatet tilstræber en maksimal behandlingstid på en uge. Du vil modtage et opkald på telefon.

FAQ

Herunder finder du svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med vores Organic RDD-program.


ØKONOMI

Hvor meget er egenbetalingen til projekterne?

På s. 17 i opslaget angives maximal støtteprocent til forskellige typer projektdeltagere og aktiviteter, afhængig af, om det drejer sig om samarbejdsprojekter eller individuelle projekter. Det er yderligere uddybet i vejledningen på s. 23-27.

Kan finansieringen bruges på fx bygninger, maskiner og jord?

I vejledningen på s. 23-24 er specificeret, hvad der kan og ikke kan gives tilskud til. Ansøger forventes som udgangspunkt selv at finansiere og stille nødvendigt udstyr til rådighed.

Hvis man fx skal demonstrere energibesparende teknologi, kan pengene så bruges på investering i solceller - eller kun til udvikling af dem? (Fx demonstration af el-traktorer)

I vejledningen på s. 23-24 er specificeret, hvad der kan og ikke kan gives tilskud til. Ansøger forventes som udgangspunkt selv at finansiere og stille nødvendigt udstyr til rådighed.  Investering i solceller vil næppe kunne finansieres, men forskning i og udvikling af forbindelse mellem solceller og eltraktorer kan sandsynligivs godt.

Hvis finansieringen skal bruges på fx ”agroforestry”, er det så fx træer og løn?

I vejledningen på s. 23-24 er specificeret, hvad der kan og ikke kan gives tilskud til. Ansøger forventes som udgangspunkt selv at finansiere og stille nødvendigt udstyr til rådighed. Løn kan finansieres i den udstrækning det er en del af projektet. Se takster for løn p s. 28-29 i vejledningen.

Hvad er det forventede budget ca. på et type 2 projekt?

Der er i princippet ikke forskel på budgetrammerne mellem type 1 og type 2 projekter, men da der er afsat maximalt 20% af midlerne til type 2 projekter, vil der næppe blive bevilget et budget for et type 2 projekt som er over 7,4 mio. kr. Der er ingen specielle forventinger til budgetniveauet for et type 2 projekt.

Giv et eksempel på økonomisk effekt?

Se i vejledningen på s. 17-18.

Hvordan er finansieringen af Ph.d.er?

Udgifter til Ph.d. løn, som udgangspunkt maksimalt 28 måneder.

Må universiteter søge om (maks.) 70% af det ansøgte beløb?

En part kan godt have mere end 70 % af budgettet. Bemærk dog, at hvis der skal ydes tilskudssats som et samarbejdsprojekt, må ingen virksomhed afholde mere end 70 % af de støtteberettigede omkostninger. Ellers får man kun tilskud som var det et enkeltvirksomhedsprojekt uagtet at der er flere deltagere. Dette gælder dog ikke universiteter, så et universitet kan godt have > 70% af budgettet, og de øvrige deltagere i projektet kan stadig få tilskud som et samarbejdsprojekt 


FORRETNINGSPLAN

Udgør ”Business Model Canvas skemaet” forretningsplanen?

Nej, Business Model Canvas skemaet (skema G) er en del af grundlaget for og beskrivelse/udvikling af forretningsplanen, som i øvrigt udgøres af felt A30-A33 i ansøgningen, se også  vejledningen på s. 20-21.

Hvor specifik skal forretningsplanen være?

Der skal udarbejdes en forretningsplan for hvert output/­indtjenings­mulighed/­virk­som­hed i projektet. Se også i vejledningen på s. 20-21.


PROJEKTKONSORTIET

Er der krav antal partnere for hhv. projekttype 1 og projekttype 2?

Nej, kravene er de samme til begge projekttyper: Hvis der kun er én partner, skal denne udføre såvel forsknings og udviklings- og/eller demonstrationsaktiviteter, men da vi lægger vægt på inddragelse af slutbruger og hele værdikæden, vil et projekt med kun én partner have svært ved at leve op til kriterie 6 (se s. 15 i opslaget og i vejledningen på s. 19).

Hvis flere af projekterne overlapper hinanden, hvordan er der så mulighed for netværk/samarbejde?

Hvis vi i ICROFS via f.eks. 1-siders projektbeskrivelser eller personlig henvendelse bliver opmærksom på overlap, vil vi gerne bidrage til at formidle et samarbejde forud for ansøgning. Hvis overlap opdages efter ansøgningsfristen, og begge projekter står til bevilling, vil der formentlig skæres ned på budgettet hos et eller begge projekter og opfordres til samarbejde efterfølgende.

Kan udenlandske virksomheder/universiteter være partnere?

Nej, udenlandske virksomheder/universiteter kan ikke være partnere, men kan indgå med ekstern bistand, se også s. 6 i opslaget.

Er det en fordel at inkludere Ph.d.er?

Hvis projektet har gavn af en Ph.d., vil det være en fordel at inkludere en Ph.d. Man skal dog være opmærksom på, at projektets resultater ikke må være afhængige af, om f.eks. man ikke kan få ansat en Ph.d. eller vedkommende holder op undervejs – projektet er stadig forpligtet til at gennemføre de planlagte resultater.

Er det atypisk, at en ikke-forskningsinstitution er hovedansøger?

Det er atypisk, men det er muligt. Man skal være opmærksom på, om hovedansøgeren besidder erfaring og ekspertise, som gør at man kan have tillid til at projektet, inklusiv forskningsdelen, gennemføres som planlagt.


PROJEKTETS INDHOLD 

Støtter Organic RDD-programmet projekter, der kan fremme salget af økologiske fødevarer? (Fx udvikling af økologiske funktionelle ingredienser til økologiske produkter)

På s. 9-10 i opslaget angives de fokusområder, som Organic RDD ønsker ansøgninger indenfor, se også forsknings- og udviklingsstrategien. Fremme af salg af økologiske fødevarer i sig selv kan ikke støttes, men forskning i forarbejdning af fødevarer, der vil bidrage til at fremme salget, kan godt.

Kan man lave et projekt på tværs af temaerne i opslaget?

Ja, det er meget velkomment

Kan et projekt der udvikler og demonstrerer et samlet nyt jordbrugssystem finde støtte? (Projektet omfatter 30 små hovedsageligt deltidsbønder)

Hvis projektet udelukkende indeholder udvikling og demonstration, kan det ikke få støtte, da forskning skal udgøre en del af projekterne. Hvis det indeholder forskning, vil det passe fint indenfor temaet om Økologien som levevej.


KRAV TIL PROJEKTET

Kan det tillades, at der bruges kunstgødning og sprøjtemidler? Hvis nej, hvad er konsekvensen, hvis man gør det?

Som det fremgår på s. 7 i opslaget, kan der kun gives tilskud, såfremt der udelukkende anvendes metoder, som er forenelige med økologiske principper og regler. Hvis der af hensyn til projektets resultater er behov for at anvende metoder, forsøgsmarker, planter, dyr o.a., som ikke er af økologisk oprindelse eller ikke er forenelige med økologiske principper og regler, skal dette tydeligt angives og begrundes i ansøgningen. Hvis det er angivet i ansøgningen, men ikke findes tilstrækkeligt velbegrundet, vil projektet sandsynligvis ikke opnå støtte. Hvis det ikke er angivet i ansøgningen, og det på et senere tidspunkt bliver opdaget at projektet gennemfører aktiviteter, der ikke er forenelige med de økologiske principper og regler, lever projektet ikke op til tilsagnsvilkårene og i princippet vil projektet kunne blive stoppet og tilskud forlangt tilbagebetalt.

Skal forskningsdelen varetages af akademikere? 

Projektdeltagernes forskningsfaglige kompetencer indgår som en del af den forskningsfaglige evaluering af ansøgningen. Desuden skal forskningen føre til forskningsleveringer, herunder videnskabelige (peer reviewed) publikationer. Forskningen behøver ikke foregå på et universitet, men de forskningsansvarlige ansøgere skal have en dokumenteret forskningserfaring, herunder udgivet videnskabelige publikationer. Der ud over indgår der teknikere og andet personale i at udføre arbejde som en del af forskningen, men de har ikke det overordnede ansvar og deres kompetencer indgår ikke som en del af den forskningsfaglige evaluering af ansøgningen.

Hvor bundet er man til både milepæle og tidsplanlægning, og hvad sker der, hvis man ikke kan opfylde en af delene?

Projektet skal tilstræbe at overholde den tidsplan og nå milepæle og levere leveringer som beskrevet i ansøgningen. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal man straks tage kontakt til ICROFS-sekretariatet og diskutere, hvordan problemet kan løses. Mindre forsinkelser kan som regel klares ved at blive beskrevet i statusrapporten, mens større forsinkelser eller ændringer, hvis f.eks. en levering ikke kan leveres eller ønskes ændret til en anden, kræver godkendelse af GUDP.