Organic RDD 8

ICROFS modtog i maj-måned 2022 i alt 25 ansøgninger for et samlet ansøgt beløb på 141 mio. til det danske økologiforskningsprogram 'Organic RDD 8'. Organic RDD 8-puljen er på i alt 50 mio. kr.

Ni projekter er udvalgt inden for klima, miljø, biodiversitet, dyrevelfærd og human sundhed og omhandler:

  • myrer som skadedyrsbekæmpere i frugtplantager (AntFarm)
  • produktion af levende foder til økologisk akvakultur (ORACLE-FISH)
  • avlsegenskaber hos grise for fremme af grises motivation for at rode i og indtage grovfoder (WelBredPOrg)
  • udvikling af lysin-normer specifikt til økologiske grise (ORIGIN)
  • udvikling af avlsprogram for kvæg, som er bedre tilpasset de økologiske produktionssystemer og forbrugernes præferencer (Ø-KO-AVL)
  • kvægsædskifteforsøg med fokus sat på at øge udbytte og foderkvalitet samt bestemme eftervirkning af kløvergræs og græsmarksblandinger med urter (GrassRotate)
  • planteekstrakter til behandling af parasitter i økologisk fjerkræ (BIOACT)
  • biologiske midlers effekt på kartoffelskimmel og lagersygdomme, som forringer udseende samt niveauet og kvaliteten af stivelse i stivelseskartofler (SROPP)
  • etablering af koncept som understøtter økologisk, bæredygtig, planterig og sund kost (OnePlate)

Organic RDD 8-projekterne:


AntFarm

Økologiske frugtavlere har kun få midler til at bekæmpe plantesygdomme og skadedyr, hvilket ofte resulterer i lavere udbytter sammenlignet med konventionelle frugtavlere. De seneste år har myrer dog vist lovende effekter mod både plantesygdomme og skadedyr. AntFarm vil undersøge skalerbarheden og omkostningerne forbundet med at opdyrke danske skovmyrer til kommercielt brug. Økologiske frugtavlere har kun få midler til at bekæmpe plantesygdomme og skadedyr, hvilket ofte resulterer i lavere udbytter sammenlignet med konventionelle frugtavlere. De seneste år har myrer dog vist lovende effekter mod både plantesygdomme og skadedyr, og da de ovenikøbet er nemme at passe og flytte ind i frugtplantagerne, kan de blive et vigtigt værktøj for de økologiske frugtavlere.


BIOACT

På grund af nye EU-regler om øget tilbageholdelsestid efter antiparasitisk behandling, er der et presserende behov for nye strategier til kontrol af parasitinfektioner hos økologiske æglæggende høner. BIOACT har til formål at karakterisere og teste 5 forskellige planteekstrakter til behandling af parasitter i økologisk fjerkræ. Planteekstrakterne giver mulighed for en alternativ, bæredygtig, ikke-medicinsk behandlingstilgang til infektioner med parasitter. Derudover er målet at markedsføre ekstrakterne som et fodertilsætningsstof, der skal øge både produktion og dyrenes generelle sundhed og velfærd


GrassRotate

Græsmarksblandinger med et afbalanceret niveau af græs, bælgplanter og urter kan bidrage væsentligt til en mere bæredygtig afgrødeproduktion i forhold til traditionelle kløvergræsblandinger, herunder øget lagring af kulstof i jord, øget udbytte og udbyttestabilitet samt mindske mængden af ukrudt. GrassRotate vil anvende et eksisterende langvarigt økologisk kvægsædskifteforsøg til at bestemme optimale dyrkningstiltag. Fokus vil være på at øge udbyttet og foderkvaliteten samt bestemme eftervirkning af kløvergræs og græsmarksblandinger med urter. Desuden vil projektet gennemføre detaljerede undersøgelser af ændringer i jordens kulstoflager i både over- og underjord.


OnePlate

Den nuværende fødevareforbrug er ikke bæredygtigt – hverken set i forhold til klodens eller vores egen sundhed. En oplagt løsning er at integrere en økologisk, bæredygtig, planterig og sund kost, her defineret som OnePlate-konceptet. Projektet vil gennem en forbruger- og interessentundersøgelse bidrage til udviklingen af One-Plate konceptet, der samtidig optimeres i forhold til mindskning af klimaaftryk og miljøbelastning.


ORACLE-FISH

Vandlopper som levendefoder bliver betragtet som det mest optimale foder, der findes. Desværre er levende vandlopper dyre og kan ikke klassificeres som økologiske, da vandlopper som oftest spiser mikroalger, der ikke dyrkes økologisk, da det kræver kemiske gødningsmidler. ORACLE-FISH foretager undersøgelser på en nyligt opdaget vandloppe (Apocyclops royi), som har muligheden for at dominere levendefodermarkedet for økologisk akvakultur. Projektet vil undersøge AR-vandloppens biokemiske egenskaber, såvel som overlevelse og fitness af marine fiskelarver, der fodres med AR-vandlopper. Dertil udføres forsøg for at belyse hvilke økologiske fodertyper, der bedst understøtter vækst og optimal biokemisk profil.


ORIGIN

Lav fodereffektivitet kombineret med brugen af lokale proteinkilder øger udskillelsen af næringsstoffer fra økologiske slagtegrise og kompromitterer foder-økonomien. ORIGIN adresserer disse udfordringer ved at udvikle lysin-normer specifikt til økologiske grise, der indtil nu er fodret efter konventionelle proteinnormer, selvom de to produktionssystemer adskiller sig fra hinanden på en række afgørende punkter.


SROPP

Udfordringerne i økologisk kartoffelproduktion er, at udbytterne er for lave og ustabile primært på grund af kartoffelskimmel, samt at lagersygdomme på knoldene forringer kvalitet, udseende samt niveau og kvaliteten af stivelse i stivelseskartofler. SCROPP vil teste nye biologiske midler, bl.a. fra Christian Hansen, i laboratoriet, i drivhus og under markforhold. De nye biologiske midlers effekt i kombination med nye og mere resistente sorter vil blive analyseret og kvantificeret. Projektet vil desuden teste sorternes resistens mod relevante sygdomme, såvel som at monitere, karakterisere og genotype de relevante sygdomme, som truer udbytte og kvalitet.


WelBredPOrg

Den økologiske produktion skal grises velfærd fremmes og den naturlige adfærd tilgodeses. Netop derfor skal alle grise have adgang til udearealer samt til rodematerialer og grovfoder. Kan man sikre, at alle grise er motiverede for at rode i og æde grovfoder, kan en større del af foderet hentes direkte fra marken til gavn for klima og miljø. WelBredPOrg vil undersøge muligheden for at avle for at egenskaber koblet til grises motivation for at rode i og indtage grovfoder.


Ø-KO-AVL

Andelen af økologiske produkter er stigende i Danmark. Imidlertid er genetikken bag køerne i den økologiske produktion stadig konventionel. Køer til økologisk produktion er derfor ikke genetisk tilpasset det økologiske miljø, og samfundsgoder såsom klimapåvirkning og dyrevelfærd. Det overordnede formål med Ø-KO-AVL er derfor at udvikle et økologisk avlsprogram bedre tilpasset til økologiske produktionssystemer og forbrugernes præferencer.