Organic RDD 5

ICROFS’ bestyrelse er glade for et alsidigt program med projekter inden for de to fokusområder ”Klima og miljø” samt ”Recirkulering og næringsstofforsyning”, som samtidig dækker såvel husdyrbrug som planteavl, og at der igen har været mulighed for at bevilge midler til projekter uden forretningsplan, som primært har til formål at styrke økologisk jordbrugs bidrag til samfundsgevinster inden for de to fokusområder.

Følgende projekter har fået tilsagn:


CCRotate

CCRotate projektet undersøger i langvarige og nye markforsøg effekten af efterafgrødeblandinger på produktiviteten, ukrudtstrykket og klimaaftrykket. CCRotate udvikler et kamera-kunstig intelligensbaseret system til bestemmelse af efterafgrøde-biomassen, sådan at gødningseffekten af efterafgrøderne kan bestemmes og indgå i gødningsplanlægningen for den efterfølgende hovedafgrøde.  

  • Projektleder: Jim Rasmussen, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi  

ComCrop

I ComCrop undersøges en ny teknologi fra iværksættervirksomheden ComFerm ApS til hurtig kompostering og udvinding af gødningsstoffer fra biomasse med hensyn til funktionalitet og effekt i grøntsagssædskifter. Grøngødning, planterester og andre biomasser behandles med teknologien og testes for effekter på udbytte og jordens frugtbarhed. Testene foretages både i videnskabelige forsøg og i kommerciel praksis. På baggrund af forsøgsresultaterne vurderes teknologiens økonomiske potentiale for grøntsagsproducenter. 

  • Projektleder: Hanne Lakkenborg Kristensen, Aarhus Universitet, Institut for Fødevarer  

Open Field Biocontrol

Open Field Biocontrol undersøger om skovmyrer kan fungere som et biologisk alternativ til sprøjtemidler, fordi de kan beskytte frugter og bær imod skadedyr og plantesygdomme. Dette skyldes, at myrerne æder andre insekter og sygdomsvæv, samt at de udskiller antibiotiske stoffer, der hæmmer plantesygdomme. 

  • Projektleder:  Joachim Offenberg, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

ORPHEUS

ORPHEUS sætter forkus på at identificere fodringsstrategier med nedsat fosfortildeling, der er baseret på en ny viden om optimal fodring af økologiske høner i henhold til deres basale calcium og fosfor behov, hvilket reducerer hønernes forforudskillelse. Det overordnede formål med ORPHEUS er at reducere fosfor i fjerkrægødning gennem en markant reduktion i foderindholdet og samtidig udvikle en ny strategi for tildeling af calcium, der sænker hønernes behov for fosfor og reducerer udskillelsen.   

  • Projektleder: Sanna Steenfeldt

RECONCILE

RECONCILE undersøger centrale jord- og økosystemsundhedseffekter af recirkulering, og med baggrund i dette undersøges forbrugerholdninger til recirkulering fra det omgivende samfund til økologisk jordbrug, herunder hvordan forskellige måder at kommunikere om recirkulering påvirker forbrugerholdninger.  

  • Projektleder: Jakob Magid Institut for Plante- og Miljøvidenskab

WI-FI

WI-FI undersøger potentielle nye typer af grovfoder og recirkulerede restprodukter i markedet - og baseret på denne viden udvikles nye bæredygtige vinterfodringsstrategier med den rette balance af grov- og kraftfoder samt recirkulerede restprodukter.  De nye foderstrategier demonstreres i kommercielle besætninger.  

  • Projektleder: Maria Eskildsen, ANIVET - Ernæring og veterinærvidenskab, AU