Dansk forskning

Der kan være store samfundsmæssige perspektiver ved en fortsat udvikling af økologisk jordbrug og økologiske fødevaresystemer. Dette gælder både i forhold til at skabe grundlag for at udvikle konkurrencedygtige, økologiske fødevarer af høj kvalitet og i forhold til at gennemføre en afbalanceret og bæredygtig udvikling af landdistrikter og fødevareerhverv. 

En forudsætning for en fortsat udvikling af økologisk jordbrug er mere viden om mulighederne for at styrke de økologiske fødevarers sundhed, kvalitet, sikkerhed og konkurrenceevne. En anden forudsætning er mere viden om mulighederne for at udvikle produktionen i henhold til de økologiske principper, og under hensyntagen til natur, miljø, husdyrsundhed og sociale forhold.

Organic RDD

Organic RDD står for "Økologisk Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogram", og er et dansk forskningsprogram målrettet økologiske fødevaresystemer, som koordineres af ICROFS i samarbejde med GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram), der finansierer programmet.

Læs om det seneste Organic RDD-program


Igangværende Organic RDD-projekter

Organic RDD 9-projekter

Organic RDD 9 puljen er på 50 mio. kr. Ni projekter er udvalgt og temaerne spænder vidt: 

 • Kvantificering af biodiversitet i landbrugslandskaber (EcoMetric)
 • Skovlandbrugs effekt på biodiversitet og økosystemtjenester (BEAT)
 • Skovlandbrugssystemers med griseproduktion og deres effekt på dyrevelfærd, miljø og biodiversitet (4F)
 • Viden om samspillet mellem fibersammensætning og metanudledning i griseproduktion (PROCEED)
 • Effekten af afgræsning på reduceret metanudledning i kvægproduktion (MetGraz)
 • Udvikling af robuste avlslinjer tilpasset økologisk ørredproduktion (TROUTGANIC)
 • Udvikling af levende foder for mere robuste fisk (LiveFishHealth)
 • Viden om økologiske fødevarers klima, miljø- og sundhedseffekter (SustainFood)
 • Fremtidens økologiske forbruger og muligheder for økologisk markedsudvikling (ØKO-KOST)

Organic RDD 8-projekter

Organic RDD 8-puljen er på 50. mio. kroner. Ni projekter er udvalgt inden for klima, miljø, biodiversitet, dyrevelfærd og human sundhed og omhandler:

 • myrer som skadedyrsbekæmpere i frugtplantager (AntFarm)
 • planteekstrakter til behandling af parasitter i økologisk fjerkræ (BIOACT)
 • kvægsædskifteforsøg med fokus sat på at øge udbytte og foderkvalitet samt bestemme eftervirkning af kløvergræs og græsmarksblandinger med urter (GrassRotate)
 • etablering af koncept som understøtter økologisk, bæredygtig, planterig og sund kost (OnePlate)
 • produktion af levende foder til økologisk akvakultur (ORACLE-FISH)
 • udvikling af lysin-normer specifikt til økologiske grise (ORIGIN)
 • biologiske midlers effekt på kartoffelskimmel og lagersygdomme, som forringer udseende samt niveauet og kvaliteten af stivelse i stivelseskartofler (SROPP)
 • avlsegenskaber hos grise for fremme af grises motivation for at rode i og indtage grovfoder (WelBredPOrg)
 • udvikling af avlsprogram for kvæg, som er bedre tilpasset de økologiske produktionssystemer og forbrugernes præferencer (Ø-KO-AVL)

Organic RDD 7-projekter

Organic RDD 7-puljen er på i alt 48 mio. kr. Klima, miljø, biodiversitet og dyrevelfærd er i fokus for de otte nye Organic RDD 7-projekter, som blandt andet omhandler:

 • forædlingsstrategier der skal booste den økologiske korn- og melbranche
 • ny teknologi til foder- og sukkeroe-dyrkning
 • bæredygtige koncepter til at nedsætte køernes udledning af metan og klimaaftrykket fra slagtegrise og kyllinger
 • nye lokale proteinkilder og optimeret proteinforsyning til økologiske slagtegrise og kyllinger
 • forbedret dyrkning af økologiske ærter som en proteinrig fødevare med god smag
 • optimering af biodiversiteten på økologiske landbrug og i det omgivende landskab.

Organic RDD 6-projekter

Organic RDD 6-puljen på  37,4 mio. kr. er uddelt til i alt seks, der sætter fokus på forbrugernes opfattelse af økologi og bæredygtighed, stribedyrkning i planteproduktionen, recirkulering af restprodukter fra landbrug og samfund, dyrkningen af bælgplanter som ærter og bønner til human konsum, bæredygtig strategi for økologisk oksekødsproduktion, og folde med træer til søer. Klima, miljø, biodiversitet og dyrevelfærd er selvfølgelig essentielle fokusområder.

Programmet løber i perioden 2021-2024.

Organic RDD 5-projekter

Organic RDD 5-puljen på 29,5 mio. kr. er uddelt til i alt seks projekter indenfor de to fokusområder ”Klima og miljø” samt ”Recirkulering og næringsstofforsyning”, som dækker såvel husdyrbrug som planteavl.

Programmet løber i perioden 2020-2023.

Organic RDD 4-projekter

Organic RDD4-programmet har et budget på 25 millioner kroner. 

Puljen er gået til projekter, som sætter fokus på at gøre det økologiske landbrug mere ressourceeffektivt, herunder forbedrer den økologiske jordbrugs klima/miljøprofil og understøtter husdyrsundhed og -velfærd.

Programmet løber i perioden 2019-2022.


Tidligere Organic RDD-projekter

Organic RDD 3-projekter

I alt 4 projekter har fået tilsagn i forbindelse med Organic RDD 3-programmet; herunder 1 projekt, som handler sig om husdyrproduktion, og 3 projekter, som fokuserer på udfordringer inden for planteproduktion. 

Programmet løber i perioden 2017-2020.

Organic RDD 2.2-projekter

Organic RDD 2.2 anvendte restbeløbet i den pulje, som ved en politisk aftale den 8. november 2013 blev afsat til forskning og innovation indenfor økologisk produktion. De resterende 12,4 millioner blev fordelt mellem 7 projekter. 

Programmet løb i perioden 2016-2017.

Organic RDD 2 har et budget på 90 millioner kroner. Hovedtemaerne i programmet er valgt på baggrund af anbefalinger fastlagt i ICROFS’ Forsknings- og udviklingsstategi 2012, der er udviklet i tæt samarbejde med en lang række interessenter i og med tilknytning til den økologiske sektor.

Programmet løb i perioden 2014-2018.

Organic RDD 1

Organic RDD 1 løb i perioden 2011-2013 og bestod af 11 projekter.


Tidligere forskningsprogrammer

 • FØJO III var det danske økologiforskningsprogram, der løb fra 2006-2010. Se mere om FØJO III her.
 • FØJO II var det danske økologiforskningsprogram, der løb fra 2000-2005. Læs mere her
 • FØJO I var den første koordinerede forskningsindsats i økologisk jordbrug. Læs mere her.