Organic RDD9

Økologisk jordbrug og økologiske fødevarer, herunder plantebaserede fødevarer, skal udvikles i forhold til de specifikke produktionsbetingelser, hvis dansk økologi skal bevare sin internationale førerposition og imødekomme fremtidens forbrugerkrav.

Derfor afsatte aftaleparterne i Folketinget 50 mio. kr. til økologiforskning via Organic RDD-9 sidste år. Ansøgningsfristen var i maj, og de udvalgte projekter fik tilsagn i december og er netop startet op i januar.

Projekternes temaer spænder vidt:

  • Kvantificering af biodiversitet i landbrugslandskaber
  • skovlandbrugs effekt på biodiversitet og økosystemtjenester
  • skovlandbrugssystemers med griseproduktion og deres effekt på dyrevelfærd, miljø og biodiversitet
  • viden om samspillet mellem fibersammensætning og metanudledning i griseproduktion
  • Effekten af afgræsning på reduceret metanudledning i kvægproduktion
  • udvikling af robuste avlslinjer tilpasset økologisk ørredproduktion
  • udvikling af levende foder for mere robuste fisk
  • viden om økologiske fødevarers klima, miljø- og sundhedseffekter
  • fremtidens økologiske forbruger og muligheder for økologisk markedsudvikling.

I ICROFS glæder vi os til at bringe dig nyheder og anbefalinger fra projekterne.

Nedenfor kan du gå ind på de enkelte projekters hjemmesider og blive klogere på projekternes indhold og planlagte undersøgelser.

BEAT

BEAT vil vurdere fremtidige landbrugsproduktionssystemer efter andre parametre end i dag, herunder klima og biodiversitet. Skovlandbrug kan potentielt forberede landmændene og give dem værktøjer til at opnå gode resultater på begge parametre, men det kræver udvikling af konkrete, præcise og praktiske metoder til at beregne disse effekter.


EcoMetric

EcoMetric-projektet vil skabe en ramme for udviklingen af et videnskabeligt funderet system til kvantificering af biodiversitet i landbrugslandskaber med økologisk produktion. Nøgleinteressenter vil blive inddraget i processen, herunder myndigheder, detailleddet, investorer og grønne NGO'er.


LiveFishHealth

Projektet ”LiveFishHealth” vil udvikle et alternativ til brug af antibiotika i forbindelse med økologisk opdræt af regnbueørreder i akvakultur og gøre produktionen mere bæredygtig både miljømæssigt og økonomisk. 


MetGraz

For at opnå et korrekt metanregnskab for afgræsning i eksisterende klimamodeller og opgørelser, er målet i MetGraz at kvantificere enterisk metanproduktion på ko-niveau (g/d, g/kg tørstofoptag og g/kg mælk ydelse).


PROCEED

Projektet vil skabe grundlag og belyse mulighederne for at reducere klimaaftryk fra økologisk griseproduktion ved at fodre grise med foder, som tager højde for både foderets klimaaftryk og enterisk metanpotentiale.


SustainFood

Projektet SustainFood ønsker at skabe ny viden om økologiske fødevarers klima-, miljø- og sundhedspåvirkning. Derudover er der et delmål om at estimere klimaaftryk og miljøaftryk for de vigtigste økologiske fødevarer, samt undersøge sammenhænge mellem økologisk fødevareforbrug og kardiometaboliske risikofaktorer. 


TROUTGANIC

Projektet TROUTGANIC vil arbejde på at øge robustheden og fiskevelfærden samt reducere dødeligheden og klimabelastningen hos økologiske ørreder. Det vil de gøre ved at udvikle en linje af regnbueørreder, der er specielt tilpasset økologisk produktion.


ØKO-KOST

Projektet vil undersøge fremtidige markedsmuligheder for økologiske fødevarer i Danmark. Fokus vil være på effekterne af et dobbelt pres fra på den ene side økonomisk udfordrede forbrugere og på den anden side fra øget bekymring over klimaaftrykket fra fødevareproduktionen.


4F - Fremme af Frilandsgrise, Flora og Fauna

Projektet ønsker at bidrage til en øget markedsandel af økologisk grisekød ved at udvikle, dokumentere og demonstrere udendørssystemer, der opfylder forbrugernes forventninger til dyrevelfærd (naturlig adfærd), miljøhensyn og forbedret biodiversitet.