GrassRotate

  • Klima- og miljøgevinster ved at så urter i græsmarken

Græsmarksblandinger med et afbalanceret niveau af græs, bælgplanter og urter kan bidrage væsentligt til en mere bæredygtig afgrødeproduktion i forhold til traditionelle kløvergræsblandinger, herunder øget lagring af kulstof i jord, øget udbytte og udbyttestabilitet samt mindske mængden af ukrudt. Inddragelse af urter forventes at reducere kvælstoffiksering og øge kvælstofeffektiviteten, hvilket resulterer i en reduktion i udvaskningen - og dermed i en reduktion af drivhusgasemissionerne. Disse fordele vil gøre den eksisterende økologiske landbrugsproduktion mindre afhængig af gylle og reducere ukrudtstrykket i afgrøderne, hvilket kan øge incitamentet til at omlægge fra konventionelt til økologisk landbrug.

Formålet med GrassRotate

GrassRotate vil anvende et eksisterende langvarigt økologisk kvægsædskifteforsøg til at bestemme optimale dyrkningstiltag. Fokus vil være på at øge udbyttet og foderkvaliteten samt bestemme eftervirkning af kløvergræs og græsmarksblandinger med urter. Desuden vil projektet gennemføre detaljerede undersøgelser af ændringer i jordens kulstoflager i både over- og underjord, herunder undersøge potentialet for at modvirke klimaforandringerne ved at benytte mere artsrige græsmarksblandinger og øge græsandelen i sædskiftet. Som supplement hertil vil urterige blandinger blive implementeret på udvalgte kvægbrug, og der vil blive foretaget en vurdering af de alternative græsmarksblaningers økonomiske og miljømæssige potentiale i et sædskifte og bedriftsperspektiv.

Projektet trin-for-trin

  • Undersøge den agronomiske ydeevne af den traditionelle kløvergræsblanding sammenlignet med iblanding af urter ved forskellig kvælstoftilførsel
  • Bestemme effekten af græsmarksblandinger med urter på rodbiomasse og kulstoflagring
  • Identificere sammenhænge mellem udbytteparametre og den underjordiske artssammensætning
  • Afprøvning af lovende græsmarksblandinger identificeret i markforsøg på bedriftsniveau

Projektperiode

2023-2026


Projektleder

Carsten Malisch
adjunkt
Institut for Agroøkologi - Jordbrugssystemer og Bæredygtighed, Aarhus Universitet
cmalisch@agro.au.dk
Tlf.: 93 52 25 66


Projektpartnere

Johannes L. Jensen, Jørgen Eriksen og Troels Kristensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Irene Fisker, Inger Bertelsen og Linda Rosager Duve, Innovationscenter for Økologisk Landbrug (ICOEL)

Gurli Klitgaard og Christian Sig Jensen, DLF