Sundhed og velfærd for dyr

Dyrevelfærden i den økologiske husdyrproduktion adskiller sig især fra den typiske konventionelle husdyrproduktion ved at der er krav om, at:

  • dyrene (undtagen fisk) har adgang til græsning og/eller udearealer.
  • dyrene har mere plads, og dermed bedre mulighed for at udfolde artsspecifik adfærd.
  • kalve og pattegrise fravænnes senere og slagtekyllinger slagtes senere.
  • alle dyr, drøvtyggere såvel som enmavede, har permanent adgang til grovfoder.

Der er endvidere en række økologiregler, som stimulerer til at holde dyrene sunde, forebygge behandlingskrævende sygdomme og minimere anvendelsen af antibiotika. Adgang til udeareal og god plads er forhold, som forbrugerne typisk forbinder med god dyrevelfærd, og en stor andel af de husdyr, som ses i landskabet, er økologiske. Økologisk svineproduktion har markant lavere antibiotikaforbrug end tilsvarende konventionel produktion. Økologisk mælkeproduktion har også lavere antibiotikaforbrug og et dokumenteret potentiale for at sænke det yderligere med op til 50 pct.

De økologiske besætninger bliver stadigt større, og produktionen pr. dyr er stigende ligesom i den konventionelle husdyrproduktion. Det stiller krav til udvikling af den økologiske husdyrproduktion i forhold til at fastholde og forbedre dyrevelfærden og -sundheden. Der foregår også udvikling af nye økologiske landbrugsformer, typisk på mindre husdyrbrug, hvor der synes at være et uudnyttet potentiale for at udvikle dyrevelfærden og sundheden yderligere. Overgang til 100 pct. økologisk proteinfoder for fjerkræ og svin kræver øget fokus på at sikre ungdyrene en tilstrækkelig proteinforsyning og optimal aminosyresammensætning. 


Relevante forskningsprojekter i regi af ICROFS:

Afsluttede projekter

> MultiChick (slagtekyllinger) - undersøgte hvilke genotyper, der er aktive og udviser fødesøgningsadfærd, så de kommer længere væk fra husene end kyllinger typisk gør i dag. Dermed bliver risikoen for trædepudesvidninger mindre, kyllingernes knogler bliver styrket, og det giver alt i alt bedre velfærd.

> RobustFish (ørred) - arbejdede for at skabe vækst baseret på økologiske principper - og i en balance mellem miljø, etik og økonomi - og for at styrke den konventionelle ørredproduktion ved lavere forekomst af YDS, reduceret sygdomsbehandling.  

> SOBcows (malkekvæg) - arbejdede for at styrke den økologiske troværdighed, idet dyrene fra de økologiske linjer vil have et bedre avlsmæssigt niveau for sundheds- og velfærdsegenskaber end de konventionelle linjer.  

> ViOrCA (kalve) - udviklede en managementstrategi til forebyggelse af diarre i kalvens første 6 leveuger.  

> MAFFRA (pattegrise) - udviklede antibakterielle fodertilsætninger til smågrise som erstatning for brug af antibiotika, zink og kobber for at forebygge diarre og mave-tarmsygdomme.  

> VIPiglets (pattegrise) - arbejdede for en reduktion i pattegrisedødelighed fra 33% til 20% af totalfødte grise, øge fravænningsvægten med et kg per gris og fravænne en ekstra gris per kuld.

> PAROL (grise) - satte fokus på optimering af parasitovervågning i besætningerne. 


Relevante kontaktpersoner:


Jan Tind Sørensen (AU)

Mette Vaarst (AU)

Anne Grete Kongsted (AU)

Merete Studnitz (ICROFS)

FORSKNING, UDVIKLING OG RÅDGIVNING BØR OMFATTE:

• Udvikling af avlsstrategier målrettet økologisk husdyrproduktion, dvs. dyr med høj livskraft, sundhed og velfærd, herunder inddragelse af lokale racer.

• Udvikling af staldsystemer, der understøtter et endnu mere naturligt liv og dyrenes sundhed, f.eks. mere udendørs adgang, og sen fravænning af afkom.

• Managementstrategier til forebyggelse af sygdomme, reduceret dødelighed (især pattegrise, kalve, høns og fisk) og reduktion af antibiotikaforbruget

• Strategier til forebyggelse af indvoldsorm hos økologiske æglæggere, slagtesvin og kalve på udearealer.

• Rådgivning om forbedring af dyrevelfærd og sundhed, der er målrettet økologiens principper.