Sundhed og velfærd for dyr

Dyrevelfærden i den økologiske husdyrproduktion adskiller sig især fra den typiske konventionelle husdyrproduktion ved at der er krav om, at:

  • dyrene (undtagen fisk) har adgang til græsning og/eller udearealer.
  • dyrene har mere plads, og dermed bedre mulighed for at udfolde artsspecifik adfærd.
  • kalve og pattegrise fravænnes senere og slagtekyllinger slagtes senere.
  • alle dyr, drøvtyggere såvel som enmavede, har permanent adgang til grovfoder.

Der er endvidere en række økologiregler, som stimulerer til at holde dyrene sunde, forebygge behandlingskrævende sygdomme og minimere anvendelsen af antibiotika. Adgang til udeareal og god plads er forhold, som forbrugerne typisk forbinder med god dyrevelfærd, og en stor andel af de husdyr, som ses i landskabet, er økologiske. Økologisk svineproduktion har markant lavere antibiotikaforbrug end tilsvarende konventionel produktion. Økologisk mælkeproduktion har også lavere antibiotikaforbrug og et dokumenteret potentiale for at sænke det yderligere med op til 50 pct.

De økologiske besætninger bliver stadigt større, og produktionen pr. dyr er stigende ligesom i den konventionelle husdyrproduktion. Det stiller krav til udvikling af den økologiske husdyrproduktion i forhold til at fastholde og forbedre dyrevelfærden og -sundheden. Der foregår også udvikling af nye økologiske landbrugsformer, typisk på mindre husdyrbrug, hvor der synes at være et uudnyttet potentiale for at udvikle dyrevelfærden og sundheden yderligere. Overgang til 100 pct. økologisk proteinfoder for fjerkræ og svin kræver øget fokus på at sikre ungdyrene en tilstrækkelig proteinforsyning og optimal aminosyresammensætning. 


Relevante forskningsprojekter i regi af ICROFS:

> BIOACT

Formålet er at karakterisere og teste 5 forskellige planteekstrakter til behandling af parasitter i økologisk fjerkræ. Planteekstrakterne giver mulighed for en alternativ, bæredygtig, ikke-medicinsk behandlingstilgang til infektioner med parasitter. Derudover er målet at markedsføre ekstrakterne som et fodertilsætningsstof, der skal øge både produktion og dyrenes generelle sundhed og velfærd

ENTRANCE

Formålet med projektet er at udvikle ressourceeffektive fodringsstrategier til danske økologiske slagtegrise, baseret på 100% lokalt produceret foder. Det forventede resultat er en innovativ fodringsstrategi, der opretholder eller øger fodereffektiviteten og samtidig reducerer klima- og miljøpåvirkningen.

GrOBeat    

GrOBEat vil udvikle en bæredygtig strategi for den økologiske oksekødsproduktion til fremtidens forbruger, hvor kvalitet erstatter kvantitet, hvilket i følge de nyeste hypoteser i forbrugervidenskab bidrager til sundere spisevaner og øget tilfredsstillelse. Projektet udvikler en mere rentabel strategi for oksekødsproduktion, hvor der tilbydes produkter, der lever op til forbrugernes krav ift. dyrevelfærd, biodiversitet samt klima og samtidig øger forbrugerens velvære.

KALVvedKO

At kalve skilles fra deres mor efter et døgn er et åbenlyst dilemma i økologiske malkekvægbesætninger. KALVvedKO søger at løse dilemmaet gennem forskning og udvikling af nye robuste og innovative staldsystemer til danske forhold, som understøtter et endnu mere naturligt liv samt sundhed gennem sen fravænning af kalvene.

ORPHEUS

ORPHEUS sætter forkus på at identificere fodringsstrategier med nedsat fosfortildeling, der er baseret på en ny viden om optimal fodring af økologiske høner i henhold til deres basale calcium og fosfor behov, hvilket reducerer hønernes forforudskillelse. Det overordnede formål med ORPHEUS er at reducere fosfor i fjerkrægødning gennem en markant reduktion i foderindholdet og samtidig udvikle en ny strategi for tildeling af calcium, der sænker hønernes behov for fosfor.

OUTFIT

Udendørs hold af søer er en effektiv produktion med et lavt antibiotikaforbru. OUTFIT vil bidrage til udvikling af økonomisk bæredygtige foldkoncepter, der sikrer lave næringsstoftab samtidig med høj dyrevelfærd, biodiversitet og kulstofbinding.

ProLocAL

Projektet vil undersøge, om klimaaftrykket fra økologisk kyllingekød kan reduceres ved at fodre kyllinger med mikroalger og lokalt dyrkede bælgplanter i stedet for importerede proteinkilder.

WI-FI

WI-FI undersøger potentielle nye typer af grovfoder og recirkulerede restprodukter i markedet - og baseret på denne viden udvikles nye bæredygtige vinterfodringsstrategier med den rette balance af grov- og kraftfoder samt recirkulerede restprodukter. 

> WelBreedPOrg

Kan man sikre, at alle grise er motiverede for at rode i og æde grovfoder, kan en større del af foderet hentes direkte fra marken til gavn for klima og miljø. WelBredPOrg vil undersøge muligheden for at avle for at egenskaber koblet til grises motivation for at rode i og indtage grovfoder.

> Ø-KO-AVL

Det overordnede formål med Ø-KO-AVL er at udvikle et økologisk avlsprogram bedre tilpasset til økologiske produktionssystemer og forbrugernes præferencer.

Afsluttede projekter

> MultiChick (slagtekyllinger) - undersøgte hvilke genotyper, der er aktive og udviser fødesøgningsadfærd, så de kommer længere væk fra husene end kyllinger typisk gør i dag. Dermed bliver risikoen for trædepudesvidninger mindre, kyllingernes knogler bliver styrket, og det giver alt i alt bedre velfærd.

> RobustFish (ørred) - arbejdede for at skabe vækst baseret på økologiske principper - og i en balance mellem miljø, etik og økonomi - og for at styrke den konventionelle ørredproduktion ved lavere forekomst af YDS, reduceret sygdomsbehandling.  

> SOBcows (malkekvæg) - arbejdede for at styrke den økologiske troværdighed, idet dyrene fra de økologiske linjer vil have et bedre avlsmæssigt niveau for sundheds- og velfærdsegenskaber end de konventionelle linjer.  

> ViOrCA (kalve) - udviklede en managementstrategi til forebyggelse af diarre i kalvens første 6 leveuger.  

> MAFFRA (pattegrise) - udviklede antibakterielle fodertilsætninger til smågrise som erstatning for brug af antibiotika, zink og kobber for at forebygge diarre og mave-tarmsygdomme.  

MAFFRA II (pattegrise) - videre- og færdigudviklede et naturligt, plantebaseret, antimikrobielt foderadditiv til smågrise, der forebygger fravænningsdiarré og kan reducere/ erstatte brugen af antibiotika og zink. Projektet ville dokumentere, at meget lovende forskningsresultater, vist ved brug af antimikrobielle plante-cocktails i projektet MAFFRA, også kan opnås i større skala.

> VIPiglets (pattegrise) - arbejdede for en reduktion i pattegrisedødelighed fra 33% til 20% af totalfødte grise, øge fravænningsvægten med et kg per gris og fravænne en ekstra gris per kuld.

> PAROL (grise) - satte fokus på optimering af parasitovervågning i besætningerne. 

ShelterFish - satte fokus på opdræt af regnbueørred, hvor især økologisk ørred, er kritisk udfordret på grund af relativt mange hud/gælle infektioner forårsaget af forskellige patogener. ShelterFish fokuserede på løsninger i krydsfeltet: Fisk - Patogener – Opdrætssystem/miljø og vandkvalitet.


Relevante kontaktpersoner:


Jan Tind Sørensen (AU)

Mette Vaarst (AU)

Anne Grete Kongsted (AU)

Merete Studnitz (ICROFS)

FORSKNING, UDVIKLING OG RÅDGIVNING BØR OMFATTE:

• Udvikling af avlsstrategier målrettet økologisk husdyrproduktion, dvs. dyr med høj livskraft, sundhed og velfærd, herunder inddragelse af lokale racer.

• Udvikling af staldsystemer, der understøtter et endnu mere naturligt liv og dyrenes sundhed, f.eks. mere udendørs adgang, og sen fravænning af afkom.

• Managementstrategier til forebyggelse af sygdomme, reduceret dødelighed (især pattegrise, kalve, høns og fisk) og reduktion af antibiotikaforbruget

• Strategier til forebyggelse af indvoldsorm hos økologiske æglæggere, slagtesvin og kalve på udearealer.

• Rådgivning om forbedring af dyrevelfærd og sundhed, der er målrettet økologiens principper.