SOBcows

SOBcows

Nye avlsmål og avlsplaner for økologiske malkekøer

Projektets overordnede formål var at øge omfanget og rentabiliteten af den økologiske mælkeproduktion ved:

1) At tilpasse avlsmaterialet og produktionsdyrene til de økologiske produktionsformer. Den nye viden fra genomisk selektion skal udnyttes til at etablere økologiske avlslinier på basis af de eksisterende danske malkeracer.

2) At anvise bæredygtige metoder til en økologisk nicheproduktion både på basis af dyr med specielle genetiske karakteristika og på basis af dyr fra de oprindelige danske kvægracer.

Overordnet ønskede projektet at styrke den økologiske troværdighed, idet dyrene fra de økologiske linjer vil have et bedre avlsmæssigt niveau for sundheds- og velfærdsegenskaber end de konventionelle linjer. Etablering af økologiske linjer med specielle avlsmæssige karakteristika og anvendelse af avlsmateriale fra oprindelige danske racer skulle desuden bidrage til en bæredygtig forvaltning af de husdyrgenetiske ressourcer i form af en langt større avlsmæssig bredde blandt de økologiske produktionsdyr. Projektet blev udført med teoretiske avlsplansimuleringer.

Projektet løb fra 01-10-2014 til 30-06-2019.


Resultater og anbefalinger

I SOBcows-projektet er mulighederne for at inddrage den avlsmæssige komponent i den økologiske mælkeproduktion undersøgt, med det formål at de dyr, som anvendes i den økologiske produktion, er tilpasset de økologiske producenters ønsker og de økologi-ske principper.

SOBcows har på baggrund af modelberegningerne fra projektet ”Den optimale ko” fastlagt et økologisk avlsmål, som er baseret på gennemsnitlige biologiske og økonomiske forudsætninger for økologisk malkekvægsproduktion i Danmark. Ud fra dette har projektet udført en webbaseret spørgeskema-undersøgelse, for at afdække om de økologiske mælkeproducenters ønsker afviger fra det beregnede avlsmål fra "Den optimale ko". Resultatet viste mod forventning, at økologer ønsker mere vægt på produktionsegenskaberne (mælkeydelse, mælkens fedt- og proteinindhold samt fodereffektivitet) end de vægte, der fremkom ved teoretiske beregninger. For at undersøge om dette kun er et økologisk fænomen, eller om det samme er tilfældet for konventionelle producenter, blev projektet udvidet med en ekstra levering støttet af VikingGenetics, og spørgeskemaet også sendt til alle konventionelle mælkeproducenter. Resultatet viste, at de konventionelle producenter også tillægger produktionsegenska-ber større vægt, end den vægt de har i de teoretiske beregninger, men ikke i samme udstrækning som de økologiske producenter gør det. Årsagen til dette skal primært findes i den højere afregnings-pris for økologisk mælk. Resultaterne fra disse undersøgelser er blevet publiceret i to videnskabelige artikler ( orgprints.org/30362/  og orgprints.org/31388/)  og i den nationale landbrugspres-se (http://orgprints.org/30098/ .

SOBcows fik samtidig konstateret, at spørgeskemaundersøgelser som denne i højere grad afspejler det korte end det lange sigte. Derfor blev det besluttet også at udarbejde avlsmål baseret på økologiske principper, hvor de økonomiske vægte baseres på disse. Derfor har projektet i samarbejde med projektdeltagerne i CORE-Organic projektet ”Organic Dairy Health” fastlagt tre økologiske avlsmål baseret på de økologiske principper, samt på resultaterne fra en spørgeundersøgelse udsendt til nøglepersoner inden for økologi i Sverige og Danmark.

De økologiske principper bygger på fire økologiske grundregler for: 1) sundhed 2) økologi, 3) retfærdighed og 4) for-sigtighed. Disse skal ses som et supplement til avlsmålet baseret på landmandspræferencer.

De langsigtede konsekvenser af disse avlsmål er undersøgt med avlsplanssimuleringsprogrammet ADAM, hvilket har krævet et omfattende litteraturstudie af de avlsmæssige sammenhænge mellem egenskaberne i avlsmålet, samt en væsentlig tilretning af simuleringsprogrammet ADAM. ADAM (http://adam.agrsci.dk/manual_website.htm) har aldrig tidligere været anvendt til simulering af mere end tre egenskaber i avlsmålet.

Desuden har simuleringer vist, at der ved linjeopdeling vil kunne opnås samme økonomiske fremgang i de økologiske avlsprogrammer som i de fælles avlsprogrammer.

Fordelen ved de økologiske avlsprogrammer er imidlertid, at den økonomiske fremgang opnås via egenskaber, som er vigtige i forhold til de økologiske principper. 

Den sundhedsfremmende fedtsyreprofil og fedtsyrernes sammenhæng med koens sundhed er blevet beskrevet og publiceret i DCA rapport nr. 88, 2016 orgprints.org/30986/. I denne rapport er de i projektet foretagne fedtsyremålinger på den danske population også beskrevet, samt de genetiske parametre beregnet. Fedtsyremålingerne er opsamlet fra maj 2015 til december 2017 for hele den danske malkekvægspopulation, og er dermed det største eksisterende datasæt på fedtsyrer i verden. I den oprindelige plan ville vi af økonomiske grunde kun opsamle data på ca. 20 % af den danske population. Men et godt samarbejde imellem de involverede partnere og en god fremstilling af de potentielle muligheder ved fedtsyremålinger på enkeltdyr har bevirket, at projektet har fået mulighed for at få målinger på alle danske malkekøer inden for den økonomiske ramme. I DCA-rapporten er mulighederne for at inddrage fedtsyreprofilen i mælkekvægets avlsmål, samt mulighederne for nicheproduktion baseret på mælk med en særlig fedtsyreprofil diskuteret.

Resultaterne er tillige præsenteret ved ICAR kongressen i Chile, oktober 2016 orgprints.org/30988/, på en session ved Dansk kvægs kongres i Herning, februar 2017 orgprints.org/31276/, og ved økologikongres-sen, november 2017 orgprints.org/33149/. Med den tilgængelige datamængde har det været muligt at beregne genetiske parametre, orgprints.org/33090/. Disse er publiceret i en videnska-belig artikel i Journal of Dairy Science, som er accepteret i foråret 2018. Desuden er der beregnet avlsværdital for de 11 fedtsyrefraktioner. Dette er en forudsætning for at kunne udpege de køer, som optimalt vil kunne anvendes til produktion af mælk med en så god fedtsyresammensætning, at det vil kunne anprises, og dermed sælges til en højere pris.  Opsamlingen af fedtsyremålinger i SOBcows har desuden været den direkte årsag til, at det emnemæssigt relaterede projekt "Bedre beslutninger gennem anvendelse af mælkens fedtsyresammensætning".

I undersøgelsen af, om det er rentabelt at starte en nicheproduktion baseret på mælk fra oprindelige danske racer, er der overført 22 dyr af oprindelige danske racer til 5 Naturmælk-besætninger. Dette har krævet meget logistisk arbejde både i forhold til sælgere og købere, og i forhold til den veterinære sikkerhed i forbindelse med flytning af dyr. Disse dyr har malket i 5 Naturmælk besætninger, og der er taget mælkeprøver fra disse, som er blevet undersøgt for en række mælkekvalitetsegenskaber.Projektet er afsluttet


Projektleder

Morten Kargo 
AU Foulum
Tlf. : 8715 7987/ 8715 6000
Email: Morten.Kargo@agrsci.dk

Fotos


Økologiske malkekøer