Sundhed og velfærd for mennesker

Sammensætningen og kvaliteten af protein, fedtsyrer, vitaminer og mineraler i økologiske fødevarer kan være positiv i forhold til tilsvarende konventionelle produkter. Andre faktorer, såsom jordbund, klima, sorter og genotyper, har dog ofte større indflydelse. Fund af et øget indhold af sekundære metabolitter (bioaktive stoffer) i økologiske planteafgrøder samt en ændret fedtsyresammensætning i animalske økologiske produkter i forhold til tilsvarende konventionelle produkter har påkaldt sig særlig opmærksomhed i forhold til sundhed. Andre studier har imidlertid ikke fundet sådanne forskelle, så der kan ikke drages nogen entydige konklusioner.

Ved at spise økologisk udsætter man sig i mindre grad for uønskede stoffer i maden såsom pesticider, medicinrester og tilsætningsstoffer, men det er særdeles vanskeligt at dokumentere den sundhedsmæssige effekt af dette. Salmonella-niveauet er lavere i økologiske svin end i konventionelle, mens niveauet af campylobacter er højere i økologisk fjerkræ. Niveauet af antibiotikaresistente E. coli er lavere i danske økologiske svin end i konventionelle.

Der er dog store individuelle variationer inden for de to produktionssystemer. Nyere studier indikerer, at økologiske forbrugere i højere grad følger de officielle kostanbefalinger end den gennemsnitlige forbruger gør. Der har været en betydelig omlægning til økologi i storkøkkener i de seneste år, som typisk har medført en bedre kostsammensætning. Det er dog fortsat vanskeligt at dokumentere en direkte positiv sundhedsmæssig effekt af den ændrede, og økologiske kost.


Relevante forskningsprojekter:

GrOBeat    

GrOBEat vil udvikle en bæredygtig strategi for den økologiske oksekødsproduktion til fremtidens forbruger, hvor kvalitet erstatter kvantitet, hvilket i følge de nyeste hypoteser i forbrugervidenskab bidrager til sundere spisevaner og øget tilfredsstillelse. Projektet udvikler en mere rentabel strategi for oksekødsproduktion, hvor der tilbydes produkter, der lever op til forbrugernes krav ift. dyrevelfærd, biodiversitet samt klima og samtidig øger forbrugerens velvære.

> OnePlate

Projektet vil via en forbruger- og interessentundersøgelse bidrage til udviklingen af One-Plate konceptet, der samtidig optimeres i forhold til mindskning af klimaaftryk og miljøbelastning. Konceptet testes i et randomiseret kontrolleret interventionsstudie blandt danske familier sammenlignet med deres sædvanlig kost. Effekten af konceptet måles ift. acceptabilitet samt formodede sundheds- og miljømæssige gavnlige effekter.

> PEAS & LOVE

Målet med PEAS & LOVE er at udnytte det store potentiale i gamle ærtesorter til produktion af modne ærter til konsum. Økologiske velsmagende ærter af høj kvalitet vil blive gjort tilgængelige for forbrugerne ved at sikre en rentabel og stabil produktion for den økologiske landmand. Fra en unik samling af gamle ærtesorter vil de mest lovende, baseret på genetik, morfologi og smag, blive udvalgt.

Afsluttet projekt:

> OrgHealth

Projektets formål har været at undersøge, i hvilket omfang et øget forbrug af økologiske fødevarer vil føre til, at forbrugerne vil ændre deres kostsammensætning i retning af de officielle kostråd.  


Relevante kontaktpersoner: 


Dorte Lau Baggesen (DTU)

Annette Petersen (DTU)

Tove Christensen (KU)

Sigrid Denver (KU) 

FORSKNING, UDVIKLING OG RÅDGIVNING BØR OMFATTE:

• Undersøgelser af hvordan økologisk kost påvirker menneskers sundhed, herunder en klarere definition af sundhedsbegrebet.

• Optimering af primærproduktionen mht. indhold af sundhedsfremmende stoffer i råvarer, og undersø- gelse af hvordan forarbejdningen påvirker den sundhedsmæssige kvalitet.

• Vurdering af forsigtighedsprincippets effekt på sundheden, herunder betydningen af samtidig lav eksponering for f.eks. flere pesticider og hjælpestoffer (cocktail-effekten).

• Undersøgelse af den økologiske produktionsforms indvirkning på både dyr og planters robusthed over for smitte/infektion og de vigtigste transmissionsveje for sygdomsfremkaldende bakterier herfra til mennesker.

• Undersøgelse af hvad det at spise økologisk betyder for ”oplevet sundhed” og betydningen heraf for individers robusthed til at modstå eller leve med sygdomme.