ORPHEUS

ORPHEUS

Nye strategier til reduktion af fosfor
i den økologiske ægproduktion 

Baggrund

Gødning med et højt indhold af fosfor er et alvorligt miljøproblem og der er et presserende behov for at finde løsninger, der kan reducere indholdet af fosfor i gødning fra økologiske høner, så der udbringes mindre fosfor på markene. Nye regler betyder, at den mængde fjerkrægødning, der kan spredes pr. ha, vil blive 22-42% lavere end før og hermed skal mængden af husdyrgødning (hvis fosfor-indholdet forbliver status quo) spredt pr. ha reduceres. Alternativt skal landbrugsarealet på den enkelte bedrift øges, hvilket betyder, at kvælstofforsyningen til jorden falder, hvilket vil betyde et tab i udbytte af afgrøder pr. ha. Den økologiske ægproduktion har været støt stigende de senere år og det er vigtigt for en fortsat fremgang og interesse for forbrugerne, at der findes løsninger, der kan reduceres fosforindholdet i fjerkrægødning, så producenterne fortsat kan have en rentabel produktion, uden det går ud over æg-kvaliteten og hønernes velfærd.  

Formål

ORPHEUS sætter forkus på at identificere fodringsstrategier med nedsat fosfortildeling, der er baseret på en ny viden om optimal fodring af økologiske høner i henhold til deres basale calcium og fosfor behov, hvilket reducerer hønernes forforudskillelse. Det overordnede formål med ORPHEUS er at reducere fosfor i fjerkrægødning gennem en markant reduktion i foderindholdet og samtidig udvikle en ny strategi for tildeling af calcium, der sænker hønernes behov for fosfor og reducerer udskillelsen. Da fosfor i plantebaseret foder hovedsageligt er til stede som fytatbundet fosfor, der har en lav tilgængelighed hos æglæggende høner, har tilskud med uorganisk fosfor været nødvendigt for at sikre hønerne en tilstrækkelig forsyning af fosfor.

Foderstrategier tilpasset hønernes alder gennem en hel produktionsperiode forventes at nedsætte tilsætning med eller helt udfase brugen af dyrt uorganisk fosfor, der på et tidspunkt ikke vil være tilgængelig, fordi de naturlige fosfor-ressourcer bliver opbrugt. Implementering af nye foderstrategier til fordel for økologiske ægproducenter, vil danne grundlag for en reduktion af fosfor-indholdet i økologisk foder i prasis, hvilket reducerer fosfor i gødningen, der udbringes på markerne. Skalkvaliteten falder med hønernes alder, og det har store økonomiske konsekvenser for producenter og ægpakkerier, hvis skalkvaliteten ikke kan holdes på et højt niveaeu. En ny fodringsstrategi skal sikre både en god knoglesundhed hos hønerne og en høj æggeskalskvalitet, så andelen af knækæg nedbringes. 


Projektet trin for trin:

 1. Identificere nye fodringsstrategier, der fokuserer på at reducere fosfor-indholdet i foderet og fosfor-udskillelsen hos økologiske høner til gavn for miljøet og uden at gå på kompromis med produktiviteten og velfærden med fokus på knoglestyrke 
 2. Udvikling af et nyt økologisk fodringskoncept med optimalt fosfor-indhold og strategisk fodring af calcium, der kan implementeres i praksis 
 3. Undersøge hvordan fosfor-indholdet i foder og strategisk calcium-tildeling til økologiske høner påvirker skalkvaliteten og muligheden for at reducere andelen af nedgraderede æg på grund af knækkede æg, hvilket har stor økonomisk betydning
 4. Demonstrere nyt økologisk fodringskoncept med lavere fosforindhold og separat calciumtildeling i praksis hos ægproducenter uden negativ effekt på dyrevelfærd og produktivitet, men med et minimum af fosforudskillelse.
 5. Designe en ”best practice guide” baseret på de opnåede resultater, der kan anvendes af økologiske ægproducenter, så der tildeles de nødvendige mængder af fosfor og calcium til at sikre en god velfærd, produktivitet og høj produktkvalitet 

 


Foto: Niels Finn Johansen


Besøg hønsene - og hør Sanna Steenfeldt fortælle om arbejdet i ORPHEUS

Projektleder

Sanna Steenfeldt,
Institut for Husdyrvidenskab, AU

Tel.direct: +45 87158074

Mobile: +45 4123 4843 

Mail: sanna.steenfeldt@anis.au.dk
Projektpartnere

Bremerholm - økologisk ægproduktion

 • Jørgen Nødgaard Hansen

SEGES Innovation P/S

 • Jette Søholm Petersen

DanÆg

 • Charlotte Frantzen Bjerg

Aarhus Universitet

 • Torben Larsen

Innovationscenter for Økologisk Landbrug

 • Niels Finn Johansen
 • Sofie Knorr Jensen

DLG

 • Mia Schødt Dickow
 • Anders Katholm

Axel Månsson Øko-ægget Aps

 • Claus Rasmussen
 • Hans Clemmesen