ENTRANCE

Mindre klimabelastning med lokalt produceret protein til økologiske slagtegrise

Økologisk griseproduktion er udfordret af lav foderudnyttelse kombineret med afhængighed af importerede proteinkilder. Det øger næringsstoftabet, klimaaftrykket samt behovet for landbrugsland. Derfor er der brug for nye fodringsstrategier baseret på dansk protein til at sikre både besætningsøkonomi, de økologiske principper og et lavere klimaaftryk.

Formålet med ENTRANCE

Formålet med projektet er at give ny viden om effekten af kløvergræsbaseret grovfoder og bioraffineret grønt protein på besætningsproduktivitet, emissioner og miljøbelastning fra økologiske slagtegrise.

Strategierne demonstreres i kommercielle besætninger og forventes at reducere kvælstofudvaskningen med 0,45 kg N pr. gris og reducere drivhusgas-emissionerne med 9,9 kg C02-ekvivalenter per produceret gris. ENTRANCE bidrager dermed til at løse nogle af tidens største udfordringer i økologisk griseproduktion.

Projektet vil evaluere:
> næringsindtag og produktivitet hos slagtesvin fra 30-115 kg fodret kraftfoder baseret på bioraffineret lokalt produceret Grønt protein sammenlignet med importeret sojaskrå.

> indtag og udnyttelse af frisk kløvergræs, kløvergræsensilage og den genanvendte græspulpfraktion fra produktionen af ​​Grønt protein samt samspillet mellem grovfodertyper og produktivitet hos grise i vækst.

> miljømæssig og klimatisk bæredygtighed af en "grøn gris" fodret med udelukkende lokale økologiske fodermidler. Der måles på emissioner af ammoniak-, methan-, CO2- og lattergas samt udskillelsen af kvælstof- og fosfor i urin og fæces.

> den samlede effekt på produktionsomkostninger og miljøpåvirkning på besætningsniveau vil blive modelleret i en livscyklus vurdering.

> tidsforbrug til håndtering og tildeling af frisk kløvergræs og græspulp i forhold til gældende praksis med primært ensilage til økologiske grise i vækst vil blive testet under kommercielle forhold.

 

Projektleder

Simme Eriksen
​​​Center for Frilandsdyr
Mobil: (+45) 30 34 26 94 
sier@frilandsdyr.dk
Visninger
Lokalt produceret protein til økologiske slagtegrise På den samme mark på Foulum høstes henholdsvis kløvergræsensilage, friskt græs, græspulp og grønt protein til grisene i ENTRANCE projektet.
Visninger
Forskellige fodringsstrategier til økologiske slagtegrise testes i klimakamre i Organic RDD 7 projektet ENTRANCE Klimakamre på AU Foulum skal måle udledningen af metan samt andre klimagasser fra dyr fodret på Soja vs. Grønt protein, Ensilage vs. Friskt græs og Reduceret vs. Normalt proteinniveau i kraftfoder