VIPiglets

VIPiglets

- robuste og tungere økologiske pattegrise   

En ud af tre pattegrise i den danske økologiske svineproduktion dør før fravænning. Denne meget høje pattegrisedødelighed er en væsentlig barriere for at opnå en højere vækstrate i økologisk svineproduktion. Den høje dødelighed antages at være relateret til fødsel af flere grise, end soen kan passe, som samtidig er små og svage.

Det anvendte avlsmateriale synes mindre egnet til økologisk produktion, hvor soen farer i svært tilgængelige hytter, har lange laktationer, og hvor det er svært at håndtere overskydende grise i et kuld. Projektet ville derfor facilitere en reduktion i pattegrisedødelighed fra 33% til 20% af totalfødte grise, øge fravænningsvægten med et kg per gris og fravænne en ekstra gris per kuld. 

Projektet løb fra 01-01-2014 til 31-12-2017.

Projektets aktiviteter:

  1. Projektet skulle identificere risikofaktorer for pattegrisedødelighed relateret til søer og pattegrise i 10 økologiske besætninger.
  2. Projektet undersøgte betydningen af at introducere et særligt økologisk avlsmål specifikt rettet mod fødsel af færre og mere robuste grise.
  3. Projektet undersøgte, hvordan faringsovervågning og sikring af et bedre nærklima for søer og pattegrise under faring påvirker overlevelse og vækst og identificerer de bedste hytter, der tilgodeser muligheden for at udnytte den forbedrede praksis.
  4. Der etableredes demonstrationgårde, hvor "best management practice" blev implementeret.
  5. Projektets resultater blev spredt via rådgivning, workshops, demonstrationsgårde og skriftlig formidling.

Resultater og anbefalinger - ny so-linje, gode faringsforløb og regulering af hytteklima for mere robuste pattegrise


Behov for en ny so-linje

I øjeblikket er den økologiske svineproduktion i Danmark primært baseret på søer, der er meget frugtbare og leverer mange grise. Et økologisk avlsindeks baseret på den eksisterende genotype giver en begrænset avlsfremgang på de ønskede egenskaber, fordi avlsmålet er defineret i forhold til konventionel produktion. VIPiglets har undersøgt de økologiske svineproducenters holdninger til avlsmålene, og det har vist sig, at høj kuldstørrelse ved fravænning hos søerne prioriteres højt. Men, store kuld anses kun som positivt, hvis soen også kan passe grisene, så der er en lav dødelighed. Introduktionen af en alternativ genotype viste et klart potentiale i forhold til at opnå robuste og livskraftige grise. Desuden fandt VIPiglets en signifikant højere kødprocent – særligt ved de højere slagtevægte - hos afkom fra Topigs Norsvin end hos Danbred. Sammenligningen var baseret på data fra 22 Danbred (LY) og 25 Topigs Norsvin (TN70 linje) moderdyr med afkom i 1. og 2. læg.   

Langt faringsforløb svækker pattegrisene

VIPiglets fandt, at lange faringer forekommer og er forbundet med øget risiko for dødfødte grise og for tidlig død. Søernes adfærd efter faring var dog ikke påvirket negativt ved lange faringer, så den øgede risiko for tidlig død skyldes sandsynligvis, at grisene svækkes af et langt faringsforløb. Derfor vil hjælp til svage grise lige efter faring sandsynligvis bidrage til en lavere dødelighed.

Regulering af hytteklima

Fire økologiske svinebesætninger har deltaget i forsøget om hytteklima. I forsøgene blev temperatur og luftfugtighed målt i traditionelle A-hytter og udenfor på marken. Foruden disse data har hver besætning noteret informationer om hver enkelt sos produktionsresultater og om de grise, der dør før fravænning. Forsøgene viste, at hyttens temperatur kan blive for høj for søerne særligt omkring faring. Høje temperaturer øger risikoen for dødsfødsler og kan varmebelaste søerne. Derfor er det vigtigt at sikre et bedre hytteklima omkring faring. Dette kan gøres ved at sikre god isolering, god ventilation, samt skygge og kalkning i sommermånederne. Søerne kan også gives adgang til skygge ved at plante træer. Projektet fandt, at søerne opsøger træerne og bruger dem til at hvile i, når det er varmt. Træerne bidrager dermed til bedre velfærd, men de kan dog ikke erstatte sølebad.  

Resultaternes betydning - implementering i praksis

VIPiglets undersøgelser og resultater har medført et øget fokus på, hvordan problemer med høj pattegrisedødelighed kan løses, og projektet har peget på tiltag, der direkte kan tages i anvendelse af de økologiske grise producenter.

Der er fremadrettet behov for at forske mere i brug af alternative genotyper, der i højere grad er målrettet livet på friland og de krav, der stilles i den økologiske produktion. Samtidig er der behov for at forske i metoder til faringsovervågning og at lave en målrettet indsats mod små svage grise ved fødsel. Det kræver videreudvikling af fremtidens farehytter til friland, så den matcher de managementkrav, der stilles af en højproduktiv genotype, som sandsynligvis også vil blive brugt for at bevare produktionsformens konkurrencedygtighed.  Projektet er afsluttet


Projektleder

Lene Juul Pedersen
AU Foulum
Tlf: 87157907
Email: lene.juulpedersen@agrsci.dk


Fotos fra projektet


Grise i rugballer


Pattegrise


Grise i rugballer