Velbesøgt Økologi-Kongres 2017 – en kongres med faglige debatter og bæredygtighed som hovedtema

Mogens Lykketoft åbnede Økologi-Kongres 2017 i Kolding med fokus sat på FN’s verdensmål i et økologisk perspektiv. Kongressen blev besøgt af mere end 900 økologer og økologiinteresserede, som kunne diskutere den nyeste viden, forskning og markedsdata inden for økologisk fødevareproduktion og -forbrug.

Foto fra plenummøde 1: Åbning af kongressen med Mogens Lykketoft

Den 29. og 30. november afholdte SEGES, Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer i samarbejde med ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer) og Biodynamisk forening, Økologi-Kongres 2017. Kongressen var en enestående mulighed for at møde folk fra den økologiske sektor på tværs af faggrænser og for at blive udfordret og inspireret.

Blandt oplægsholdere var forskere fra en lang række ICROFS-koordinerede projekter at finde på de to dages kongresmøder. Programmet var tematisk inddelt i alt fra sundhed, planteavl, bioraffinering, kvæg, svin, slagtekyllinger til markedstendenser i ind- og udland, og meget mere.

Overblik over møder med oplægsholdere fra ICROFS-projekter:D. 29.novemberA5: ’Økologi og sundhed – fornuft eller trend?’ 

(Organic RDD 2.2-projektet OrgHealth)

Sundhed og velfærd står højt på såvel den politiske som på den almindelige danskers dagsorden. Økologisk fødevareproduktion adskiller sig fra konventionel produktion på en række områder. Områder, der anses for at have direkte eller indirekte betydning for folkesundheden via den sundhedsmæssige kvalitet af fødevarerne, fødevaresikkerheden og kostens sammensætning. Forbrugerne forventer, at økologiske produkter er sundere – men hvad ved vi egentlig om sundhedseffekten af økologisk kost? Dette blev afdækket på møde A5.


A7 og B7: ’Bioraffinering af grøntafgrøder til proteinfoder I og II’ 

(Organic RDD2-projekterne OrganoFinery og MultiPlant)

Økologisk husdyrproduktion har en stor udfordring med at skaffe økologisk proteinfoder af høj kvalitet til en voksende produktion af fjerkræ og svin. Meget økologisk proteinfoder importeres, og danske proteinkilder, som hestebønner og lupin, har ikke en optimal aminosyresammensætning. Protein fra græs og kløver har derimod en god aminosyresammensætning, og kløvergræs er en ideel afgrøde i økologiske sædskifter. Men hvordan udvinder man græsprotein, og hvilke muligheder giver det i økologisk produktion? En række forskere bidrog med nyeste viden om, hvordan man udvinder græsprotein, og hvilke muligheder det giver i økologisk produktion i A7. I forlængelse af de faglige oplæg i møde A7 ”Realisering af bioraffinering af grøntafgrøder til proteinfoder” var en række repræsentanter fra værdikæden inviteret til at diskutere, om bioraffinering af grøntafgrøder er en genial løsning på proteinforsyningen eller blot en luftig vision.

> Læs også: Græsprotein er godt protein


D3: ’Flere pattegrise skal overleve i økologisk produktion’   

(Organic RDD2-projektet VIPiglets)

Et væsentligt princip i den økologiske produktion er god dyrevelfærd. Den tidlige pattegrisedødelighed er dog høj. I forskningsprojektet VIPiglets har en række forskere, rådgivere og økologiske producenter taget denne udfordring op. På mødet fik man de få nyeste resultater om metoder til at forbedre pattegrises vitalitet ved fødsel gennem genetisk selektion og til at forbedre so- og pattegrises nærklima omkring faring.

> Læs også: Økologiske svineproducenter kan med fordel skifte genetik 
> Læs også: Norsk genetik viser gode takter i faremarken D. 30.novemberE1: ’Stål og konkurrencekraft mod ukrudt’   

(Organic RDD2 og CORE Organic Plus-projekterne RowCrop og PRODIVA)

Øg rækkeafstanden i korn og gør plads til radrenserskær. Det er den nye trend i ukrudtsbekæmpelsen, men er det nu også det bedste både i forhold til ukrudt og afgrøde? På møde E1 kunne du få nyeste viden om, hvad sorts- og artsblandinger af korn kan gøre for at holde ukrudtet nede. Sidst, men ikke mindst, kan du høre om, hvordan du øger afgrødens konkurrencekraft mod ukrudt; næppe så nyt, men erfaringsmæssigt er der ikke noget bedre mod ukrudt end en vellykket afgrøde.

> Læs også:
En vellykket afgrøde er den bedste ukrudtsbekæmpelse


E4: ’Antibiotikafri økologisk kvægproduktion’ 

(Organic RDD2.2-projektet ViOrCa og CORE Organic Plus-projektet OrganicDairyHealth)

Antibiotika skal bruges med omtanke, og landmanden skal samtidig sikre, at syge dyr håndteres velfærdsmæssigt forsvarligt. Kalvediarre samt yverbetændelse i økologiske mælkekvægsbesætninger er nogle af de væsentligste årsager til brug af antibiotika hos kvæg. På mødet fik man nyeste viden om, hvordan antibiotikaforbruget kan reduceres under hensyntagen til dyrenes velfærd.

> Læs også: Råmælk til tiden er ingen garanti for god immunisering af kalve
> Læs også: 
Antibiotikafri økologisk kvægproduktion – fremlagt på Øko-kongressen


E5 og F5:’MultiChick I – Diversitet og troværdighed i økologisk slagtekyllingeproduktion og ’MultiChick II – Merværdi i produktion og salg af kyllinger’ 

(Organic RDD2-projektet MultiChick)

Økologiske kyllinger er en varegruppe med en markedsandel på kun 1%. Samtidig er der stor forskel mellem økologisk og konventionelt produceret kylling i forhold til adgang til udeareal, væksthastighed, foder og belægningsgrad. Under E5 fik man indblik i resultater opnået i forskningsprojektet MultiChick og potentialet for at udvide dansk økologisk slagtekyllingeproduktion. Møde F5  tog udgangspunkt i et værdikæde-perspektiv, hvor aktører fra forskellige led i værdikæden giver deres bud på muligheder og begrænsninger for at understøtte en positiv markedsudvikling for økologiske slagtekyllinger og grundlaget for at hæve markedsandelen af danske økologiske kyllinger. Mødet blev afsluttet med en debatrunde.

> Læs også: Røre i hønsegården?
> Læs også: Attraktive udearealer øger økologiske kyllingers aktivitet 


E6: ’Bedre økonomi i økologisk frugtproduktion 

(Organic RDD2-projekterne ProtecFruit og Beefarm)

Det er nu muligt at producere dansk økologisk kernefrugt af en meget høj kvalitet under markiser, men hvordan forbedres økonomien? Under møde E6 fik publikum udvidet deres viden om de dyrkningstekniske muligheder og om øget robusthed i plantagen ved hjælp af blomsterstriber og bedre levesteder for bier.

> Læs også: De vidunderlige og besværlige æbler

> Læs også: Flere blomster til de vilde bier, tak 


F2: ’Rækkedyrkning – fremtidens økologiske korndyrkning’ 

(Organic RDD2-projektet RowCrop)

Rækkedyrkning i korn giver mulighed for radrensning i kornrækkerne, såning af efterafgrøder i rækkemellemrummene og radrensning mellem rækkerne af efterafgrøder. Dette er et rent Kinderæg med hele tre gevinster: 1. god kontrol med både enårigt ukrudt og rodukrudt 2. god etablering af kvælstoffikserende efterafgrøder 3. gode og stabile udbytter Systemet er udviklet og demonstreret i forskningsprojektet RowCrop – og det virker! Forskerne har i mange år arbejdet med at finde ud af, hvordan man opnår højere og mere stabile udbytter i økologisk planteavl.

> Læs også: Rækkedyrkning giver nye muligheder i planteavlen


F3: ’Fremtidens øko-ko – hvad kan og vil vi avle efter?’ 

(Organic RDD2-projektet SOBcows)

Det er muligt at avle på mange forskellige egenskaber hos økologiske malkekøer. Men er det sundhed hos koen, fedtsyresammensætningen i mælken eller måske egenskaber hos de gamle husdyrracer, som der bør satses på? Kan de økologiske principper indgå i avlsmålet? Og kan det betale sig rent økonomisk for den økologiske landmand og for udviklingen af økologien at avle efter bestemte egenskaber hos malkekvæget? På dette møde blev publikum præsenteret for dugfriske resultater fra Organic RDD-projektet SOBcows, der giver et bud på den fremtidige avl.

> Læs også: Økologisk mælkeproduktion står ved en skillevej
 
> Læs også: Viden om mælkens fedtsyreindhold giver nye muligheder


F4 – ’Antibiotikafri svineproduktion’ 

(Organic RDD2-projekterne VIPiglets og pEcoSystem)

Antibiotika anvendes i stor grad til behandling og forebyggelse af diarré og infektioner i den konventionelle svineproduktion – og i nogen grad også i økologisk produktion. Antibiotikaforbruget kan medføre øget forekomst af multiresistente bakterier. Desuden udgør det i stigende grad et miljøproblem, at tungmetaller som zink og kobber spredes med gylle for derefter at ophobe sig i landbrugsjorden. Så hvad gør vi for at nedsætte antibiotikaforbruget?

> Læs også: Kan en cocktail af ramsløg og tyttebær erstatte antibiotika?
 
> Læs også: Miljø og avl på agendaen for økologisk svineproduktion


G5 – ’Potentialet for dansk økologi – i og uden for Danmarks grænser 

(Organic RDD2.2-projekterne LOCO og SOMDwIT)

Øget værditilvækst kræver, at produkterne har noget ’ekstra’ at tilbyde forbrugerne sammenlignet med tilsvarende standardvarer. Økologisk produktion er én måde at skabe ekstra værdi, men geografiske parametre kan også spille ind i forhold til forbrugerpræferencer. Bliv klogere på markedspotentialet for geografisk differentierede øko-produkter i Danmark , og hvordan udenlandske forbrugere opfatter Danmark som et økologi-brand.

> Læs også: 
Lokale og danske økologiske fødevarer har potentiale
> Læs også: Vil forbrugerne betale mere for lokale økologiske varer?
> Læs også: Troværdighed kan være øko-eksportens nøgle til Asien
> Læs også: Symposium: Øget efterspørgsel efter økologiske fødevarer - baseret på sundhed, lokale fødevarer og øget eksport


Besøg kongressens hjemmeside
Se det fulde program for kongressen med beskrivelser af alle kongresmøder
Find powerpointspræsentationer fra de enkelte møder

 

FAKTA:
Økologi-Kongressen har med jævne mellemrum været afholdt i Danmark siden 1998. Siden 2009 hvert andet år. På www.okologi-kongres.dk kan du finde mere information om kongressen.