Multiplant

MultiPlant

Flerårige højværdiafgrøder i økologisk planteproduktion

MultiPlant adresserer den store udfordring i økologisk landbrug, hvor afkoblingen mellem husdyr og planteavl forringer robustheden i planteavlssædskifterne. MultiPlant vil udvikle systemer, som producerer store mængder biomasse pr. arealenhed til energi, protein til enmavede dyr og/eller grovfoder og er robuste i relation til frugtbarhed og rodukrudt.

MultiPlants mål er med udgangspunkt i en værdikædebetragtning at udvikle, demonstrere og dokumentere potentialet af flerårige blandinger med højt udbytte, høj biodiversitet og lavt input målrettet salgbare produkter.

Ud fra blandingerne vil MultiPlant

1) udvikle og optimere raffinering af foderprotein

2) evaluere proteinkvaliteten ved fodring af fjerkræ og svin

3) optimere bioforgasning ved intensiv og ekstensiv dyrkning

4) optimere gødningsværdien af afgasset materiale

5) forbedre bestøveres vilkår i landskabet vha. marker med øget blomstring

6) øge jordfrugtbarhed vha. bælgplanter og arter med dybe rødder

7) kvantificere økonomiske og miljømæssige perspektiver for multifunktionelle blandinger, og

8) udvikle bedriftsspecifikke rådgivningskoncepter for implementering.

Projektet løber fra 01-01-2014 til 31-12-2017.


SEMINAR: Lokalt og bæredygtigt proteinfoder fra grønne biomasser

17. september 2018 inviterede projekterne MultiPlant, SuperGrassPork og BioValue til seminar på AU Foulum. Projekterne præsenterede viden og resultater, og deltagerne blev præsenteret for nye initiativer fra Region Midtjyllands udviklingsprogram for bioøkonomi. Dagen sluttede med en workshop, hvor deltagerne udpegede de vigtigste drivere og barrierer for udrulning af grønne bioraffinaderier.

Se præsentationer nedenfor:

Velkomst - Erik Fog

​Proteiner for fremtiden - Uffe Jørgensen, Leder af Center for Cirkulær Bioøkonomi, Aarhus Universitet

Produktion af grønne biomasser - Jørgen Eriksen, Aarhus Universitet, Inst. for Agroøkologi

Høst, logistik og udbytter - Torben Frandsen, SEGES, Planteinnovation

Bioraffineringsteknologien - Morten Ambye-Jensen, Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab

Proteinudbytter og kvalitet af produkter - Lene Stødkilde-Jørgensen, Aarhus Universitet, Inst. for Husdyrvidenskab

Foderforsøg - Søren Krogh Jensen, Aarhus Universitet, Inst. for Husdyrvidenskab

Biogaspotentialet i græspulp og restvæske - Hinrich Uellendahl, Aalborg Universitet, Institut for Kemi og Biovidenskab

Betydningen af kvælstoftilførsel for proetinindhold, proteinets ekstraherbarhed og proteinkvalitet ved fraktionering af græs og kløver - Rasmus Dahl-Lassen, Københavns Universitet, Inst. for Plante- og Miljøvidenskab

Økonomisk bæredygtighed - Niels Tvedegaard, Københavns Universitet, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Miljømæssig bæredygtighed - Marie Trydeman, Aarhus Universitet, Inst. for Agroøkologi

Hvad siger kunder, virksomheder og organisationer? - Resultat af interessentanalyse - Karen Hamann – Instituttet for Fødevarestudier & Agroindustriel Udvikling, IFAU/ Erik Fog, SEGES

Hvordan og hvornår bliver grøn bioraffinering rullet ud i praktisk produktion? – Oplæg til et roadmap - Morten Gylling, Københavns Universitet, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi og Erik Fog, SEGES, Økologi Innovation


Workshop om bæredygtigt foderprotein fra lokaltproducerede grønne biomasser

De store mængder foderprotein, der hvert år importeres til dansk husdyrproduktion er en udfordring for bæredygtigheden. Den økologiske husdyrproduktion oplever en kraftig vækst i efterspørgslen. Skal denne positive udvikling fortsætte, må det sikres, at der i fremtiden kan skaffes lokalt produceret økologisk proteinfoder. 

26. maj 2016 afholdte Multiplant i fællesskab med OrganoFinery en workshop om deres arbejde med at finde løsninger, der er baseret på bioraffineret protein fra græsmarksafgrøder.

På workshoppen fik deltagerne indblik i, hvor langt udviklingen er kommet i produktion af protein fra grønne afgrøder, og hvordan udviklingen tegner sig med hensyn til marked og produktionsøkonomi

Dagens præsentationer og resultatet fra workshoppens diskussioner kan findes herunder:


 

 

Projektleder


Jørgen Eriksen
AU Foulum
Tlf.: 87157672
Email: jorgen.eriksen@agrsci.dk