LOCO

LOCO

  • Forbrugernes interesse og betalingsvillighed for lokale økologiske fødevarer

Landdistrikter udfordres af affolkning og vigende økonomisk vækst. Landbrug og fødevareproduktion spiller en forholdsvis betydelig rolle i disse områder, men der er behov for at øge værdiskabelsen i fødevareproduktion for at sikre indkomst og beskæftigelse i sektoren.

Øget værditilvækst i produktionen kræver, at produkterne har ”noget ekstra” at tilbyde forbrugerne, sammenlignet med tilsvarende standardvarer. Økologisk produktion er én måde at skabe ekstra værdi, og forskellige geografiske parametre (f.eks. tilknytning til lokale kulinariske traditioner eller ”terroir”) kan også øge værdien af produkterne.

En øget forståelse af potentialerne for øget værdiskabelse gennem økologi og geografiske egenskaber i forskellige typer fødevarekæder er en væsentlig forudsætning for optimal udnyttelse af potentialerne.

Formål med projektet             

Målet med LOCO-projektet var kvantitativt at undersøge danske forbrugeres efterspørgsel efter geografiske egenskaber, når det kommer til økologiske fødevarer, og at identificere mulighederne for at aktivere denne efterspørgsel til at udnytte markedspotentialer for geografisk differentierede økologiske produkter.

Specifikt var målet at:

  • Operationalisere begrebet ’lokale afsætningskanaler’ gennem udvikling af en typologi for økologiske fødevarekæder med forskellige lokale tilknytningsaspekter i produktion og distribution
  • Undersøge forbrugernes opfattelse af autenticitet, troværdighed, kvalitet og sikkerhed for alternative typer lokale fødevarekæder
  • Undersøge forbrugernes købs- og betalingsvillighed for økologiske fødevarer fra forskellige typer fødevarekæder med forskellige geografiske karakteristika

Projektet skulle give indsigt i de økonomiske potentialer i forskellige typer lokale, økologiske fødevarekæder. Indsigten kan give en essentiel rettesnor i forhold til investeringer i udvikling af nye fødevareprodukter og markedsføringskoncepter i den økologiske sektor, og herigennem understøtte væksten af den økologiske sektor og den økonomiske aktivitet i danske landdistrikter.        

Projektperiode: 1-1-2016 til 31-12-2017


Projektets hovedspørgsmål

  • Hvordan kan man operationalisere begrebet ’lokale afsætningskanaler’ gennem udvikling af en typologi for økologiske fødevarekæder med forskellige aspekter af ‘lokal-hed’ i produktion og distribution?
  • Hvad er forbrugernes opfattelse af autenticitet, troværdighed, kvalitet og sikkerhed for alternative typer lokale fødevarekæder?
  • Hvordan er forbrugernes indkøbsadfærd i forhold til økologiske og lokale fødevarer?
  • Hvordan er forbrugernes købs- og betalingsvillighed for økologiske fødevarer fra forskellige typer fødevarekæder med forskellige geografiske karakteristika?

Projektets resultater - smag, støtte til lokalområdet, regionalt særpræg, renere varer og miljøhensyn som motiver for at købe lokalt

Forbrugernes opfattelse af lokale fødevarer kredser omkring to overordnede definitioner: Lokal = dansk; og Lokal = produceret i nærområdet. Undersøgelserne viser, at smag og støtte til lokalområdet er blandt de væsentligste motiver til for at købe lokale varer, men også andre motiver som ønsker om diversitet i mad- udbuddet, regionalt særpræg, renere varer eller miljøhensyn spiller en rolle.

LOCO fandt, at forbrugerne er villige til at betale mere for produkter, som er dansk producerede, mens der ikke er så stor yderligere betalingsvillighed for en mere snæver geografisk afgrænsning af den lokale vares produktionssted. Undersøgelsen viser en rimelig fælles forståelse af begrebet ’lokale fødevarer’ på tværs af interessenter i hele fødevarekæden fra jord til bord, og der er ligeledes en nogenlunde fælles opfattelse af, hvilke fordele der forbindes med lokale fødevarer.


Publikationer


I forbindelse med afslutning af projektet har LOCO  lavet en afsluttende fælles slutpublikation i samarbejde med de to samfundsvidenskabelige projektet SOMDwIT (Etablering af videngrundlag for styrkelse af vækst i den økologiske eksport) og OrgHealth (samspil mellem økologisk forbrug og sundhed).

Derudover kan du også se en forkortet udgave af LOCOs resultater og anbefalinger fra projektet


Projektet er afsluttet


Projektleder

Professor Jørgen Dejgård Jensen
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
Email: jorgen@ifro.ku.dk
Tlf.: 3533 6859

  


Perspektivering og anbefalinger

Der kan være markedspotentialer i en øget geografisk produktdifferentiering for såvel økologiske som konventionelle fødevarer. Forbrugerne tillægger det værdi, at fødevarerne er af dansk oprindelse, så alene en synliggørelse heraf vurderes at kunne tilføre økologiske produkter ekstra værdi. En del forbrugere med et højt økologi-forbrug kunne være interesserede i at købe flere lokale produkter, hvis de også er økologiske. Omvendt tillægger en del forbrugere lokale varer nogle af de samme egenskaber som økologiske, og her kunne en øget satsning på afsætning af lokale varer komme til at ske på bekostning af tilsvarende økologiske varer.

En yderligere realisering af ovenstående potentialer vil dog kræve yderligere forskning i relation til de mulige effekter af sådanne initiativer, herunder effekternes variation mellem regioner, produktgrupper, kombinationer af produktkarakteristika, mv. og eventuelt dynamiske effekter af sådanne realiseringer i forhold til forbrugernes opfattelser af lokale og økologiske produkter.