RowCrop

RowCrop

Højere udbytter ved rækkedyrkning og efterafgrøder

Den største udfordring for at opnå højere og mere stabile udbytter i økologisk planteavl er knyttet til tilstrækkelig N-forsyning og bekæmpelse af aggressivt ukrudt. RowCrop vil udvikle, evaluere og demonstrere et nyt rækkedyrkningssystem, der udnytter den seneste udvikling inden for vision og GPS-styrede rækkedyrkningsudstyr ved effektivt at integrere traditionelle landbrugsafgrøder med rækkedyrkning af efterafgrøder og målrettet ukrudtsbekæmpelse.

RowCrop vil udvikle det videnskabelige grundlag for forbedret kontrol af aggressive en- og flerårige ukrudtsarter i et rækkedyrkningssystem og for dyrkning af mere produktive Nfikserende efterafgrøder til øget N-forsyning af afgrøderne.

Projektet vil dokumentere effekter af dyrkningssystemet på produktivitet, ukrudtsbestand, N-forsyning, N-udvaskning og kulstoflagring i et langvarigt sædskiftesforsøg ved forskellige inputniveauer i økologisk planteavl. Projektet vil desuden demonstrere og formidle resultaterne til rådgivere og landmænd gennem markforsøg, åbent hus-arrangementer, workshops mv. De forventede årlige effekter er: Økonomi: Øgede udbytter iøkologisk kornavl på 1,2 ton/ha (100 mio. DKK). Miljø: Reduceret nitratudvaskning på 10 kg N/ha (500 ton N).

Klima: Øget kulstoflagring i jorden på 200 kg C/ha (37,000 ton CO2). Desuden forventes resultaterne at bane vej for udfasning af import af konventionel husdyrgødning i økologisk jordbrug og for en øget omlægning fra konventionel til økologisk jordbrug.

Projektet løber fra 01-01-2014 til 31-12-2017.

Legacy effects of leguminous green manure crops on the weed seed bank in organic crop rotations, 

Agriculture, Ecosystems & Environment Volume 302, 15 October 2020, 107078

Projektleder

Jørgen Eivind Olesen, AU

Telefon og e-mail: 
87157 778, 
JorgenE.Olesen@agrsci.dk


Fotos fra projektet


Hamp dyrket med og uden radrensning,
Foto: Erling Nielsen, AU


Med moderne radrensning kan ukrudtet
bekæmpes helt tæt på planterækkerne
uden af afgrøden skades.
Foto: Ole Green, Kongskilde Industries.


Photo: RowCrop


Photo: RowCrop