ComCrop

ComCrop

  • Grøngødning og kompost i økologisk grøntsagsproduktion

Nyt fra projektet

02.06.2023

Recirkulering af affald til højkvalitetskompost

Recirkulering af næringsstoffer i affald til produktion af højkvalitetskompost er vigtig til forsyning af afgrøderne.

I ComCrop samarbejder vi med Interreg NSR projektet SoilCom. Der findes et væld af viden om kompostproduktion og -anvendelse på vores SoilCom hjemmeside (https://northsearegion.eu/soilcom/). Vær opmærksom på at Soilcom dækker både økologisk og konventionel kompost.

Som en del af SoilCom-samarbejdet er der produceret en kort film af den hollandske samarbejdspartner Vlaco om recirkulering til kompost. Se den på deres YouTube-kanal.

Et billede, der indeholder tekst, Font/skrifttype, logo, skærmbillede Automatisk genereret beskrivelse

Artikler

Baggrund

Grøntsagsproduktionen begrænses af de tilgængelige mængder og kvaliteten af gødningsstoffer, da f.eks. kål og porrer har et stort næringsstofbehov. Samtidig er det vigtigt at kunne gødske i løbet af vækstperioden uden at beskadige planterne, hvorved næringsstofbehovet kan dækkes mere præcist.

Jordens kvalitet, fx struktur, nærings- og vandholdende evne, er nøgleparametre for et godt udbytte og minimering af næringsstoftab. Jordforbedring er derfor central for høje udbytter og frugtbar jord på langt sigt. Grøntsagsproduktion er desuden følsom overfor opformering af sygdomme i sædskiftet. Derfor er den hygiejniske kvalitet af gødningsstoffer og jordforbedringsmidler af stor betydning. Samtidig er der behov for nye intensive dyrkningssystemer, hvor produktionen er høj mens tab af næringsstoffer til miljøet minimeres og kulstoflagring i jorden øges.


Dobbeltdyrkning af bundtløg med indplantning af issalat i DoubleCrop sædskiftet. Foto: Jørn Nygaard Sørensen

Formålet med projektet

I ComCrop undersøger vi en ny teknologi fra iværksættervirksomheden ComFerm ApS til hurtig kompostering og udvinding af gødningsstoffer fra biomasse med hensyn til funktionalitet og effekt i grønsagssædskifter. Grøngødning, planterester og andre biomasser  behandles med teknologien og testes for effekter på udbytte og jordens frugtbarhed. Testene foretages både i videnskabelige forsøg og i kommerciel praksis. På baggrund af forsøgsresultaterne vurderes teknologiens økonomiske potentiale for grønsagsproducenter.

ComFerm ApS har opfundet en ny komposteringsmetode, hvor kvælstof opsamles fra en aktiv kompost  i et koncentrat, så det ikke tabes til det omgivende miljø. Den tyndtflydende gødning er velegnet til præcisionsgødskning i grøntsager uden at beskadige afgrøden. Teknologien har flere fordele. Varmen fra komposten anvendes til opvarmnings- eller tørringsformål, samtidig med at den minimerer emission af klimagasser. Høj temperatur i hele biomassen sikrer, at ukrudtsfrø og sygdomskim går til grunde. Komposten kan slutbehandles så den er stabil og overholder EUs krav til hygiejne.

Den nye komposteringsteknologi vil på sigt kunne skaleres fra et lille anlæg til gårde med ganske få hektar jord op til industriel skala. Merudbyttet i et sædskifte forventes at ligge i størrelsesordenen 20 % baseret på at 1/5 af arealet dyrkes med grøngødning som komposteres løbende, og hvor vinterkapaciteten i et komposteringsanlæg udnyttes til kompostering af rester fra produktionen, grenafklip og andre restbiomasser. Kompost og gødningsstoffer testes desuden i potteforsøg og anvendes i DoubleCrop sædskifteforsøget, et nyt intensivt dyrkningssystem med dobbeltdyrkning, plantebaserede gødning og vinterplantedække.

Projektet trin for trin

 

  • ComCrop-komposttromler bygges og installeres hos Aarstiderne og AU-FOOD
  • ComCrop-tromlen afprøves: sammensætning af biomasser til indfødning, komposteringsprocesser og produktkvalitet
  • Test af kompost og gødningsprodukter i potte og semi-field forsøg med grøntsager
  • Indkøring og afprøvning af demo-prototype af ComCrop-tromlen under kommercielle forhold
  • Økonomi estimeres

Arbejdsdelingen i projektkonsortiet er, at ComFerm ApS leverer teknologien, Institut for Fødevarer forsker i teknologiens virkning, Aarstiderne A/S afprøver et demonstrationsanlæg i praksis og SEGES analyserer økonomiske resultater, effekt af teknologien på bedriftsniveau og potentialet for udbredelse i den økologiske sektor. ComCrop forventes at dokumentere muligheden for at løfte økonomien i den økologiske grøntsags- og anden planteproduktion med brugen af den nye teknologi, samt løfte potentialet for opbygning af jordfrugtbarhed og effekter for miljø og klima. 

Projektperiode: 2020-2024


Projektleder

Hanne Lakkenborg Kristensen
Aarhus Universitet
Institut for Fødevarer

Agro Food Park 48
8200 Aarhus N

Hanne.Kristensen@food.au.dk
Tlf.: 20 69 80 54


Projektpartnere

  • Aarhus Universitet
  • Comferm - Solutions by nature
  • Aarstiderne
  • Innovationscenter for Økologisk LandbrugTraditionel milekompostering hvor komposten vendes hos ILVO i Belgien. Foto: H. L. Kristensen


Høst af grøn biomasse. Foto: Aarstiderne

Traditionelle miler i forskellige faser. Foto: Aarstiderne