SUMMER

Markedsdrevet, højværdi økologisk kødproduktion med robuste dyr (SUMMER)

Trods det stigende marked for økologiske produkter er den økologiske kødproduktion kun svagt udviklet for svin, fjerkræ og ungkvæg. Derfor udpeger projektet en udviklingsvej for disse produktionsgrene ved at øge den fysiske og smagsmæssige kvalitet af kødprodukter, så de adskiller sig fra konventionelle pro-dukter, og på den måde kan retfærdiggøre en merpris.

Se projektets hjemmeside her.

For eksempel undersøger projektets forskere hvor meget fouragering af frilandsafgrøder kan bidrage til forsyningen af næringsstoffer hos svin og fjerkræ, og hvordan det påvirkes af fx slagtealder. De undersøger også dyrenes gang på friland, lokale ressourcer til fodring samt dyresundhed og -velfærd.

SUMMER stiller skarpt på produktudvikling og markedsføring og har derfor et klart kommercielt fokus.

Projektet bidrager især til at løsning af udfordringerne indenfor nye højværdiafgrøder / fremtidens robuste produktion med drøvtyggere / økologisk svineproduktion.


Projektet er et samarbejdsprojekt inden for AU-DJF. 

Hent projektets publikationer (Organic Eprints)

Projektleder

John E. Hermansen
Århus Universitet
Blichers Allé 20, Postboks 50
8830  Tjele

Tlf.:       87 15 80 17
E-mail:   John.Hermansen@djf.au.dk

Læs mere

Slutrapport