Planteavl

Fakta om økologisk planteavl

Den største udfordring for at opnå højere og mere stabile udbytter i økologisk planteavl er knyttet til tilstrækkelig N-forsyning og bekæmpelse af aggressivt ukrudt.

Desuden findes der mange skadevoldere, som kan reducere afgrødernes mængde og kvalitet.

Et vigtigt våben i kampen mod ukrudt, sygdomme og skadedyr er sædskifte. Sædskifte betyder, at der veksles mellem de afgrøder, der dyrkes på marken. Det er ikke kun et spørgsmål om at undgå sædskiftesygdomme og ukrudt, men ligeså meget et spørgsmål om at holde hus med næringsstoffer - og ikke fjerne flere næringsstoffer fra gården, end man tilfører.


Hvad siger forskningen?

På trods af stor viden om optimering af dyrkningsmæssige forhold i økologisk planteproduktion, er udbytterne i praksis ofte langt under potentialet.

Tre meget væsentlige forklaringer er:

  1. at de tilstedeværende næringsstofressourcers tilgængelighed ikke er ordentlig afstemt med planternes behov pga. manglende fokus på enkeltnæringsstoffernes betydning, eller en ringe synkronisering med afgrødernes behov
  2. at der på mange brug mangler tilstrækkelige næringsstofkilder, og endelig
  3. at den allerede eksisterende viden om 1) og 2) er utilstrækkeligt implementeret i praksis.

Forskning har vist, at udbytterne kan øges gennem bedre gødskning, især gennem organiske gødninger med øget kvæltofudnyttelse. Anden forskning har vist, at jordens kulstofindhold primært øges gennem øget tilførsel af planterester i afgrøder og efterafgrøder, hvor der dog er et samspil til høje udledninger af lattergas fra nedmuldede planterester.  

Der er desuden behov for at reducere udledningerne af klimagasser fra landbruget som en del af den globale målsætning om at holde menneskeskabte klimaændringer under 2°C. Dét kræver både reduktion af udledninger af klimagasser som N2O fra marken samt øget kulstoflagring i jorden.  

  


Forskningsprojekter i ICROFS regi


Ny klimaeffektiv gødning til økologisk planteavl

Formålet med Organic RDD4-projektet ClimOptic er at udvikle, dokumentere og demonstrere optimerede organiske gødninger til anvendelse i samspil med ændringer i sædskifte og gødningshåndtering for mere klimaeffektiv økologisk planteproduktion. ClimOptic vil specifikt udvikle to nye gødningstyper baseret på bioafgasset husdyrgødning og planterester: 1) En flydende svovlsur gødning rig i ammonium og svovl, og 2) en tør pelleteret fosforrig organisk gødning. 

Projektperiode: 2019-2022


Højere økologiske udbytter med flere tilgængelige næringsstoffer

Organic RDD3-projektet NuThy sætter fokus på at øge udbytter og ressourceeffektivitet i økologisk planteproduktion ved målrettet og helhedsorienteret optimering af næringsstofforsyningen og en effektiv implementering i praksis.  Specifikt søger projektet at give 1) identifikation på bedriftsniveau af ubalancer i opfyldelse af planternes behov, 2) bedre intern recirkulering i sædskiftet, så næringsstofferne flyttes hen, hvor der er mest brug for dem, 3) identifikation af alternative næringsstofkilder med udgangspunkt i egnede restprodukter og 4) nye koncepter for inkluderende rådgivning og formidling.

Projektperiode: 2017-2020


Økologisk såsæd - starten på en sund afgrøde

Organic RDD3-projektet SaaGodt vil afprøve de forskellige muligheder for bekæmpelse af udsædsbårne sygdomme og se på, hvordan de påvirker spiring af kornet. Samtidig vil projektet sammenligne såsæd, som er fremavlet på forskellig vis med forskellig rækkeafstand, gødningsniveau og økologisk kontra konventionelt for at spore sig ind på, hvordan man kan forbedre spireevnen i økologisk såsæd.

Projektperiode: 2017-2020


Højere udbytter ved rækkedyrkning og efterafgrøder

Organic RDD2-projektet RowCrop har udviklet det videnskabelige grundlag for forbedret kontrol af aggressive en- og flerårige ukrudtsarter i et rækkedyrkningssystem og for dyrkning af mere produktive Nfikserende efterafgrøder til øget N-forsyning af afgrøderne.  

Projektperiode: 2014-2019


Flerårige højværdiafgrøder i økologisk planteproduktion

Organic RDD2-projektet MultiPlant har udviklet systemer, som producerer store mængder biomasse pr. arealenhed til energi, protein til enmavede dyr og/eller grovfoder og er robuste i relation til frugtbarhed og rodukrudt. MultiPlants mål var med udgangspunkt i en værdikædebetragtning at udvikle, demonstrere og dokumentere potentialet af flerårige blandinger med højt udbytte, høj biodiversitet og lavt input målrettet salgbare produkter.

Projektperiode: 2014-2018