Planteavl

Fakta om økologisk planteavl

Den største udfordring for at opnå højere og mere stabile udbytter i økologisk planteavl er knyttet til tilstrækkelig N-forsyning og bekæmpelse af aggressivt ukrudt.

Desuden findes der mange skadevoldere, som kan reducere afgrødernes mængde og kvalitet.

Et vigtigt våben i kampen mod ukrudt, sygdomme og skadedyr er sædskifte. Sædskifte betyder, at der veksles mellem de afgrøder, der dyrkes på marken. Det er ikke kun et spørgsmål om at undgå sædskiftesygdomme og ukrudt, men ligeså meget et spørgsmål om at holde hus med næringsstoffer - og ikke fjerne flere næringsstoffer fra gården, end man tilfører.


Hvad siger forskningen?

På trods af stor viden om optimering af dyrkningsmæssige forhold i økologisk planteproduktion, er udbytterne i praksis ofte langt under potentialet.

Tre meget væsentlige forklaringer er:

  1. at de tilstedeværende næringsstofressourcers tilgængelighed ikke er ordentlig afstemt med planternes behov pga. manglende fokus på enkeltnæringsstoffernes betydning, eller en ringe synkronisering med afgrødernes behov
  2. at der på mange brug mangler tilstrækkelige næringsstofkilder, og endelig
  3. at den allerede eksisterende viden om 1) og 2) er utilstrækkeligt implementeret i praksis.

Forskning har vist, at udbytterne kan øges gennem bedre gødskning, især gennem organiske gødninger med øget kvæltofudnyttelse. Anden forskning har vist, at jordens kulstofindhold primært øges gennem øget tilførsel af planterester i afgrøder og efterafgrøder, hvor der dog er et samspil til høje udledninger af lattergas fra nedmuldede planterester.  

Der er desuden behov for at reducere udledningerne af klimagasser fra landbruget som en del af den globale målsætning om at holde menneskeskabte klimaændringer under 2°C. Dét kræver både reduktion af udledninger af klimagasser som N2O fra marken samt øget kulstoflagring i jorden.  

  


Forskningsprojekter i ICROFS regi (Organic RDD)


Kvaliteten og diversiteten i dansk økologisk produceret korn skal boostes

Organic RDD7-projektet BOOST udvikler et nyt system, som understøtter udviklingen af økologiske sorter og kornprodukter. Projektet involverer interessenter fra hele værdikæden og har fokus på karakteristika, som er relevant i arbejdet med at udvikle heterogent planteformeringsmateriale i forhold til diversitet og sorternes resistens over for sygdomme, samt at udvikle teknologier til at forbedre frø- og kornkvalitet, når såsæden fremover skal opformeres økologisk

Rotation af efterafgrøder for at øge produktions- og klimaeffekter

Organic RDD5-projektet CCRotate undersøger i langvarige og nye markforsøg effekten af efterafgrødeblandinger på produktiviteten, ukrudtstrykket og klimaaftrykket. CCRotate udvikler et kamera-kunstig intelligensbaseret system til bestemmelse af efterafgrøde-biomassen, sådan at gødningseffekten af efterafgrøderne kan bestemmes og indgå i gødningsplanlægningen for den efterfølgende hovedafgrøde.

Recirkulering af næringsstoffer i restprodukter til opfyldelse af økologimål

Organic RDD5-projektet FertiHood vil øge udbytte og reducere klimaaftryk igennem forbedring af jordens frugtbarhed og evne til at frigive næringsstoffer ved recirkulering af restprodukter fra landbrug og samfund. Målet er at skabe økologiske gødninger og bestemme effekten på jordens frugtbarhed og biodiversitet, samt at udvikle næringsstofrådgivning til øget udbytte, optimeret økonomi og bæredygtighed. 

Friske bælgfrugter til human konsum

Organic RDD6-projektet GrainLegsGo vil vi undersøge muligheden for at fremme dyrkningen af bælgplanter som fødevarer i Danmark (ærter, hestebønner, sojabønner, grønne bønner). En øget produktion af bælgplanter vil have både miljø- og klimamæssige fordele og også åbne mulighed for at bidrage til den cirkulære bioøkonomi, da biomassen fra afgrøderne vil kunne bruges til f.eks. biogas eller forarbejdes til brug i eksempelvis tekstilindustrien.

Optimale dyrkningstiltag for øget udbytte og foderkvalitet - samt eftervirkninging af kløvergræs og græsmarksblandinger med urter

Græsmarksblandinger med et afbalanceret niveau af græs, bælgplanter og urter kan bidrage væsentligt til en mere bæredygtig afgrødeproduktion i forhold til traditionelle kløvergræsblandinger, herunder øget lagring af kulstof i jord, øget udbytte og udbyttestabilitet samt mindske mængden af ukrudt. Organic RDD8-projektet GrassRotate vil anvende et eksisterende langvarigt økologisk kvægsædskifteforsøg til at bestemme optimale dyrkningstiltag. Fokus vil være på at øge udbyttet og foderkvaliteten samt bestemme eftervirkning af kløvergræs og græsmarksblandinger med urter. Desuden vil projektet gennemføre detaljerede undersøgelser af ændringer i jordens kulstoflager i både over- og underjord.

Havresorter med nematoderesistens, god sygdomsresistens og højt udbytte

Organic RDD7-projektet Oatganic vil etablere det første økologiske havre-forædlingsprogram i Danmark for at øge udbyttet af økologisk havre. Projektet vil udvikle havresorter, der er bedre egnet til økologiske vækstbetingelser og resistense mod havreål, havrenematoder samt mere konkurrencedygtige mod ukrudt.

Lokale, økologiske, velsmagende og dyrkningsstabile, gamle ærtesorter til konsum

Organic RDD7-projektet PEAS & LOVE vil udnytte det store potentiale i gamle ærtesorter til produktion af modne ærter til konsum. Økologiske velsmagende ærter af høj kvalitet vil blive gjort tilgængelige for forbrugerne ved at sikre en rentabel og stabil produktion for den økologiske landmand. Fra en unik samling af gamle ærtesorter vil de mest lovende, baseret på genetik, morfologi og smag, blive udvalgt.

Bæredygtig produktion af økologiske kartofler

Udfordringerne i økologisk kartoffelproduktion er, at udbytterne er for lave og ustabile primært på grund af kartoffelskimmel, samt at lagersygdomme på knoldene forringer kvalitet, udseende samt niveau og kvaliteten af stivelse i stivelseskartofler. Organic RDD8-projektet SCROPP vil teste nye biologiske midler, bl.a. fra Christian Hansen, i laboratoriet, i drivhus og under markforhold. De nye biologiske midlers effekt i kombination med nye og mere resistente sorter vil blive analyseret og kvantificeret. Projektet vil desuden teste sorternes resistens mod relevante sygdomme, såvel som at monitere, karakterisere og genotype de relevante sygdomme, som truer udbytte og kvalitet.


CORE Organic projekter


Afsluttede Organic RDD projekter:

Ny klimaeffektiv gødning til økologisk planteavl  

Formålet med Organic RDD4-projektet ClimOptic var at udvikle, dokumentere og demonstrere optimerede organiske gødninger til anvendelse i samspil med ændringer i sædskifte og gødningshåndtering for mere klimaeffektiv økologisk planteproduktion. ClimOptic udviklede to nye gødningstyper baseret på bioafgasset husdyrgødning og planterester: 1) En flydende svovlsur gødning rig i ammonium og svovl, og 2) en tør pelleteret fosforrig organisk gødning. 

Højere økologiske udbytter med flere tilgængelige næringsstoffer

Organic RDD3-projektet NuThy satte fokus på at øge udbytter og ressourceeffektivitet i økologisk planteproduktion ved målrettet og helhedsorienteret optimering af næringsstofforsyningen og en effektiv implementering i praksis.  Specifikt søgte projektet at give 1) identifikation på bedriftsniveau af ubalancer i opfyldelse af planternes behov, 2) bedre intern recirkulering i sædskiftet, så næringsstofferne flyttes hen, hvor der er mest brug for dem, 3) identifikation af alternative næringsstofkilder med udgangspunkt i egnede restprodukter og 4) nye koncepter for inkluderende rådgivning og formidling.

Projektperiode: 2017-2020


Økologisk såsæd - starten på en sund afgrøde

Organic RDD3-projektet SaaGodt afprøvede forskellige muligheder for bekæmpelse af udsædsbårne sygdomme og se på, hvordan de påvirker spiring af kornet. Projektet sammenlignede såsæd, som er fremavlet på forskellig vis med forskellig rækkeafstand, gødningsniveau og økologisk kontra konventionelt for at spore sig ind på, hvordan man kan forbedre spireevnen i økologisk såsæd.

Projektperiode: 2017-2020


Højere udbytter ved rækkedyrkning og efterafgrøder

Organic RDD2-projektet RowCrop udviklede et videnskabeligt grundlag for forbedret kontrol af aggressive en- og flerårige ukrudtsarter i et rækkedyrkningssystem og for dyrkning af mere produktive Nfikserende efterafgrøder til øget N-forsyning af afgrøderne.  

Projektperiode: 2014-2019


Flerårige højværdiafgrøder i økologisk planteproduktion

Organic RDD2-projektet MultiPlant har udviklet systemer, som producerer store mængder biomasse pr. arealenhed til energi, protein til enmavede dyr og/eller grovfoder og er robuste i relation til frugtbarhed og rodukrudt. MultiPlants mål var med udgangspunkt i en værdikædebetragtning at udvikle, demonstrere og dokumentere potentialet af flerårige blandinger med højt udbytte, høj biodiversitet og lavt input målrettet salgbare produkter.

Projektperiode: 2014-2018


Afsluttede CORE Organic projekter