Fremtidens økologiske forbrugere

Fakta om fremtidens økologiske forbrugere

Aldrig før har der været solgt, eksporteret og efterspurgt så mange økologiske fødevarer i Danmark, og tendensen er fortsat stigende. Salget af økologiske fødevarer udgjorde i 2017 godt 8 mia. kr. svarende til 11,3% af det samlede fødevaresalg i detailhandelen. I 2016 eksporterede danske virksomheder økologiske fødevarer for 2,4 mia. kroner - en stigning på 23% i forhold til året før.  

Den øgede efterspørgsel betyder, at produktionen bør øges, hvis Danmark skal udnytte det fulde potentiale i økologien.  


Hvad siger forskningen?

Mange projekter undersøger den økologiske produktion og dens direkte effekter på natur, miljø og dyrevelfærd ved hjælp af naturvidenskabelige metoder.  Nedenstående forskning har derimod anvendt samfundsvidenskabelige metoder til at undersøge motiver og ønsker hos de økologiske forbrugere.


Forskningsprojekter i ICROFS regi


Forbrugernes interesse og betalingsvillighed for lokale økologiske fødevarer

Organic RDD 2.2-projektet LOCO har undersøgt danske forbrugeres efterspørgsel efter såkaldte lokale fødevarer samt det lokale perspektivs betydning for markedsføring og forbrug af økologiske fødevarer. Ligeledes er virksomhedernes opfattelser og vurderinger af økologi og lokalitet samt udbredelsen af forskellige typer af fødevarekæder blevet undersøgt. Der har blandt andet været fokus på at identificere mulighederne for at udnytte markedspotentialer for geografisk differentierede økologiske produkter.   

Projektperiode: 2016-2017


Etablering af videngrundlag for styrkelse af vækst i den økologiske eksport

Organic RDD2.2-projektet SOMDwIT har arbejdet på at skabe viden om, hvad forbrugere på de vigtigste eksportmarkeder i Europa og Asien synes om økologiske fødevarer fra Danmark. Projektets resultater skal blandt andet bidrage til udvikling af eksportstrategien for den økologiske sektor gennem en forståelse af Danmarks brand-værdi på fødevareområdet. 

Projektperiode: 2016-2017

Fremtidens forskning bør omfatte:

  • Danske forbrugeres og nye forbrugersegmenters adfærd, værdier og præferencer, f.eks. i forhold til forbrugsmønstre, tilvalg af økologiske fødevarer, oplevede kvalitetsparametre, salgskanaler, købsog betalingsvillighed for økologiske varer, kostens sammensætning, behovet for oplevelsesbaserede kommunikations- og salgskanaler
  • Forbrugernes opfattelse af og reaktion på modsætningsfyldte hensyn i den økologiske produktion, f.eks. mellem dyrevelfærd gennem adgang til udearealer og risikoen for øget miljøbelastning fra udegående dyr, eller mellem husdyrproduktionens klimabelastning og husdyrenes betydning for en effektiv næringsstofhusholdning, eller mellem behovet for tilbageførsel af næringsstoffer fra samfundet til en bæredygtig økologisk produktion og risikoen for tilførsel af uønskede stoffer sammen med spildevand og affald
  • Troværdig kommunikation om og markedsføring af merværdien af den økologiske fødevareproduktion, eksempelvis hvordan kommunikationen om økologiske produkters særlige egenskaber og den økologiske produktions bidrag til samfundsgoder påvirker forbrugernes opfattelse af den danske økologis troværdighed, image og omdømme
  • Forbrugernes opfattelse af geografiske egenskaber på lokalt, nationalt og internationalt plan, f.eks. udenlandske forbrugeres opfattelse af Danmark som brand for økologiske fødevarer og gastronomi-destination samt danske forbrugeres indkøbsadfærd og opfattelse af lokal fødevareproduktion og korte forsyningskæder
  • Metoder og værktøjer til at styrke samarbejde, netværk, produktudvikling og vidensudveksling på tværs af f.eks. produktion, detailhandel, storkøkkener/restauranter og forbrugere i forhold til at udvikle nye bæredygtige produktionsformer og madudbud (”community supported agriculture”, ”urban farming”, vertikalt landbrug mm.) i en økologisk kontekst.