Fremtidens økologiske forbrugere

Fakta om fremtidens økologiske forbrugere

Aldrig før har der været solgt, eksporteret og efterspurgt så mange økologiske fødevarer i Danmark, og tendensen er fortsat stigende. Det økologiske landbrugsareal voksede i 2021 til 313.111 ha svarende til 11,8 % af landbrugsarealet. Og det samlede økologiske detail- og onlinesalg var 16 mia. kr. i 2021, mens eksporten af økologiske varer var 2,8 mia. kr. i 2020.

Den stigende efterspørgsel og eksport betyder, at produktionen bør øges og udvikles, hvis Danmark skal udnytte det fulde potentiale i økologien. 


Hvad siger forskningen?

Mange projekter undersøger den økologiske produktion og dens direkte effekter på natur, miljø og dyrevelfærd ved hjælp af naturvidenskabelige metoder.  Nedenstående forskning har derimod anvendt samfundsvidenskabelige metoder til at undersøge motiver og ønsker hos de økologiske forbrugere.


Forskningsprojekter i ICROFS regi (Organic RDD projekter)

Fremtidens økologiske forbruger og muligheder for økologisk markedsudvikling

Organic RDD9-projektet ØKO-KOST vil undersøge fremtidige markedsmuligheder for økologiske fødevarer i Danmark. Fokus vil være på effekterne af et dobbelt pres fra på den ene side økonomisk udfordrede forbrugere og på den anden side fra øget bekymring over klimaaftrykket fra fødevareproduktionen.

Viden om økologiske fødevarers klima, miljø- og sundhedseffekter

Organic RDD9-projektet SustainFood ønsker at skabe ny viden om økologiske fødevarers klima-, miljø- og sundhedspåvirkning. Derudover er der et delmål om at estimere klimaaftryk og miljøaftryk for de vigtigste økologiske fødevarer, samt undersøge sammenhænge mellem økologisk fødevareforbrug og kardiometaboliske risikofaktorer. 

Skovlandbrugssystemer med griseproduktion og deres effekt på dyrevelfærd, miljø og biodiversitet

Organic RDD9-projektet 4F (Fremme af Frilandsgrise, Flora og Fauna) ønsker at bidrage til en øget markedsandel af økologisk grisekød ved at udvikle, dokumentere og demonstrere udendørssystemer, der opfylder forbrugernes forventninger til dyrevelfærd (naturlig adfærd), miljøhensyn og forbedret biodiversitet.

Økologisk kalve- og oksekød - kød der erstatter kvantitet med kvalitet

Organic RDD6-projektet GrOBEat udvikler en bæredygtig strategi for den økologiske oksekødsproduktion til fremtidens forbruger, hvor kvalitet erstatter kvantitet, hvilket i følge de nyeste hypoteser inden for forbrugervidenskab bidrager til sundere spisevaner og øget tilfredsstillelse.

Koncept for økologisk, bæredygtig, planterig og sund kost

Organic RDD8-projektet OnePlate vil via en forbruger- og interessentundersøgelse bidrage til udviklingen af 'One-Plate konceptet'. Konceptet skal testes i et randomiseret kontrolleret interventionsstudie blandt danske familier sammenlignet med deres sædvanlig kost. Effekten af konceptet måles ift. acceptabilitet samt formodede sundheds- og miljømæssige gavnlige effekter.

Lokale, økologiske, velsmagende og dyrkningsstabile, gamle ærtesorter til konsum

Organic RDD7-projektet PEAS & LOVE vil udnytte det store potentiale i gamle ærtesorter til produktion af modne ærter til konsum. Økologiske velsmagende ærter af høj kvalitet vil blive gjort tilgængelige for forbrugerne ved at sikre en rentabel og stabil produktion for den økologiske landmand. Fra en unik samling af gamle ærtesorter vil de mest lovende, baseret på genetik, morfologi og smag, blive udvalgt.

Recirkulering af affaldsprodukter i økologisk landbrug - forbrugertroværdighed og økosystemsundhed

Organic RDD5-projektet RECONCILE kortlægger omfanget af forurening med mikroplastik og tungmetaller i CRUCIAL-forsøget under Københavns Universitet, og undersøger om gødningsformerne har haft en effekt på jordens fødenet. Med dette som udgangspunkt laves der 1) kvalitative undersøgelser af forbrugeres forståelse og mulige bekymringer i forhold til recirkulering, som danner grundlag for 2) kvantitative studier af et stort antal forbrugeres holdning til recirkulering.

Forbrugersegmenters syn på bæredygtige økologiske fødevaresystemer

Organic RDD6-projektet SO-FOOD analyserer samspillet mellem økologisk forbrug og forbrugernes syn på bæredygtighed samt holdninger til klimavenlig teknologi. For at positionere økologi som et centralt redskab i udviklingen af en bæredygtig fødevareproduktion er det nødvendigt at vide mere om forbrugernes syn på koblingen mellem økologi og bæredygtighed, og forbrugerne afvejer forskellige dimensioner af bæredygtighed.


CORE Organic projekterAfsluttede Organic RDD projekter:

Forbrugernes interesse og betalingsvillighed for lokale økologiske fødevarer

Organic RDD 2.2-projektet LOCO har undersøgt danske forbrugeres efterspørgsel efter såkaldte lokale fødevarer samt det lokale perspektivs betydning for markedsføring og forbrug af økologiske fødevarer. Ligeledes er virksomhedernes opfattelser og vurderinger af økologi og lokalitet samt udbredelsen af forskellige typer af fødevarekæder blevet undersøgt. Der har blandt andet været fokus på at identificere mulighederne for at udnytte markedspotentialer for geografisk differentierede økologiske produkter.   

Projektperiode: 2016-2017


Etablering af videngrundlag for styrkelse af vækst i den økologiske eksport

Organic RDD2.2-projektet SOMDwIT har arbejdet på at skabe viden om, hvad forbrugere på de vigtigste eksportmarkeder i Europa og Asien synes om økologiske fødevarer fra Danmark. Projektets resultater skal blandt andet bidrage til udvikling af eksportstrategien for den økologiske sektor gennem en forståelse af Danmarks brand-værdi på fødevareområdet. 

Projektperiode: 2016-2017

Fremtidens forskning bør omfatte:

  • Danske forbrugeres og nye forbrugersegmenters adfærd, værdier og præferencer, f.eks. i forhold til forbrugsmønstre, tilvalg af økologiske fødevarer, oplevede kvalitetsparametre, salgskanaler, købsog betalingsvillighed for økologiske varer, kostens sammensætning, behovet for oplevelsesbaserede kommunikations- og salgskanaler
  • Forbrugernes opfattelse af og reaktion på modsætningsfyldte hensyn i den økologiske produktion, f.eks. mellem dyrevelfærd gennem adgang til udearealer og risikoen for øget miljøbelastning fra udegående dyr, eller mellem husdyrproduktionens klimabelastning og husdyrenes betydning for en effektiv næringsstofhusholdning, eller mellem behovet for tilbageførsel af næringsstoffer fra samfundet til en bæredygtig økologisk produktion og risikoen for tilførsel af uønskede stoffer sammen med spildevand og affald
  • Troværdig kommunikation om og markedsføring af merværdien af den økologiske fødevareproduktion, eksempelvis hvordan kommunikationen om økologiske produkters særlige egenskaber og den økologiske produktions bidrag til samfundsgoder påvirker forbrugernes opfattelse af den danske økologis troværdighed, image og omdømme
  • Forbrugernes opfattelse af geografiske egenskaber på lokalt, nationalt og internationalt plan, f.eks. udenlandske forbrugeres opfattelse af Danmark som brand for økologiske fødevarer og gastronomi-destination samt danske forbrugeres indkøbsadfærd og opfattelse af lokal fødevareproduktion og korte forsyningskæder
  • Metoder og værktøjer til at styrke samarbejde, netværk, produktudvikling og vidensudveksling på tværs af f.eks. produktion, detailhandel, storkøkkener/restauranter og forbrugere i forhold til at udvikle nye bæredygtige produktionsformer og madudbud (”community supported agriculture”, ”urban farming”, vertikalt landbrug mm.) i en økologisk kontekst.