Cirkulær bioøkonomi

Fakta om cirkulær bioøkonomi

Jordklodens ressourcer skal udnyttes på en bæredygtig måde, som giver plads til kommende generationer, til sunde økosystemer og til sunde foder- og fødevarer til dyr og mennesker. Økologisk jordbrugsproduktion og fødevaresystemer skal derfor baseres på bæredygtige og effektive økologiske kredsløb og på fornybare ressourcer.

Begreberne cirkulær økonomi og bioøkonomi (i kombination kaldet cirkulær bioøkonomi) kombinerer effektivitet og recirkulering med biobaseret produktion. Cirkulær bioøkonomi er derfor et kerneelement i økologisk produktion, og nøglen til intelligent grøn vækst. Økologien kan ses som en løftestang for den cirkulære bioøkonomi.


Hvad siger forskningen?

For at etablere en cirkulær bioøkonomi, er det nødvendigt at udvikle helt nye industrielle processer med biomasse som det afgørende input. Det indebærer samtidig, at der udvikles metoder til at bearbejde og raffinere biomassen, så den ud over at levere energi i biogasanlæg kan omdannes til bl.a.

 • foderprotein
 • fødevareingredienser
 • bioolie
 • byggematerialer
 • bioplast
 • farmaceutiske produkter.

Forskningsprojekter i ICROFS regi (Organic RDD)


Grøngødning og kompostering i økologisk grøntsagsproduktion

I Organic RDD5-projektet ComCrop undersøges en ny teknologi fra iværksættervirksomheden ComFerm ApS til hurtig kompostering og udvinding af gødningsstoffer fra biomasse med hensyn til funktionalitet og effekt i grøntsagssædskifter. Grøngødning, planterester og andre biomasser behandles med teknologien og testes for effekter på udbytte og jordens frugtbarhed. Testene foretages både i videnskabelige forsøg og i kommerciel praksis. På baggrund af forsøgsresultaterne vurderes teknologiens økonomiske potentiale for grøntsagsproducenter. 

Recirkulering af affaldsprodukter i økologisk landbrug - forbrugertroværdighed og økosystemsundhed

Organic RDD5-projektet RECONCILE undersøger centrale jord- og økosystemsundhedseffekter af recirkulering, og med baggrund i dette undersøges forbrugerholdninger til recirkulering fra det omgivende samfund til økologisk jordbrug, herunder hvordan forskellige måder at kommunikere om recirkulering påvirker forbrugerholdninger.  

Recirkulering af næringsstoffer i restprodukter til opfyldelse af økologimål

Organic RDD6-projektet Fertihood vil øge udbytte og reducere klimaaftryk igennem forbedring af jordens frugtbarhed og evne til at frigive næringsstoffer ved recirkulering af restprodukter fra landbrug og samfund. Målet er at skabe økologiske gødninger og bestemme effekten på jordens frugtbarhed og biodiversitet, samt at udvikle næringsstofrådgivning til øget udbytte, optimeret økonomi og bæredygtighed. 

Afsluttede Organic RDD projekter:


Højere økologiske udbytter med flere tilgængelige næringsstoffer

Organic RDD3-projektet NuThy sætter fokus på at øge udbytter og ressourceeffektivitet i økologisk planteproduktion ved målrettet og helhedsorienteret optimering af næringsstofforsyningen og en effektiv implementering i praksis.  Specifikt søger projektet at give 1) identifikation på bedriftsniveau af ubalancer i opfyldelse af planternes behov, 2) bedre intern recirkulering i sædskiftet, så næringsstofferne flyttes hen, hvor der er mest brug for dem, 3) identifikation af alternative næringsstofkilder med udgangspunkt i egnede restprodukter og 4) nye koncepter for inkluderende rådgivning og formidling.

Projektperiode: 2017-2020


Økologisk svineproduktion baseret på græs-protein

Organic RDD 3-projektet SuperGrassPork skal udvikle et system til produktion af økologiske grise, hvor en stor del af proteinfoderet kommer fra lokalt produceret kløvergræs.  

Projektets formål er at etablere en holdbar løsning i forhold til at opnå en udvidet og ressourceeffektiv økologisk svineproduktion, baseret på bioraffineret proteinfoder ekstraheret fra økologiske græsmarksafgrøder.

Fokus sættes på følgende:

 1. optimering af og strømlining af bioraffineringsteknikker
 2. måling og evaluering af foderværdien af græsprotein til svin
 3. miljømæssig og økonomisk bæredygtighed af græsproteinproduktion og
 4. muligheder for kommercialisering af "græsprotein" til økologisk foderproduktion.  

Projektperiode: 2017-2019


Bioraffinering af grøntafgrøder til proteinfoder, gødning og energi

Organic RDD 2-projektet OrganoFinery har udviklet et grønt bioraffineringskoncept til produktion af proteinfoder, energi og gødning. Projektet giver løsninger på centrale økologiske udfordringer: Forsyning med proteinfoder til enmavede dyr, bedre og mere robuste sædskifter i områder med få kreaturer, bedre udnyttelse af næringsstofferne, højere udbytter og stærkere klimaprofil.

OrganoFinery har inddraget hele værdikæden med følgende aktiviteter:

 1. Dyrkningsforsøg til identificering af de bedste grøntafgrøder til bioraffinering
 2. høst og udvinding af proteinkoncentrat ved hjælp af mælkesyregæring og mekanisk opkoncentrering
 3. produktion og afprøvning af proteinrigt økologisk fjerkræfoder
 4. omdannelse af restfraktioner til produktion af biogas og økologisk gødning
 5. forretnings- udvikling for bioraffinering.

Projektperiode 2014-2018


Flerårige højværdiafgrøder i økologisk planteproduktion

Organic RDD2-projektet Multiplant har undersøgt, hvilken indflydelse anvendelsen af urter i græsblandinger og slætstrategi har på biogaspotentialet og energiproduktion. Formålet har været udvikle og demonstrere økoloigiske planteavlssystemer med høj produktion af biomasse pr. arealenhed til energi- og proteinproduktion med henblik på raffinering til énmavede dyr.

Projektperiode: 2014-2018


Afsluttede CORE Organic projekter


Find nedenstående CORE Organic II projekter på: Core Organic 2

 • Improve-P 
 • ICOPP
 • InterVeg
 • TILMAN-ORG

Fremtidens forskning bør omfatte:

 • Innovative løsninger for hvordan sidestrømme, rest- og affaldsprodukter fra andre dele af samfundet (f.eks. spildevand og kildesorteret organisk affald) kan recirkuleres som gødning til planteproduktion og næringsstoffer til husdyrproduktionen
 • Innovative løsninger for hvordan der kan opnås en god næringsstofforsyning og høj næringsstofudnyttelse på bedriften eller mellem bedrifter, f.eks. gennem effektiv udnyttelse af kvælstoffikserende afgrøder og husdyrgødning, udvikling af plantebaserede gødninger og jordforbedringsmidler, udnyttelse af bioforgassede materialer, udnyttelse af sidestrømme fra bioraffinering, udnyttelse af kompost og komposteringsprocesser, innovative gødningsstrategier og præcis næringsstofstyring
 • Udvikling af processer til bioraffinering og fermentering, evt. i kombination med bioforgasning, som basis for effektiv udnyttelse af relevante biologiske materialer som f.eks. græs og andre flerårige afgrøder, tang og andre vandbaserede ressourcer, samt insekter til produktion af proteiner og andre næringsstoffer til husdyr og mennesker, ingredienser til fødevareindustrien (extruderede proteiner, kulhydrater, fedtstoffer, fibre mm.), erstatning for fossilt baserede materialer, og tilbageførsel af næringsstoffer til jorden
 • Udvikling af forretningsmodeller for cirkulær bioøkonomi, f.eks. forretningsmodeller der kan etableres imellem samfundets næringsstofhåndtering (spildevand og kildesorteret organisk affald) og økologisk jordbrug; samarbejds- og forretningsmodeller for optimal næringsstoffordeling og -udnyttelse imellem økologiske jordbrug; mm; løsninger for lokal forarbejdning og forsyningssikkerhed;
 • Udvikling af teknologiske løsninger i forbindelse med ovenstående specifikke forskningsområder, samt af det videnskabelige grundlag for teknologivurdering, der kan anvendes til udvikling af de økologiske regelsæt i overensstemmelse med de økologiske principper. Herunder innovativ udnyttelse af data og IKT til at understøtte management af produktionsprocesser, samt understøtte dokumentation, sporbarhed og sikkerhed af produkterne