NutHy

NutHy

 • Højere økologiske udbytter med flere tilgængelige næringsstoffer 

På trods af stor viden om optimering af dyrkningsmæssige forhold i økologisk planteproduktion, er udbytterne i praksis ofte langt under potentialet.

Tre meget væsentlige forklaringer er:

 1. at de tilstedeværende næringsstofressourcers tilgængelighed ikke er ordentlig afstemt med planternes behov pga. manglende fokus på enkeltnæringsstoffernes betydning, eller en ringe synkronisering med afgrødernes behov
 2. at der på mange brug mangler tilstrækkelige næringsstofkilder, og endelig
 3. at den allerede eksisterende viden om 1) og 2) er utilstrækkeligt implementeret i praksis.

Formålet med projektet

Fokus sættes på at øge udbytter og ressourceeffektivitet i økologisk planteproduktion ved målrettet og helhedsorienteret optimering af næringsstofforsyningen og en effektiv implementering i praksis.
Specifikt søger projektet at give:

 • Identifikation på bedriftsniveau af ubalancer i opfyldelse af planternes behov, hvor der under hensyntagen til sædskifte, jordtype og udbytteniveau tages udgangspunkt i alle væsentlige makronæringsstoffer, dvs. N, P, K og S.
 • Bedre intern recirkulering i sædskiftet, så næringsstofferne flyttes hen, hvor der er mest brug for dem. Recirkuleringen kan ske vha. stærke efterafgrøder, hvor frigivelsen times med det efterfølgende behov, vha. biogasanlæg, hvor afgasset plantemateriale recirkuleres, eller vha. grøngødning.
 • Identifikation af alternative næringsstofkilder med udgangspunkt i egnede restprodukter med både mængdemæssig betydning og rimelig sandsynlighed for mulig godkendelse til økologisk brug inden for et kort til mellemlangt tidsperspektiv. Behovet for disse kilder øges væsentligt i takt med udfasning af adgangen til konventionel husdyrgødning.
 • Nye koncepter for inkluderende rådgivning og formidling, som tilpasses stakeholdernes behov. Her tænkes interaktioner mellem landmænd, rådgivere og forskere, som skal bidrage til mere effektiv implementering af viden i praksis og give effektiv feedback til rådgivere og forskerne.

Projektperiode: 2017-2020

Se artiklen: Residual nitrogen effect of cover crops and straw by different crop management (på engelsk) fra projektet


NutHY på Økologikongres 2019

Projektet satte fokus på hvordan tilgængeligheden af næringsstoffer kan forbedres i den økologiske produktion i en af sessionerne på Økologi-Kongres 19, hvor 4 af projektets deltagere problematikker ift. nærinsstofforsyning, alternative næringsstofkilder og biogasanlæggets muligheder for at hjælpe økologer med at bringe flere næringsstoffer i spil og til at recirkulere næringsstoffer på bedriften:

 • ·Sven Hermansen, chefkonsulent, SEGES Økologi Innovation, gennemgik, hvad skal der til for at opnå højere udbytter, hvor der er ubalancer i næringsstofforsyningen, og hvordan vi udvikler rådgivningskoncepter tilpasset landmændenes behov.  Se præsentation
 • Henrik Møller, seniorforsker, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, præsenterede, hvordan vi recirkulerer næringsstoffer på bedriften via biogasanlægget. Se præsentation
 • Jakob Magid, lektor, Institut for Plante- og Jordvidenskab, Københavns Universitet, havde fokus på, hvilke alternative næringsstofkilder man kan lave fra restprodukter. Se præsentation
 • Veronika Hansen, postdoc, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet, præsenterede viden om efterafgrøder, herunder arternes egenskaber for optagelse og frigivelse af næringsstoffer og deres effekt på udbytte af efterfølgende afgrøde. Se præsentation

 

Projektleder

Jørgen Eriksen
Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Jorgen.Eriksen@agro.au.dk

 

Flere næringstoffer via efterafgrøder Veronika Hansen, postdoc, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet og projektdeltager i NutHY-projektet fortæller om afprøvningen af forskellige efterafgrøder.

Workshop med økologikonsulenter og landmænd

D. 10. oktober 2018 inviterede NutHy til workshop om, hvordan udbytter og ressourceeffektivitet i økologisk planteproduktion kan øges via en målrettet og helhedsorienteret optimering af næringsstofforsyning og effektiv implementering i praksis. Netop implementering i praksis og effektivisering af den faglige kommunikation var omdrejningspunktet for projektets workshop og faglige indlæg.

Dagen blev indledt med at gøre brug af et billedværktøj, udviklet af Organic RDD-projektet HighCrop af SEGES-Økologi i samarbejde med forskere ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet  

 

Næringsstoffer recirkuleres til sædskiftet efter bioforgasning af plantemateriale, husdyrgødning og restprodukter. Foto: AU