Natur og biodiversitet

Fakta om natur og biodiversitet

Jordbrug dominerer det danske landskab og påvirker arter, habitater, økosystemer og økologiske processer både i og uden for dyrkningsfladen. En af målsætningerne for økologisk jordbrug er at bidrage til natur og biodiversitet.

Økologisk jordbrug har sammenlignet med konventionelt jordbrug en gavnlig effekt på natur og biodiversitet. Der er således i gennemsnit 30% flere vilde plante- og dyrearter i marken og de marknære biotoper. De væsentligste årsager til dette er fravær af pesticider, anvendelsen af organisk gødning og en anden afgrødefordeling på de økologiske brug. Desuden har kravet om, at kvæg kommer på græs, en gavnlig effekt på diversiteten af visse grupper af organismer.

Vilde bier i Danmark og resten af Europa er i tilbagegang. Det betyder forringet dyrkningssikkerhed for insektbestøvede afgrøder og manglende bestøvning af vilde planter. I Danmark er landmænd de vigtigste aktører for biernes vilkår i agerlandet, og økologiske landmænd har særligt fokus på bestøvning af hensyn til både produktionen og den generelle biodiversitet.  

Hverken økologisk eller konventionelt jordbrug er ensartede størrelser, og bag gennemsnittet på 30% gemmer der sig stor variation. Generelt er forskellen i biodiversitet mellem økologiske og konventionelle bedrifter størst i landskaber med intensivt jordbrug.  


Hvad siger forskningen?

Videnskabeligt er der dokumentation for, at øget diversitet giver øget funktionalitet i form af blandt andet bedre bestøvning og skadedyrsregulering. Blandt de organismer,  der har gavn af den økologiske driftsform, er jordbundsdyr og mikroorganismer, bestøvende insekter og naturlige fjender af skadelige insekter, svampe og patogener. Disse organismer bidrager til vigtige funktioner i økosystemerne som f.eks. jordbundens frugtbarhed, jordsundhed, jordstruktur, bestøvning og skadedyrsbekæmpelse. Alle disse funktioner er særdeles vigtige i forhold til opretholdelsen af et bæredygtigt jordbrug.

På økologiske bedrifter er der generelt flere arter og individer af bier end på konventionelle, og den større diversitet medvirker til bedre bestøvning. Diversiteten har derfor stor betydning for den direkte værdi af økologiske afgrøder, da udbytte og kvalitet for adskillige afgrøder er afhængig af tilstedeværelsen af bier. Derudover har en større diversitet af bier positiv effekt på bestøvningen af vilde planter, og dermed for opretholdelsen af diversiteten af den vilde flora. En humlebi flyver langt og kan udnytte, at der i løbet af dens levetid kan hentes nektar og pollen fra forskellige planter inden for et par kilometer. En enlig bi, som højst flyver et par hundrede meter væk fra reden, skal have serveret føden på stedet i form af blomster af den rigtige kvalitet. En god føderessource er derfor blomstrende planter på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt med nektar og pollen af god kvalitet, som kan ’afløse’ andre blomster og forhindre huller i fødeforsyningen

Jordens mikrobielle biodiversitet er generelt større i økologisk jordbrug sammenlignet med konventionelt jordbrug, hvilket styrker jordens sundhed og dyrkningspotentiale også på længere sigt. Forskning viser også, at diversiteten af de meget vigtige mykorrhizasvampe er signifikant højere i økologiske marker, hvilket bidrager til en bedre struktur, vandhusholdning, sundhed og næringsstofhusholdning i økologisk jord. For alle organismegrupper er det vigtigt at understrege, at der er store forskelle på økologiske bedrifter, og dermed i hvor høj grad potentialet i dag udnyttes.


Fremtidens forskning inden for biodiversitet bør omfatte:

  • Udvikling af metoder til vurdering af natur- og biodiversitetsbidrag på bedriften og kortlægning af begrænsende forhold.
  • Dokumentation af betydningen af biodiversitetsfremmende tiltag på bedriften, bl.a. optimering af skala i tid og rum.
  • Udvikling af incitamenter, der får landmænd til at fremme biodiversiteten.
  • Udvikling af koncept for ”landmanden som naturplejer,” som kan fremme hensynet til biodiversiteten.
  • Undersøgelse af potentialet for at integrere biodiversitetshensyn i fremtidige økologiske produktionssystemer  

Forskningsprojekter i regi af ICROFS (Organic RDD)


Kvantificering af biodiversitet i landbrugslandskaber

Organic RDD9-projektet EcoMetric vil skabe en ramme for udviklingen af et videnskabeligt funderet system til kvantificering af biodiversitet i landbrugslandskaber med økologisk produktion. Nøgleinteressenter vil blive inddraget i processen, herunder myndigheder, detailleddet, investorer og grønne NGO'er.

Skovlandbrugs effekt på biodiversitet og økosystemtjenester

Organic RDD9-projektet BEAT vil vurdere fremtidige landbrugsproduktionssystemer efter andre parametre end i dag, herunder klima og biodiversitet. Skovlandbrug kan potentielt forberede landmændene og give dem værktøjer til at opnå gode resultater på begge parametre, men det kræver udvikling af konkrete, præcise og praktiske metoder til at beregne disse effekter.

Skovlandbrugssystemer med griseproduktion og deres effekt på dyrevelfærd, miljø og biodiversitet

Organic RDD9-projektet 4F (Fremme af Frilandsgrise, Flora og Fauna) ønsker at bidrage til en øget markedsandel af økologisk grisekød ved at udvikle, dokumentere og demonstrere udendørssystemer, der opfylder forbrugernes forventninger til dyrevelfærd (naturlig adfærd), miljøhensyn og forbedret biodiversitet.

Optimering af tiltag til at fremme biodiversitet i økologiske landbrug og landskaber

Organic RDD7-projektet Organic+ har fokus på at målrette biodiversitetsvenlige tiltag og dokumentere effekter på biodiversitet i økologisk produktion. Projektet bruger computer-simulering, multi-interessent involvering og feltobservationer til at udpege miljøvenlig landbrugspraksis og tiltag, som egner sig til økologisk landbrug, og som bedst understøtter biodiversitet lokalt og regionalt.

Stribedyrkning for øget biodiversitet og modstandskraft i afgrøde og jord

Organic RDD6-projektet StripCrop undersøger potentialet for stribedyrkning under danske forhold. I forsøgene eksperimenterer projektet med afgrøder med forskellige egenskaber i de enkelte striber og undersøger effekten af stribebredden på en række parametre. Projektet moniterer virkningen på biodiversiteten, mængden af udvalgte skadedyr- og patogener, niveauer af nyttedyr, jordens frugtbarhed og udbytter over en årrække.


CORE Organic projektAfsluttede Organic RDD projekter:


Vilde bier og bestøvning på økologiske bedrifter

Organic RDD2-projektet BeeFarm har kortlagt den tilgængelige føde for bier på forskellige måder. De deltagende frugt- og frøavlere har på tre gåture i vækstsæsonen registreret blomstrende planter i udvalgte habitater (hegn, overdrev, osv.) inden for en 500 meters cirkel omkring frugtplantagen eller rødkløvermarken. I hver habitat er de blomstrende planter talt op, og det er vurderet, om der er nok blomster af hver art til at udgøre en vigtig ressource for de bier, der har reder i omegnen.

Projektperiode: 2014-2017

Se videoen hvor seniorforsker Beate Strandberg fra Aarhus Universitet præsenterer værktøjet udviklet af BeeFarm, som landmænd kan anvende til at kortlægge ejendommens føde- og levesteder for vilde bier.


Flerårige højværdiafgrøder i økologisk planteproduktion

Organic RDD2-projektet MultiPlants mål var med udgangspunkt i en værdikædebetragtning at udvikle, demonstrere og dokumentere potentialet af flerårige blandinger med højt udbytte, høj biodiversitet og lavt input målrettet salgbare produkter.


Afsluttede CORE Organic projekter