Fisk

Fakta om økologisk fiskeproduktion

Danmark er et af foregangslandene inden for økologisk akvakultur. Det er en branche, som i øjeblikket gennemgår en rivende udvikling, og brancheforeningen Dansk Akvakultur forventer, at udviklingen fortsætter i de kommende år.  I 2005 blev det muligt at købe økologiske fisk fra ferskvandsdambrug, og i 2010 blev det første danske havbrug omlagt til økologi.

Kun fisk opdrættet i udendørs dambrug eller i havbrug kan betegnes som økologiske. Vildt fangede fisk fra hav, åer og søer kan ikke få denne mærkning, da det ikke er muligt at kontrollere/beskrive de forhold, vilde fisk har levet under. F.eks. om de har levet i stærkt miljøbelastede områder, foderindtag mv.

Økologisk fiskeproduktion må maksimalt have 25 kg fisk per 1000 liter vand, så fiskene har mere plads til at svømme rundt end i konventionelt fiskeopdræt. Virksomheden skal også prioritere grøn energi og undgå ressourcespild i produktionen. Vandet i dambruget må ikke indeholde forurenende stoffer, og der skal være ilt nok i vandt til, at fiskene trives. En optimal vandkvalitet er vigtig for fiskenes velfærd, hvorfor der på økologiske bedrifter er skærpet egenkontrol med både daglige og ugentlige målinger af vandkvaliteten. Et af de skærpede krav til vandkvaliteten er en iltmætning på minimum 65%.


Hvad siger forskningen?

Som ved enhver anden animalsk fødevareproduktion er fiskeopdræt også forbundet med økonomiske driftstab som følge af sygdom og dødelighed. Da brug af medicin til økologisk fisk er uønsket og kun tilladt i stærkt begrænset omfang, er ynglens robusthed essentiel. 

Fiskeopdræt er kendetegnet ved, at fiskene konstant opholder sig i de samme omgivelser, hvor de æder og skider. Det indebærer, at vandkvaliteten kan blive forringet, og uønskede mikroorganismer blomstrer op, hvis vandudskiftningen og partikelfjernelsen er utilstrækkelig - derfor er der behov for miljøvenlige desinfektionsmidler til dambrugene.


Forskningsprojekter i regi af ICROFS

Udvikling af levende foder for mere robuste fisk 

Organic RDD9-projektet LiveFishHealth vil udvikle et alternativ til brug af antibiotika i forbindelse med økologisk opdræt af regnbueørreder i akvakultur og gøre produktionen mere bæredygtig både miljømæssigt og økonomisk. 

Udvikling af robuste avlslinjer tilpasset økologisk ørredproduktion

Organic RDD9-projektet TROUTGANIC vil arbejde på at øge robustheden og fiskevelfærden samt reducere dødeligheden og klimabelastningen hos økologiske ørreder. Det vil de gøre ved at udvikle en linje af regnbueørreder, der er specielt tilpasset økologisk produktion.

Vandlopper som levendefoder

Organic RDD8-projektet ORACLE-FISH foretager undersøgelser på en nyligt opdaget vandloppe (Apocyclops royi), som har muligheden for at dominere levendefodermarkedet for økologisk akvakultur. Vandlopper som levendefoder bliver betragtet som det mest optimale foder, der findes. Desværre er levende vandlopper dyre og kan ikke klassificeres som økologiske, da vandlopper som oftest spiser mikroalger, der ikke dyrkes økologisk, da det kræver kemiske gødningsmidler. Projektet vil undersøge AR-vandloppens biokemiske egenskaber, såvel som overlevelse og fitness af marine fiskelarver, der fodres med AR-vandlopper. Dertil udføres forsøg for at belyse hvilke økologiske fodertyper, der bedst understøtter vækst og optimal biokemisk profil.


Afsluttede projekter:

Nye metoder til håndtering af sygdomproblemer for bedre dyrevelfærd og reduceret miljøpåvirkning i økologisk akvakultur

Organic RDD4-projektet ShelterFish vil udvikle nye metoder til håndtering af nogle af de primære sygdomsproblemer i den økologiske ørredproduktion. Målet er at skabe en mere omkostningseffektiv produktion, der samtidig sætter fokus på bedre dyrevelfærd og reduceret miljøpåvirkning. En reduktion af forekomsten af Costia parasitten og rødpletsyge samt generel forbedring af velfærd og vandkvalitet skal resultere i en mere robust ørredproduktion. 

Projektperiode: 2019-2021

Vækst og robusthed i økologisk akvakultur

Formålet med Organic RDD2-projektet Robustfish har været at forbedre ørred- ynglens robusthed over for sygdomme, for herigennem at skabe vækst baseret på økologiske principper i en balance mellem miljø, etik og økonomi.

Projektperiode: 2014-2018

Fremtidens forskning inden for økologisk fiskeproduktion bør omfatte:

  • Den økologiske ørredproduktion er ikke kun udsat for truslen om yngelsygdommen YDS, men er også kritisk udfordret på grund af relativt mange hud/gælle infektioner forårsaget af forskellige patogener, som kan være dødelig for yngel og mindre fisk. Endvidere forårsager en såkaldt ny Rickettsia-lignende bakterie den såkaldte rødpletsyge (RMS), som medfører nedklassificering eller kassering af op mod 30% af fiskene ved slagtning. For at sikre produktionen af økologisk ørred i Danmark er der behov for forebyggelse samt behandling af disse sygdomme, og der er også behov for at styrke grundlaget for en større produktion af robuste, økologiske fisk.
  • Den økologiske fiskeproduktion har stadig behov for at optimere driften med henblik på dels at sikre en bedre og mere stabil vandkvalitet og derved reducere brugen af hjælpestoffer, dels at sikre fiskevelfærden, herunder også med fokus sat på vandcirkulation, beluftning, overdækning mm.