ClimOptic

ClimOptic

  • Ny klimaeffektiv gødning til økologisk planteavl    

Der er et stort behov for at reducere udledningerne af klimagasser fra landbruget som en del af den globale målsætning om at holde menneskeskabte klimaændringer under 2°C. Dét kræver både reduktion af udledninger af klimagasser som N2O fra marken samt øget kulstoflagring i jorden.

Klimaprofilen fra økologiske afgrøder kan øges på to måder; enten ved at mindske udledninger per dyrket areal eller ved at øge udbytterne. En effektiv reduktion kræver, at begge måder udnyttes.

Forskning har vist, at udbytterne kan øges gennem bedre gødskning, især gennem organiske gødninger med øget kvæltofudnyttelse. Anden forskning har vist, at jordens kulstofindhold primært øges gennem øget tilførsel af planterester i afgrøder og efterafgrøder, hvor der dog er et samspil til høje udledninger af lattergas fra nedmuldede planterester.

Formålet med projektet

Formålet med Organic RDD-projektet ClimOptic er at udvikle, dokumentere og demonstrere optimerede organiske gødninger til anvendelse i samspil med ændringer i sædskifte og gødningshåndtering for mere klimaeffektiv økologisk planteproduktion.

Projektet vil specifikt udvikle to nye gødningstyper baseret på bioafgasset husdyrgødning og planterester: 1) En flydende svovlsur gødning rig i ammonium og svovl, og 2) en tør pelleteret fosforrig organisk gødning. Disse gødninger forventes at kunne anvendes betydeligt mere målrettet i økologisk produktion end  nuværende gødning, med lavere lattergasudledninger og øget kulstoflagring samtidig med, at udbytterne øges.

ClimOptic fokuserer på bedrifter med fjerkræ og svin eller ren planteavl, hvor husdyrgødning og planterester omsættes i biogasanlæg for at opnå høj udnyttelse af næringsstoffer og minimeret udledning af drivhusgasser.

Der testes en række metoder til at efterbehandle afgasset biomasse for at fremstille økologiske gødninger, der bedre kan tildeles afgrøderne på tidspunkter, hvor planterne bedst udnytter næringsstofferne.

Efterbehandlingen sker på biogasanlægget ved brug af mekaniske og biologiske metoder, der er forenelige med de økologiske principper. Projektet forventes at kunne medføre en reduktion af drivhusgas-emissionerne fra økologisk landbrug på 97.200 ton CO2-ækv. Projektet forventes at danne grundlag for øgede udbytter for 132 mio. kr. og salg af klimaoptimerede gødninger til en værdi af 13 mio. kr. årligt.

Projektperiode: 2019-2022


De første gødningsforsøg i ClimOptic er i fuld gang

De første portioner af optimerede gødninger er fremstillet i ClimOptic-projektet, og de bliver nu testet for deres udbyttepotentiale i et gødningsforsøg på Aarhus Universitets forsøgsgård Foulumgaard.

Gødningsforsøget er anlagt i vårbyg, hvor følgende gødninger bliver testet:

  • Uafgasset kvæggylle (som reference)
  • Afgasset gødning (kvæggylle og kløvergræsensilage)
  • Flydende separeret gødning
  • Koncentreret ammonium / svovlgødning (fra svovlrensning af biogas)
  • Separeret tørret fiberfraktion
  • Handelsgødning (NS 27-4) fra 0-150 kg N (til bestemmelse af kvælstofvirkningen i de organiske gødninger)

Forsøget dyrkes uden pesticider, men med mekanisk ukrudtsbekæmpelse for at simulere økologisk dyrkning.

Nedenfor fortæller projektleder, Peter Sørensen, om gødningsforsøget:

Gødningsforsøg i ClimOptic Se med her når projektleder, Peter Sørensen fra Institut for Agroøkologi, AU, fortæller om gødningsforsøg i ClimOptic.

Projektleder

Peter Sørensen
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi
Tlf. 87157738
ps@agro.au.dk


Klimaindsatser i planteavlen Fælles markvandring CCRotate, GrainLegsGo, ClimOptic: Klimaindsatser i planteavlen, Foulumgaard sommer 2021
Visninger
ClimOptic - klimaeffektiv gødning til økologisk planteavl Se med her når Erik Fog fortæller om gødningsforsøg i ClimOptic

Relaterede projekter