Organic+

Optimering af tiltag til at fremme biodiversitet i økologiske landbrug og landskaber

Biodiversitet er mangfoldigheden af levende organismer i naturen, såvel som i landbrugssystemer. Økologiske forbrugere er ofte miljøbevidste, og har en forventning om biodiversitetsvenlig produktion. Derfor er troværdighed en hjørnesten for økologien. Men intensiv økologisk jordbrug er ikke nødvendigvis godt for vilde dyr og planter, eller biodiversitet generelt, og effekten af biodiversitetsfremmende tiltag afhænger ofte af landskabssammenhængen.

Mange økologiske landmænd vil gerne fremme biodiversitet på bedriften. Men hvilke tiltag skal han/hun vælge, hvor skal de placeres på bedriften, og er der praktiske hensyn at tage lokalt og regionalt? Og kan vi måle øget biodiversitet ved en målrettet indsats for at gavne et mangfoldigt dyre- og planteliv.

Formålet

Organic+ har fokus på at målrette biodiversitetsvenlige tiltag og dokumentere effekter på biodiversitet i økologisk produktion.

Organic+ vil bruge computer simulering, multi-interessent involvering, og feltobservationer til at udpege miljøvenlig landbrugspraksis og tiltag, som egner sig til økologisk landbrug, og som bedst understøtter biodiversitet lokalt og regionalt. Projektet involverer fem værkstedsområder, hvor forskere og landmænd vil indgå i tæt dialog om muligheder og begrænsninger af biodiversitetsvenlig landbrugspraksis og –tiltag. Organic+ vil også dokumentere biodiversitetsændringer i værkstedsområderne før og efter målrettede biodiversitetstiltag.

Målet med projektet er at udvikle og afprøve et værktøj til beslutningsstøtte til at vejlede landmænd i valget af biodiversitetstiltag (eksempelvis blomsterstriber, braklægning, eller pleje af vejkanter) og deres placering i landskabet. Værktøjet er baseret på computersimulering og maskinlæring, og simulerer udviklingen af bestande af en række arter, som har økonomisk og social betydning: insektbestøvere og naturlige fjender af skadedyr, agerlandsfugle og pattedyr.

Projektet trin-for-trin

  1. Etablering af 5 værkstedsområder (3 virksomhedspartnere) fra forskellige regioner, landskabstyper og dyrkningssystemer i Danmark. Hver område dækkes af en stor økologisk bedrift eller en klynge af flere økologiske bedrifter, hvor der er mulighed for at etablere praksisfællesskab 
  2. Undersøgelse af nuværende landbrugstiltag og praktiske begrænsninger for fremtidige biodiversitetstiltag ved multi-interessent involvering (landmænd, forhandlere, lokalpolitikere, etc) i hvert værkstedsområde (år 1)
  3. Vurdering af forventede effekter af biodiversitetstiltag ved computersimulering af langsigtet bestandsudvikling for udvalgte biodiversitet indikatorarter
  4. Rådgivning af landmænd i værkstedsområder om målrettede biodiversitetstiltag (type og placering), baseret på resultater fra computersimulering og biologisk viden (år 2 og 3)
  5. Undersøge biodiversitet ved feltmonitering af udvalgte organismegrupper (planter, flyvende insekter, agerlandsfugle) før (år 1) og efter (år 2 og 3) målrettede biodiversitetstiltag i værkstedsområderne
  6. Udvikle og afprøve beslutningsstøtteværktøj til at udpege hvilken type og placering af tiltag, til optimering af biodiversitet.
  7. Demonstration og formidling af metoder til optimering af biodiversitet lokalt og regionalt i værkstedsområder, og for økologiske landmænd generelt.

Projektleder

Yoko Luise Dupont
Institut for Ecoscience - Biodiversitet,
Aarhus Universitet
E-mail: yoko.dupont@ecos.au.dk
Tlf: 21343591


Projektpartnere

Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Stenalt Land- og Skovbrug

Gram og Nybøl Godser

Thise Mejeri A.M.B.A.


Besøg også den engelske projekthjemmeside på SESS

Organic+ har også en projekthjemmeside på Social-Ecological Systems Simulation centre under Aarhus Universitet på, se dette link Organic+