Få det fulde overblik over Organic 4-projekterne

De nyligt igangsatte Organic RDD 4-projekter sætter særligt fokus på at gøre det økologiske landbrug mere ressourceeffektivt, samtidig med at der tages hensyn til den økologiske jordbrugs klima/miljøprofil samt husdyrsundhed og –velfærd.

Der kan være store samfundsmæssige perspektiver ved en fortsat udvikling af økologisk jordbrug og økologiske fødevaresystemer. En forudsætning herfor er mere viden om mulighederne for at udvikle produktionen i henhold til de økologiske principper, og under hensyntagen til natur, klima, miljø samt husdyrsundhed- og velfærd.

I alt seks projekter har fået tilskud under Organic RDD 4, Økologisk Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogram. Mens tre af projekterne sætter særligt fokus på klima- og miljøudfordringer, drejer de tre øvrige projekter sig om husdyrsundhed og velfærd.

Du kan læse mere om de enkelte projekter nedenfor.

Klima- og miljøprofilen af danske økologiske grøntsager skal forbedres

Den danske efterspørgsel efter økologisk frugt og grønt vokser markant og er mere end fordoblet fra 2013 til 2016 – og er nu den største økologiske varegruppe, højere end mælk, ost og æg tilsammen. Grøntsager vil i en fremtidig klimaoptimeret kost delvis erstatte animalske produkter, og ifølge de nationale kostanbefalinger skal grønt udgøre en andel på 2/5 af maden på tallerkenen.

Den nuværende klima- og miljøprofil for økologiske grøntsager udfordres af en høj risiko for N-udvaskning og tab af kulstof fra jorden i frilandsgrøntsager og et højt energiforbrug til drivhusgrøntsager.

Organic RDD-projektet ClimateVeg vil dokumentere klima- og miljøprofilen for danske økologiske grøntsager og identificere forbedringsmuligheder i tæt samarbejde med store danske økologiske grøntsagsproducenter (både friland og væksthusproduktion.

Ny klimaeffektiv gødning til økologisk planteavl

Klimaprofilen fra økologiske afgrøder kan øges på to måder; enten ved at mindske udledninger per dyrket areal eller ved at øge udbytterne. En effektiv reduktion kræver, at begge måder udnyttes.

Forskning har vist, at udbytterne kan øges gennem bedre gødskning, især gennem organiske gødninger med øget kvæltofudnyttelse. Anden forskning har vist, at jordens kulstofindhold primært øges gennem øget tilførsel af planterester i afgrøder og efterafgrøder, hvor der dog er et samspil til høje udledninger af lattergas fra nedmuldede planterester.

Formålet med organic RDD-projektet ClimOptic er at udvikle, dokumentere og demonstrere optimerede organiske gødninger til anvendelse i samspil med ændringer i sædskifte og gødningshåndtering for mere klimaeffektiv økologisk planteproduktion. ClimOptic fokuserer på bedrifter med fjerkræ og svin eller ren planteavl, hvor husdyrgødning og planterester omsættes i biogasanlæg for at opnå høj udnyttelse af næringsstoffer og minimeret udledning af drivhusgasser.

Projektet vil specifikt udvikle to nye gødningstyper baseret på bioafgasset husdyrgødning og planterester: 1) En flydende svovlsur gødning rig i ammonium og svovl, og 2) en tør pelleteret fosforrig organisk gødning. Disse gødninger forventes at kunne anvendes betydeligt mere målrettet i økologisk produktion end nuværende gødning, med lavere lattergasudledninger og øget kulstoflagring samtidig med, at udbytterne øges.

Dokumenterbare bæredygtige fødevareindkøb for professionelle køkkener

Kostsammensætningen rummer et af de største potentialer for reduktion af klimapåvirkningen fra vores fødevaresystemer. For at kunne nå klimamålene i Parisaftalen og FN’s verdensmål, er det nødvendigt at optimere kostsammensætningen.

Økologisk fødevareproduktion kan bidrage til at opnå en række fælles goder som reduceret brug af pesticider, forbedret biodiversitet, forbedret jordkvalitet samt beskæftigelse og merværdi af produktionen i landdistrikterne.

Organic RDD-projektet SustainOrganic fokuserer på at kortlægge de mest gængse fødevarers påvirkning på miljøet ud fra livcyklusanalyser. Klima er en vigtig del af projektet, men øvrige vigtige parametre såsom biodiversitet og pesticidforbrug inddrages også. Formålet er at kortlægge økologiske fødevares påvirkning på miljøet og at skabe en dokumenteret bæredygtig guideline for sammensætning af fødevareindkøb til storkøkkener.

Kalve hos køer i malkekvægbesætninger

At kalve skilles fra deres mor efter et døgn er et åbenlyst dilemma i økologiske malkekvægbesætninger. Det bryder med de økologiske principper, men har været accepteret praksis gennem mange årtier, især af hensyn til mælkeudbyttet til humant konsum. Dilemmaet har i stigende omfang vækket forbrugernes opmærksomhed.

Schweiziske, hollandske, tyske og skandinaviske pionerer har gennem en årrække vist, at det kan lade sig gøre at have kalve sammen med malkekøer under deres forhold, men vi ved meget lidt om, hvordan det kan fungere under danske produktionsforhold.    

Organic RDD-projektet KALVvedKO vil skabe større viden om skånsom adskillelse, staldindretning, og sundhedsfremmende pasning, som muliggør ko-kalv samvær gennem mælkefodringsperioden på en sikker og bæredygtig måde for både ko, kalv og mennesker. Dette skal ske med udgangspunkt i størst mulige udbytte i form af sunde dyr, høj produktkvalitet af både mælk og kød, samt god økonomi og troværdighed i forhold til de økologiske principper.

Planter som antibakterielt foder til forebyggelse af diarré hos smågrise

Fravænningsdiarré hos smågrise udgør et alvorligt dyrevelfærds- og økonomisk problem i dansk griseproduktion, der traditionelt er forsøgt løst ved hjælp af antibiotika, zinkoxid, kobber og syntetiske organiske syrer. Næsten halvdelen af antibiotikaforbruget til grise anvendes til fravænningsgrise, og omkring 94 % af den anvendte medicinske zinkoxid havner i husdyrgødningen.

Organic RDD-projektet MAFFRA II vil videre- og færdigudvikle et naturligt, plantebaseret, antimikrobielt foderadditiv til smågrise, som forebygger fravænningsdiarré og kan reducere/erstatte brugen af antibiotika og zink. Målet er at opnå forbedret tarmsundhed og reduceret diarré. Projektet optimerer og opskalerer produktionen fra råvarer til færdigprodukt i de udvalgte planteprodukter og ’sidestreams’. Endelig dokumenteres de økonomiske forhold omkring anvendelsen af nye multi-komponente foderadditiver i griseproduktion.

Bedre dyrevelfærd og reduceret miljøpåvirkning i økologisk akvakultur

I følge EU-regelsættet for økologisk akvakultur skal økologisk fiskeproduktion udelukkende baseres på økologisk yngel. Opdræt af regnbueørred, særligt økologisk ørred, er udfordret på grund af gælle- og hudparasitinfektioner forårsaget af en række forskellige patogener. Parasitten Costia (Ichthyobodo necator) kan være dødelig både for yngel og mindre fisk. Derudover forårsager en såkaldt ”Midichloria”-lignende bakterie rødpletsyge (RMS) i store fisk og medfører kassering af op imod 30% af fiskene ved slagtning.

Organic RDD-projektet ShelterFish vil udvikle nye metoder til håndtering af nogle af de primære sygdomsproblemer i den økologiske ørredproduktion. Målet er at skabe en mere omkostningseffektiv produktion, der samtidig sætter fokus på bedre dyrevelfærd og reduceret miljøpåvirkning. Reduktion af forekomsten af Costia parasitten og rødpletsyge samt generel forbedring af velfærd og vandkvalitet vil resultere i en mere robust ørredproduktion.


Om Organic RDD 4

Programmet løber i perioden 2019-2021 og har et budget på 25 millioner kroner. Det er koordineret af ICROFS, Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer og finansieret gennem Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)