RobustFish

RobustFish

– nye muligheder for vækst og større robusthed i økologisk akvakultur

RobustFish ville styrke udviklingen af økologisk ørredproduktion i Danmark. Ifølge EU-regelsættet for økologisk akvakultur skulle den økologiske fiskeproduktion udelukkende være baseret på økologisk yngel fra 2016. Da medicinbehandling af økologisk ørred er uønsket og kun er tilladt i stærkt begrænset omfang, er ynglens robusthed over for bl.a. den alvorligste yngelsygdom i dansk ørredopdræt, YDS (”yngeldødeligheds-syndrom”), meget vigtig.

Ynglens robusthed blev målt i forhold til ynglens adfærd og performance under opvæksten. Indholdet af specifikke essentielle Ω-3 fedtsyrer i foderet til ynglen er vigtig for fiskens vækst, sundhed og velfærd, herunder robusthed over for stress. Dette blev undersøgt ved stress-tests samt challenge tests over for YDS. Endvidere blev effekten af vandbehandling med godkendte hjælpestoffer i økologisk opdræt i forhold til velfærden belyst.

RobustFish havde et mål om skabe vækst - baseret på økologiske principper og i en balance mellem miljø, etik og økonomi, men indsatsen skulle tillige styrke den konventionelle ørredproduktion ved lavere forekomst af YDS, reduceret sygdomsbehandling og lavere miljøpåvirkning. RobustFish ønskede også bidrage med vigtig viden om markedsforhold og forbrugerkendskab, herunder effekten af øget produktion på pris- og konkurrencevilkår. En kortlægning af eksisterende typer af økologiske akvakulturprodukter i Europa skulle danne afsæt for produktudvikling og øget afsætning.

Projektet løb fra 01-04-2014 til 31-12-2017.


Resultater og anbefalinger - sundere fiskeyngel vha. selektering, den rette fodersammensætning og miljøvenlige desinfektionsmidler


Selektering af fiskeyngel

De fisk, der først svømmer op og søger føde, har fra naturens side allerede et forspring i kampen for at overleve. RobustFish’ undersøgelser viser da også, at yngel med tidlig fødesøgningsadfærd har en tendens til at være mere robuste over for de anvendte stresspåvirkninger, som de udsættes for - dog ikke over for yngeldødelighedssyndromet (YDS). Ikke desto mindre er det relevant at udnytte den større robusthed af yngel med tidlig fødesøgningsadfærd.

Foderkomponenter

Da udbrud af YDS typisk ses i månederne efter første fødeindtagelse, har RobustFish undersøgt, om fodertypen har indflydelse på fiskenes evne til at modstå YDS. Projektet fandt, at udskiftning af marine proteinkilder med vegetabilske kilder (kun 10% procent fiskemel i diæterne) har en negativ effekt på foderindtag, vækst og dødelighed i regnbueørredyngel og derfor ikke kan udelukkes at påvirke fiskenes modstandygtighed over for sygdomme, herunder YDS. Derfor anbefaler RobustFish, at man, i hvert fald til yngel, skal være varsom med at udskifte en større andel af fiskemel med vegetabilske kilder, dvs. ud over den maksimale grænse på 60 % økologiske vegetabilier. RobustFish fandt desuden, at ørreder tilsyneladende kan syntetisere essentielle langkædede fedtsyrer til HUFA , hvilket betyder, at fiskene tilsyneladende ikke er helt afhængige af tilførsel af de langkædede omega-3 fedtsyrer fra marine olier.

Miljøvenlige desinfektionsmidler til gavn for fisken, dambrugeren og vandmiljøet

I økologisk fiskeproduktion er det tilladt at anvende de to letnedbrydelige, desinficerende produkter brintoverilte og pereddikesyre. Ved nedbrydningen af brintoverilte frigives ilt, mens pereddikesyre nedbrydes til vand og kuldioxid. Forskellige former for vandbehandling er blevet udviklet og afprøvet i RobustFish. På nogle anlæg har desinfektionsmidlet været tilsat som stød-dosering i de enkelte damme, andre steder som drypvis tilsætning af desinfektionsmidlet over et par timer, mens kontinuerlig dosering over længere perioder også har vist sig velegnet. Hos dambrugerne er det vigtig at få indkørt lette og praktiske rutiner, der kan udføres i hverdagen uden væsentlig ekstra tidsforbrug. På baggrund af RobustFish’ cases og rådgivning på en række dambrug er dambrugerne blevet fortrolige med den ”grønne” vandbehandling, ligesom fiskene tilsyneladende tilpasser sig de grønne hjælpestoffer.

Økologisk fiskeopdræt er en god investering

Robustfish finder, at prisgevinsten opnået på økologisk ørred og laks kan fastholdes, når udbuddet af økologiske fisk stiger. Desuden viser projektet, at der er gode muligheder for at opretholde en merpris på økologiske ørreder, p.t. på ca. 30 %. Den økonomiske gevinst ved omlægning er således høj. Forbrugerinterviews viser, at en del forbrugere har en negativ opfattelse af fiskeopdræt og sidestiller en sådan produktion med det industrialiserede landbrug - og som en modsætning til fangst af vilde fisk i havet. Forbrugerne har et lavt kendskab til reglerne for økologisk fiskeopdræt. Ofte blandes økologimærket sammen med miljøcertificeringerne MSC og ASC. Således viser projektet, at der er et behov for målrettet formidling og en oplysningskampagne, der kan øge forbrugernes bevidsthed om, hvad økologisk produceret fisk egentlig er for en størrelse.  

Resultaternes betydning - implementering i praksis

Den økologiske efterspørgsel er stigende, og sektoren er i vækst. Danmark er på nuværende tidspunkt én af verdens største producenter af økologisk ørred og kunne potentielt opnå en større eksport til de øvrige EU-lande, hvor efterspørgslen på økologisk fisk også stiger. Desuden giver projektet viden om, at prisgevinsten holder, selvom udbyttet stiger; et incitament i forhold til omstilling til økologisk produktion. Afdækningen af forbrugernes kendskab til økologisk fisk peger på, at branchen bør søsætte en målrettet forbrugeroplysningskampagne om, hvad økologisk fiskeproduktion indebærer, og hvordan øko-mærket adskiller sig fra miljømærkerne MSC og ASC. Sidst, men ikke mindst har projektets casearbejde og vejledning på økologiske dambrug bevirket, at dambrugerne (og fiskene) er blevet mere fortrolige med de grønne hjælpestoffer. 

Den økologiske ørredproduktion er ikke kun udsat for truslen om yngelsygdommen YDS, men er også kritisk udfordret på grund af relativt mange hud/gælle infektioner forårsaget af forskellige patogener, som kan være dødelig for yngel og mindre fisk. Endvidere forårsager en såkaldt ny Rickettsia-lignende bakterie den såkaldte rødpletsyge (RMS), som medfører nedklassificering eller kassering af op mod 30% af fiskene ved slagtning. For at sikre produktionen af økologisk ørred i Danmark er der behov for forebyggelse samt behandling af disse sygdomme, og der er også behov for at styrke grundlaget for en større produktion af robuste, økologiske fisk. Den økologiske fiskeproduktion har stadig behov for at optimere driften med henblik på dels at sikre en bedre og mere stabil vandkvalitet og derved reducere brugen af hjælpestoffer, dels at sikre fiskevelfærden, herunder også med fokus sat på vandcirkulation, beluftning, overdækning mm  


Oplæg fra statusmøde

Den 15. marts 2016 afholdte RDD 2-projekterne statusmøde med deltagelse af ICROFS Programkomité, med fokus på formidling og anvendelse af resultater. 


Projektet er afsluttet


Projektleder

Alfred Jokumsen

DTU Aqua
Tlf: 35883257/21362785
Mail: ajo@aqua.dtu.dk


Fotos fra projektet


Ørredæg under udklækning.
Villy J. Larsen, Dansk Akvakultur


Villy J. Larsen, Dansk Akvakultur


Villy J. Larsen, Dansk Akvakultur