SuperGrassPork

SuperGrassPork

  • Økologisk svineproduktion baseret på græs-protein

SuperGrassPork skal udvikle et system til produktion af økologiske grise, hvor en stor del af proteinfoderet kommer fra lokalt produceret kløvergræs.

Projektet vil kunne afhjælpe flere vigtige udfordringer i den økologiske svineproduktion:

  • Dels vil det sikre, at der kan skaffes proteinfoder i Danmark til en voksende produktion af økologiske grise.
  • Dernæst vil det sikre, at grisene får et foder, der både er 100 % økologisk og afstemt efter svinenes behov for essentielle aminosyrer. Ved at undgå konventionelt foder vil troværdigheden af produktionen styrkes, og der vil komme mindre udledning af kvælstof fra grisenes gødning, når de skal have mindre protein for at få dækket deres behov for aminosyrer.
  • Endelig kommer der mere kløvergræs i sædskifterne hos økologiske svineproducenter og planteavlere, hvilket vil øge produktiviteten, biodiversiteten og jordens kulstofindhold. Samtidig reduceres problemer med ukrudt og udvaskning af næringsstoffer.

Formålet med projektet

Projektets formål er at etablere en holdbar løsning i forhold til at opnå en udvidet og ressourceeffektiv økologisk svineproduktion, baseret på bioraffineret proteinfoder ekstraheret fra økologiske græsmarksafgrøder. Fokus sættes på følgende: 1) optimering af og strømlining af bioraffineringsteknikker, 2) måling og evaluering af foderværdien af græsprotein til svin, 3) miljømæssig og økonomisk bæredygtighed af græsproteinproduktion og 4) muligheder for kommercialisering af "græsprotein" til økologisk foderproduktion.

Projektperiode: 2017-2019

Projektleder

Erik Fog
Innovationscenter for Økologisk Landbrug
Email: eikf@icoel.dk
Tlf.: +45 51 80 86 69


Resultater og anbefalinger

Gode muligheder for at fremstille græsprotein til økologisk svinefoder, der kan konkurrere med økologisk sojaprotein

SuperGrassPork har i høj grad bidraget til den stigende interesse for græsprotein til økologisk svinefoder i Denmark som en potentiel erstatning for økologisk sojaprotein i løbet af projektperioden fra 2017-2019. Det vil kunne sikre en økologisk svineproduktion, der er baseret på foder, der er 100 % økologisk, lokalt fremstillet og med positive effekter på kulstofbindingen i jorden, biodiversitet, ukrudtskontrol og ressourceeffektivitet. Projektet bygger på erfaringer med proteinudvinding fra bl.a. kløvergræs fra projekterne MultiPlant og OrganoFinery.

Implementeringen af produktionen er foregået hurtigere end forventet, og derfor forventes det også, at provenuet kommer hurtigere og muligvis bliver større end først antaget. 

Teknikken bag græsprotein

Teknikken går ud på, at frisk græs hentes ind fra marken, snittes fint og presses i en stor skruepresse, hvorved græsset deles i saft og fiberkage. Proteinet udvindes af saften ved enten syrning eller varmebehandling efterfulgt af en centrifugering, så man har et proteinkoncentrat med ca. 45 pct. tørstof og omkring 50 pct. protein. Fiberkagen kan bruges til kvægfoder eller biogas, og restsaften fra centrifugeringen går også til biogas. Via denne teknik er det lykkedes at hæve proteinindholdet i koncentratet fra 30-35 pct. til 50-60 pct. Altså højere end de 48 pct., der er i sojakage. Samtidig er tørstofindholdet hævet fra 25-35 pct. til 40-45 pct., hvorved der spares en stor mængde energi til tørring af koncentratet. Forsøg med at opbevare det fugtige koncentratet for eksempel til brug i vådfodring har vist, at det er muligt i op til fire måneder, hvis koncentratet er udvundet af fermenteret saft med lavt pH, pakket iltfrit og på køl.

Flæsestegen smager som den plejer

Forsøgsgrisene i SuperGrassPork havde den samme tilvækst og foderudnyttelse uanset mængden af græsprotein i foderet, og en stigende kødprocent ved en høj andel græsprotein i foderet tyder på, at fordøjeligheden af græsproteinet er højere end forventet. Kvalitetsbedømmelse af kødet fra forsøgsgrisene viste heller ingen forskelle, hverken i smag, lugt, farve eller tekstur. Til gengæld stiger indholdet af den sunde omega 3 fedtsyre.

Resultater og erfaringer fra projektet er blevet delt på et seminar i sep. 2018 på Aarhus Universitet, Foulum, på Biofach Congress 2019 i Tyskland, ved en smagsprøvning af grisekød i Herning i marts 2019 samt ved slutseminaret på Økologi-Kongressen i november 2019. Projektets resultater peger alle i retning af, at der er positive muligheder i at fremstille græsprotein til økologisk svinefoder, hvor det kan konkurrere med økologisk sojaprotein.

Forudsætninger for en succesfuld etablering og kommercialisering af økologisk græsprotein i Danmark 

Hvad siger kunder, virksomheder og organisationer til grøn bioraffinering?  SuperGrassPork har undervejs i projektet udgivet en omfattende interessentanalyse. Formålet med analysen var at afdække holdninger, barrierer og incitamenter for etablering af produktion af økologisk græsprotein i Danmark. Rapporten cementerer, at der er en meget stor interesse og åbenhed for økologisk græsprotein som et alternativ til soja. Ud fra analysen af interviews vurderes det endvidere, at teknologiske, logistiske og økonomiske udfordringer er de væsentligste punkter, der skal løses før en værdikæde for produktion og afsætning af økologisk græsprotein kan blive en realitet. Endvidere er det nødvendigt med langsigtede rammebetingelser og strategiske tiltag med opbakning fra myndighederne, således at overgang til et bioøkonomisk landbrugssystem kan fremmes.


Visninger

TV-indslag


SEMINAR: Græsprotein - skal det erstatte soja?

D. 14. marts 2019 inviterede SuperGrassPork række aktører inden for udvikling og produktion i landbruget, hvor  projektet fortalte om mulighederne for at anvende græsprotein i stedet for traditionelle proteinkilder som f.eks. sojakager.  

Der blev under præsentationerne vist foreløbige tal fra de første opgørelser af fodringsforsøg og kvalitetstests. Disse tal kan ikke offentliggøres og er derfor udeladt i præsentationerne herunder. Når de endelige forsøgsresultater er klar, vil de blive offentliggjort – forventeligt i slutningen af år 2019

Se præsentationer:


SEMINAR: Lokalt og bæredygtigt proteinfoder fra grønne biomasser

17. september 2018 inviterede projekterne MultiPlant, SuperGrassPork og BioValue til seminar på AU Foulum. Projekterne præsenterede viden og resultater, og deltagerne blev præsenteret for nye initiativer fra Region Midtjyllands udviklingsprogram for bioøkonomi. Dagen sluttede med en workshop, hvor deltagerne udpegede de vigtigste drivere og barrierer for udrulning af grønne bioraffinaderier.

Se præsentationer nedenfor:

Velkomst - Erik Fog

​Proteiner for fremtiden Uffe Jørgensen, Leder af Center for Cirkulær Bioøkonomi, Aarhus Universitet

Produktion af grønne biomasser Jørgen Eriksen, Aarhus Universitet, Inst. for Agroøkologi

Høst, logistik og udbytter - Torben Frandsen, SEGES, Planteinnovation

Bioraffineringsteknologien - Morten Ambye-Jensen, Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab

Proteinudbytter og kvalitet af produkter - Lene Stødkilde-Jørgensen, Aarhus Universitet, Inst. for Husdyrvidenskab

Foderforsøg - Søren Krogh Jensen, Aarhus Universitet, Inst. for Husdyrvidenskab

Biogaspotentialet i græspulp og restvæske - Hinrich Uellendahl, Aalborg Universitet, Institut for Kemi og Biovidenskab

Betydningen af kvælstoftilførsel for proetinindhold, proteinets ekstraherbarhed og proteinkvalitet ved fraktionering af græs og kløver - Rasmus Dahl-Lassen, Københavns Universitet, Inst. for Plante- og Miljøvidenskab

Økonomisk bæredygtighed - Niels Tvedegaard, Københavns Universitet, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Miljømæssig bæredygtighed - Marie Trydeman, Aarhus Universitet, Inst. for Agroøkologi

Hvad siger kunder, virksomheder og organisationer? - Resultat af interessentanalyse - Karen Hamann – Instituttet for Fødevarestudier & Agroindustriel Udvikling, IFAU/ Erik Fog, SEGES

Hvordan og hvornår bliver grøn bioraffinering rullet ud i praktisk produktion? – Oplæg til et roadmap - Morten Gylling, Københavns Universitet, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi og Erik Fog, SEGES, Økologi Innovation