MOVE

MOVE

  • Øget udbud af frø af gamle grøntsagssorter

De senere år er interessen for at bevare og anvende ældre tiders sorter og landracer steget markant i Danmark, og der er iværksat projekter omhandlende robusthed af de dyrkede sorter, sundhedsaspekter og historie.

Sideløbende med projekterne har der været et øget fokus på at gøre udsæd af de gamle sorter og landracer kommercielt tilgængelige for både professionelle økologiske grøntsagsavlere og hobbymarkedet.

Endnu er der ikke iværksat en reel kommerciel produktion af de efterspurgte grøntsagsfrø.

Formålet med projektet

Projektet MOVE er afsluttet og har haft til formål at udvikle en model for kommerciel vækst for interessante grøntsagssorter med særlige egenskaber. Projektet har fokuseret på de gamle sorter af kål, rødbeder og spinat.

MOVE-projektet har omhandlet mulige metoder til godkendelse og inklusion af gamle sorter på officielle sortslister og demonstration af frøopformering hos erfarne frøproducenter. Det var det første trin i en proces, der skal være med til at sikre en produktion af økologiske kvalitetsfrø af sorter med særlige egenskaber og robusthed egnet for økologiske producenter.

Projektet forventede, at frø af 3-4 grøntsagssorter tilpasset økologiske grøntsagsproducenter skulle udvælges og gøres tilgængelige. Projektet vil endvidere udvikle en produktionsstrategi for dansk økologisk bedefrøproduktion.

Projektperiode: 1-1-2016 til 31-12-2018

Projektets resultater

Danske grøntsagsfrø, eksporteres over hele verden og frøbranchen har høje standarder med hensyn til frøsundhed, renhed og høj spireevne. Forbrugernes efterspørgsel efter sorter med særlige egenskaber er stigende i Danmark og resten af verden, så der er en generel forventning i frøbranchen om, at efterspørgslen på grøntsagsfrø, konventionel såvel som økologiske, vil stige.  

MOVE-projektet har vist, at for en række grøntsagssorter med særlige egenskaber produceres højkvalitets udsæd, men de er vanskelige at finde. For sorter, som er udgået af EU’s sortsliste, har projektet beskrevet en model for, hvordan materialet kan blive kommercielt tilgængeligt dvs. overholdende krav til sundhed, renhed og spireevne.­­

Hvordan efterspørgslen efter økologisk udsæd vil udmønte sig er svært at forudse, så længe økologiske grøntsagsproducenter kan gøre krav på konventionelt produceret udsæd af sorter, hvor der ikke er økologisk tilgængeligt udsæd. Men projekter, som kan påvise sundhedseffekter af sorter med særlige egenskaber, som eksempelvis MaxVeg, bidrager til at skærpe interessen for helt specifikke sorter. NordGen har i en årrække udleveret/solgt små poser med frø af de indlagrede accessioner i genbanken. I MOVE-projektets første år udarbejdede NordGen en oversigt over udleverede accessioner, hvor det viste sig, at topscoreren var dild af sorten GODA, og som nummer to på listen kom spinat af sorten Kongen af Danmark.

Projektgruppen udvalgte sorter enten ud fra indhold af bitterstoffer (testet i MaxVeg-projektet) eller fra NordGens udleveringsliste. Det indledende arbejde viste at mange af de identificerede sorter allerede er på EUs fællesliste over grøntsager (http://publications.europa.eu/da/publication-detail/-/publication/2d6f6f99-ce4e-4619-b713-873ea2105f4d/language-da) og som følge heraf, burde de være kommercielt tilgængelige. Men i en række tilfælde er de anførte vedligeholdere af sorten ikke længere aktive, og sorterne opformeres ikke. Der viste sig således to spor for undersøgelse af tilgængelighed a.) sorter på EUs fællesliste over grøntsager og b.) sorter fra NordGen, som ikke er på listen. Til projektarbejdet udvalgte man gulerod gulerod (Valoria), hvidkål (Dural), rødbeder (Detroit Dark Red) og spinat (Kongen af Danmark).

Da de tre førstnævnte arter er to-årige, blev projektet allerede i de første år forlænget med et år, og i 2017 blev vegetativt materiale af gulerod, hvidkål og rødbeder produceret til frøproduktion i det følgende år.

For spinat blev der i 2018 rekvireret frø fra NordGen af Kongen af Danmark, men der var i alt seks accessioner, som indeholder dette navn. Vikima Seed etablerede kontakt til en tidligere medarbejder, som har arbejdet i forædlingsfirmaet Ohlsens Enke, som havde denne sort. Alle seks accessioner blev udsået i drivhus og efterfølgende plantet ud på Femø, hvor der er tilstrækkelig isolation til frømarker med spinat. På baggrund af de gamle sortsbeskrivelser fra Ohlsens Enke blev ”den rigtige” Kongen af Danmark udvalgt til frøproduktion, og planter af de øvrige sorter blev fjernet for at undgå krydsbestøvning.

I 2018 blev der produceret frø af gulerod, hvidkål og rødbeder i tunnel ved AU-Flakkebjerg. Frøproduktionen foregik i videst muligt omfang efter økologiske principper. Tunnel-dyrkning bidrager til, at de sent høstede frøafgrøder kan opnå en højere frøkvalitet, hvilket bekræftes af spireevner mellem 79-93%.  

Kongen af Danmark, Dural og Detroit Dark Red er allerede på sortslisten, og Vikima Seed producerer udsæd af Dural hvidkål og Detroit Dark Red rødbede, som kan købes via grossist. Dural findes under synonymet Langedijker. Valoria er ikke på EUs fællesliste. For denne sort vil næste skridt i forhold til kommercialisering være at anmelde sorten til sortslisteoptagelse som bevarings- eller hobbysort hos Tystoftefonden til en pris á 2.250 kr samt et startgebyr på 500 kr.

Perspektivering og det fortsatte arbejde

Arbejdet med identificering af sundhedsfremmede stoffer, og hvordan disse påvirkes af grøntsagernes dyrkningsforhold fortsætter hos AU-FOOD og bidrager til at opretholde og øge interessen for sorter med særlige egenskaber, og forskningsresultaterne indgår i rådgivning af grøntsagsfrøavlere.

Vikima Seed har en produktion af åbent bestøvede (OP) grøntsagssorter, hvoraf langt størsteparten eksporteres. En øget interesse for grøntsager med særlige egenskaber kan bidrage til et større forbrug og dermed større frøproduktion i Danmark af disse. Dette vil være positivt for de danske frøavlere, fordi dækningsbidraget for grøntsagsfrø er væsentligt højere end for eksempelvis vårbyg.

Hvorvidt interessen øges for økologisk produceret udsæd af grøntsager er pt. usikkert, da den nye Økologiforordning fastholder muligheden for at dispensere krav om brug af økologisk udsæd, hvis en ønsket sort ikke er tilgængelig. Dette er med til at bremse udviklingen af økologisk grøntsagsfrøproduktion.


Projektet er afsluttet


Projektleder

Birte Boelt
Institut for Agroøkologi - Afgrødesundhed
Aarhus Universitet
Mail: birte.boelt@agro.au.dk