Udvikling af økologien kræver afdækning af forbrugerperspektivet

Til et afsluttende projektmøde d. 29. januar gav tre Organic RDD-projekter svar på, om øko-forbrugere spiser sundere, om ”lokalhed” giver merværdi til økologiske fødevarer, og om Danmark er et godt økologi-brand i udlandet.

Projekterne OrgHealth, LOCO og SOMDwIT har anvendt samfundsvidenskabelige metoder til at undersøge motiver og ønsker hos økologiske forbrugere samt heraf afledte effekter på for eksempel folkesundhed, betalingsvillighed og eksport.  

Forestillinger om økologi og sundhed

OrgHealth har undersøgt sammenhængen mellem økologisk forbrug og kostsammensætning, og hvordan sammenhængen varierer mellem forskellige forbrugersegmenter. Projektets undersøgelser viser, at forbrugere primært trækker på en forståelse af sundhed som renhed ift. økologi; de vælger økologiske fødevarer for at undgå at indtage pesticider og indholdsstoffer, der kan vise sig at være skadelige.

OrgHealth finder desuden en positiv sammenhæng mellem et højt økologiforbrug og højt forbrug af frugt og grønt, samt et lavere forbrug af kød. De adspurgte forbrugere ser ikke en direkte sammenhæng mellem økologisk forbrug og ernæringsmæssigt sunde madvaner, men flere af projektets interviewdeltagere anfører, at kostændringer kommer trinvis: Når man først begynder at tænke over, hvad man spiser, for eksempel i forbindelse med valget af økologi, så følger flere og flere overvejelser om maden med. 

Værdien af lokalt producerede økologiske fødevarer

LOCO har undersøgt det lokale perspektivs betydning for markedsføring samt forbruget af økologiske fødevarer. De fleste forbrugere såvel som virksomheder i LOCOs undersøgelser mener, at lokale fødevarer er danskproducerede. Både på udbudssiden og blandt forbrugerne henviser ’lokalt’ desuden til fødevarer fra nærområdet, som defineres enten ved en vis radius omkring produktions-/boligområdet eller af nogle politiske-administrative enheder som de danske regioner.

Undersøgelserne viser desuden, at forbrugere forbinder lokale fødevarer med en større friskhed og bedre smag; og netop ønsket om at producere varer med en bedre sensorisk kvalitet er en af de væsentligste motivationsfaktorer for virksomhederne i forhold til at satse på lokal fødevareproduktion. Resultaterne tyder på, at en promovering af lokale, økologiske varer målrettet økologiske forbrugere fortrinsvis vil kunne øge værdien af det økologiske salg, snarere end den økologiske volumen.  

Danmark som oprindelsesland for økologiske fødevarer

SOMDwITs analyser af kvalitative data fra Tyskland, Kina og Thailand viser, at flertallet af forbrugere finder information om oprindelsesland vigtig, når de skal vælge mellem importerede økologiske varer. I Tyskland afslørede undersøgelserne en stærk præference for importerede produkter fra geografisk nære lande, især pga. kort transportafstand, men også tillid til økologisk certificering og et lands grønne image spiller en afgørende rolle. I både Kina og Thailand var der en tydelig præference for importerede produkter fra økonomisk udviklede lande, som kunne garantere fødevaresikkerhed, -kontrol og troværdig certificering. 

Danmark bliver i de adspurgte lande rangeret højt i forhold til at være en troværdig økologiproducent. Ikke mindst forbrugere i Kina og Thailand nærer stor tillid til Danmark. Kendskabet til Danmark som producent af økologiske fødevarer er dog lavt i Tyskland. På baggrund heraf anbefaler SOMDwIT, at Danmark arbejder på at forbedre kendskabet til Danmark som økologiland og udnytter nærheden til dette eksportmarked, og den betydning kort transportafstand tillægges.


Se projekternes fælles publikation: 
"Øget efterspørgsel efter danske økologiske fødevarer - Tre studier af motiver og ønsker hos forbrugerne med fokus på sundhed, lokale fødevarer og øget eksport"


Besøg OrgHealths hjemmeside

Besøg LOCOs hjemmeside

Besøg SOMdWITs hjemmeside 


Klummen er også bragt i Økologi & Erhverv 9. febrauar 2018


 

Projekterne er en del af Organic RDD 2.2-programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Programmet har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.