Topigs Norsvin - afkom med god kødprocent

En mindre undersøgelse ved Aarhus Universitets ’Øko-platform’ viste højere kødprocent hos afkom efter Topigs Norsvin moderdyr sammenlignet med afkom efter Danbred moderdyr, særligt ved høj slagtevægt.

I 2016-17 gennemførte Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet sammen med ’Økologi Innovation’ (SEGES) og ’Udviklingscenter for Husdyr på Friland’ en sammenligning af moderdyr fra Topigs Norsvin og Danbred under økologiske produktionsforhold. Sammenligningen var baseret på data fra 22 Danbred (LY) og 25 Topigs Norsvin (TN70 linje) moderdyr med afkom i 1. og 2. læg. Dyrene blev indkøbt som polte fra en opformeringsbesætning i henholdsvis Danmark og Norge. 

Tidligere resultater fra samme undersøgelse foretaget i regi af bl.a. Organic RDD 2-projektet VIPiglets viste, at moderdyr fra TN70-linjen, sammenlignet med Danbred’s LY moderdyr, havde flere funktionelle patter og fødte færre, men væsentligt tungere grise, hvilket også resulterede i en højere fravænningsvægt. Derimod så vi ingen forskel i antallet af fravænnede grise. Moderdyr og afkom fra TN70 linjen klarede sig således godt i faremarken, men hvordan gik det ved slagtning? For at svare på dette spørgsmål blev ca. halvdelen af grisene fra hvert kuld ved fravænning flyttet til stier med 30 TN70 grise og stier med 30 Danbred grise. Slagtevægten og kødprocenten blev registreret ved slagtning.  

Høj kødprocent ved høj slagtevægt hos TN70 sammenlignet med Danbred

Vores statistiske analyser viste overraskende resultater: Afkommet fra TN70 havde en højere kødprocent end afkommet fra Danbred - særligt ved de højere slagtevægte. I gennemsnit var slagtevægten på 82 kg. for begge grupper. Der var dog en stor variation, da vi tilstræbte at sende grisene til slagtning samlet fra hvert faringshold. Det gav os imidlertid mulighed for at se på, hvordan grise ved forskellig slagtevægt klarede sig med hensyn til kødprocenten. Normalt vil kødprocenten aftage med stigende slagtevægt og være højere for sogrise end for galtgrise, hvilket også var tilfældet i denne undersøgelse. Vi så imidlertid også en signifikant højere kødprocent hos afkom fra TN70 sammenlignet med Danbred både ved 95 kg (59,9% vs. 57,1 %) og 85 kg (60,4 % vs.  58,2 %), mens der kun var en tendens til forskel ved 75 kg (60,8 vs. 59,3 %). Det tyder altså på, at afkom fra TN70 har en mindre tilbøjelighed til lav kødprocent ved høje slagtevægte sammenlignet med Danbred. 

Forskelle skyldes egenskaber ved moderdyr

Normalt anses kødprocenten hovedsagelig at være genetisk påvirket af far-linjen. I denne undersøgelse var far-linjen ens for de to genetiske linjer, idet både Danbred og TN70 moderdyrene blev insemineret med sæd fra samme navngivne danske Duroc orner. Forskellene må derfor primært skyldes moderdyrene. Det skal understreges, at slagtesvinene blev fedet op på konventionelt tørfoder, fodret ad libitum og med en belægningsgrad på 1.3 kvm per gris og uden adgang til udendørs løbegård. Samtidig er undersøgelsen baseret på relativt få dyr – 12 stier med i alt 345 Danbred afkom og 12 stier med i alt 349 TN70 afkom. Ikke desto mindre fandt vi klare signifikante forskelle. 

Temadage om robuste grise i robuste systemer

D. 12. og 13. juni afholder VIPiglets i samarbejde med Organic RDD-projekterne pECOSYSTEM og MAFFRA en praktikerdag og et forskningsseminar om, hvordan man forbedrer sundhed og velfærd for pattegrise og slagtesvin, samtidig med at miljøbelastningen reduceres. Herunder fortæller VIPiglets mere om, hvilken forskel det vil gøre at introducere et særligt økologisk avlsmål specifikt rettet mod fødsel af færre og mere robuste grise.

Projektet VIPiglets er en del af Organic RDD 2- programmet, som koordineres af ICROFS
(Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Det har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.


Besøg også VIPilgets hjemmeside