Vil forbrugerne betale mere for lokale økologiske varer?

Er der et uudnyttet markedspotentiale i lokale økologiske varer? Det undersøger projektet LOCO ved at identificere, hvad danskerne tillægger af egenskaber til lokale og økologiske fødevarer, og om forbrugerne er villige til at betale mere for den type fødevarer.

Det er forholdsvis velkendt, at mange forbrugere er villige til at betale en merpris for fødevarer, der er økologisk producerede. Det fremgår bl.a. af en række forskningsresultater fra Danmark og andre lande, og af det forhold at økologiske produkter udgør en ganske betydelig del af det danske fødevareforbrug, selv om prisen på de økologiske produkter som regel er højere end for tilsvarende konventionelle.

Et tidligere dansk studie fra 2013 har undersøgt danske forbrugeres præferencer for æbler, herunder om forbrugerne er villige til at betale en højere merpris for økologiske æbler, hvis æblerne også er lokalt producerede. Resultaterne af dette studie viste, at et undersegment af økologi-orienterede forbrugere er villig til at betale mere for lokalt producerede æbler end den typiske forbruger.  

Hvad er lokale fødevarer?
I forskningsprojektet LOCO undersøger vi bl.a., om disse sammenhænge kan generaliseres til andre typer fødevarer, og herigennem om der er markedsmæssigt potentiale for at skabe mer-værdi i den økologiske produktion gennem satsninger på lokalt producerede, økologiske fødevarer.

Undersøgelserne er baseret på såvel kvalitative fokusgruppe interviews som en større kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af danske husstande. I de kvalitative interviews undersøgte vi, hvad forbrugerne opfatter som lokale fødevarer, og hvilke egenskaber de tillægger lokale fødevarer.

Produkternes smag og støtte til lokalsamfundet er generelt blandt de vigtigste motiver til at købe lokale varer, men også hensyn til miljøet spiller en rolle samt nærhed og kendskab – og hermed tillid - til producenten.  

Hvad påvirker forbrugernes indkøb?
Projektets spørgeskemaundersøgelse har givet en mængde informationer, som er centrale for at forstå forbrugernes indkøbsadfærd i forhold til økologiske og lokale fødevarer. For eksempel mener over halvdelen af respondenterne, at lokale varer er friskere, dyrere og med til at sikre lokale arbejdspladser.

Spørgeskemaundersøgelsen har desuden givet data, som kan anvendes til at undersøge forbrugernes betalingsvillighed for forskellige karakteristika ved fødevarerne (fx om de er økologiske eller lokalt producerede). Foreløbige analyser af disse data bekræfter tidligere resultater om, at forbrugerne er villige til at betale mere for såvel økologiske som lokalt producerede fødevarer – både for vegetabilske og animalske produkter.  

Prioritering af lokale egenskaber
LOCO projektet er stadig i gang, og i de videre analyser af de indsamlede spørgeskemadata vil der, i modsætning til tidligere studier, være mere fokus på at inddrage forskellige typer af lokale karakteristika. Blandt andet vil LOCO projektet undersøge, hvordan forskellige forbrugersegmenter prioriterer økologisk produktion i forhold til forskellige lokale karakteristika.

På Økologikongres 2017 har du den 30. november mulighed for at høre mere om LOCO-projektet og dets seneste resultater. Tilmeld dig G5: ”Potentialet for dansk økologi – inden og uden for Danmarks grænser. 

                                                                      ***

Projektet LOCO er en del af Organic RDD 2-programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Det har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.

Klummen blev bragt i Økologi & Erhverv den 16. november 2017.

Besøg LOCOs hjemmeside