Vejen til mere miljø- og klimavenlige øko-grise

Inden for økologisk svineproduktion tilstræber man, at opdrætsmetoder og staldforhold imødeser grisenes udviklingsmæssige, fysiologiske og adfærdsmæssige behov. På én og samme tid arbejder det økologiske landbrug på at reducere miljø- og klimabelastningen.

Smågrise dier hos soen imellem poppeltræer. Fotograf: Marianne Hestbjerg

Det netop afsluttede Organic RDD2-projekt pECOSYSTEM har i samarbejde med økologiske svineproducenter undersøgt, hvordan dyrevelfærden kan forbedres, samtidig med at miljø- og klimabelastningen reduceres.

Træer til gavn for klima, miljø og dyrevelfærd

I et forsøg med søer og pattegrise i græsfolde har pECOSYSTEM sat to rækker med poppeltræer. Målinger viste, at poppeltræerne kunne reducere det samlede klimaftryk med 10-20% i forhold til nuværende praksis med rene græsarealer. Træernes dybe rodnet opsamler mange næringsstoffer i det tidlige forår, hvor en stor del af de næringsstoffer, der er afsat i løbet af vinteren, har bevæget sig fra de øvre til de nedre jordlag. 

Adfærdsstudier i projektet viste, at søerne foretrækker et areal med træer frem for et areal med ren græs, når de hviler sig uden for hytten. Træerne bidrager til et mere naturligt og stimuli-rigt nærmiljø, hvor grisene i langt højere grad har mulighed for at temperaturregulere, f.eks. ved at søge skygge og hvile på den ofte kølige ’skovbund’ mellem træerne. pECOSYSTEM anbefaler at placere soens hytte i umiddelbar nærhed af eller i mellem træerne. På den måde reduceres temperaturen inde i hytten på de varme dage, hvilket er med til at forbedre velfærden for søerne, som primært opholder sig i hytten den første tid efter, at de har født. 

Behov for nytænkning af løbegårde

Tidligt i projektets forløb stod det klart, at der blandt de økologiske svineproducenter er et stort ønske om at nytænke de eksisterende løbegårde, hvor der ofte er udfordringer med hygiejne og dermed risiko for ammoniaktab. pECOSYSTEM iværksatte en række udviklingsaktiviteter med berigelse af løbegårdene, herunder etablering af rodekummer. Erfaringerne her fra viser, at store rodekummer med et attraktivt rodemateriale, som eksempelvis pile- eller lyngflis, flittigt bruges af slagtesvinene til både rode- og hvileadfærd. Adfærdsobservationer viste, at mellem 64-99 % af grisene besøgte rodekummen hver dag. 

Klimatrykket er ens for konventionel og økologisk slagtesvineproduktion

Modelberegninger i projektet viser, at klimaaftrykket, udtrykt som kg CO2 ækvivalenter per kg produceret levende vægt, for et økologisk slagtesvin er tilsvarende klimaaftrykket for et konventionelt slagtesvin. En reduktion i foderforbruget er helt afgørende i forhold til at reducere klimabelastningen. Især er det vigtigt at forbedre foderudnyttelsen i slagtesvineperioden. Foder til slagtesvin udgør ca. 65 % af det samlede foderforbrug; tilsvarende er ca. 73 % af klimaaftrykket knyttet til slagtesvineproduktionen. Jo bedre foderudnyttelse grisene får, desto lavere er klimapåvirkningen, da grisen æder mindre foder for at vokse 1 kilo.  

Optimering af produktionssystemerne

Der er et stort potentiale i at anvende træer i svinefolde, men der er behov for mere viden om, hvordan foldene skal indrettes for at maksimere effekten. Endelig er det vigtigt med en samtidig indsats i forhold til at reducere foderforbruget, især forbruget af foderprotein. Fremtidige forsknings- og udviklingsaktiviteter skal bidrage til, at de nye koncepter bliver endnu mere attraktive for de økologiske svineproducenter; eksempelvis er det vigtigt at undersøge mulighederne for at øge den økonomiske værdi af høstet træbiomasse på bedrifter, hvor der er plantet træer i svinefoldene. 

pECOSYSTEM var en del af Organic RDD 2-programmet, som kordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Det har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.

Klummen er også udgivet i Økologisk Landbrug, nr. 1 2019


Besøg pECOSYSTEMs hjemmeside