Organic RDD9 indkalder ansøgninger: 50 mio. kroner til økologiforskning

I samarbejde med ICROFS har GUDP netop åbnet for ansøgninger til en pulje på 50 mio. kr. for yderligere at understøtte økologiens bidrag til klima, miljø, biodiversitet, dyrevelfærd og human sundhed - og dermed Danmarks ambitioner for fortsat udvikling og vækst af økologisektoren.

De midler, der er til rådighed for denne ansøgningsrunde, er tilført som del af den politiske aftale om fordeling af forskningsreserven for 2023. Midlerne er øremærket økologi, og de udmøntes i et samarbejde mellem GUDP og ICROFS. Indkaldelsen gælder ansøgninger til forskningsprojekter med udviklings- og/eller demonstrationsandel.

Fokusområder for Organic RDD9

I Organic RDD9 programmet kan der søges inden for seks fokusområder, men ICROFS’ bestyrelse prioriterer især projekter, der tager udgangspunkt i eller integrerer fokusområderne:

 • BIODIVERSITET
 • KLIMA OG MILJØ
 • SUNDHED OG VELFÆRD

med de udfordringer, som den økologiske landbruger og de økologiske virksomheder står over for i forhold til:

 • CIRKULÆR BIOØKONOMI
 • FREMTIDENS ØKOLOGISKE FORBRUGER
 • ØKOLOGIEN SOM LEVEVEJ

Projekterne kan adressere udvalgte emner inden for et eller flere fokusområder, men bør bygge på en fødevaresystemtilgang, være helhedsorienterede og inddrage værdikæden og brugerne af den viden, der produceres, samt slutbrugeren (forbrugeren) i det omfang, det er relevant.

Udviklingen af den økologiske driftsform skal ske med henblik på at skabe et erhverv, der er bæredygtigt for både landmand og samfund, og imødekommer forbrugernes og samfundets forventninger. Med det udgangspunkt ønskes især innovation, forskning, udvikling og demonstration inden for følgende emner, som beskrives i ICROFS’ Forsknings- og Udviklingsstrategi 2022 inden for økologisk jordbrug og fødevaresystemer (strategien afventer endelig godkendelse af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri):

 • Dyrknings- og husdyrproduktionssystemer, tiltag og metoder, der understøtter biodiversiteten i dyrkningsjorden, på de dyrkede flader såvel som i de omgivende og tilknyttede arealer i landbrugslandskabet. Dette inkluderer undersøgelse af samspil mellem biodiversitet og jordfrugtbarhed, f.eks. i regenerative dyrkningssystemer, produktionssystemer med høj diversitet og med kombinationer af plante- og husdyrproduktion, og i systemer med skovlandbrug og flerårige afgrøder med høj kulstoflagring i jorden.
 • Kvantificering og værdiansættelse af effekten af økologisk jordbrug på natur, biodiversitet og økologiske funktioner. Herunder indgår dokumentation for bestøvningssucces og skadedyrsregulering, bedre jordfrugtbarhed, -sundhed og –struktur samt dokumentation for større robusthed i produktionen.
 • Husdyrenes rolle og integration i et bæredygtigt fødevaresystem, der leverer sunde fødevarer med ernæringsmæssig kvalitet uden at gå på kompromis med produktionens klima- og miljøbelastning eller med dyrenes sundhed og velfærd.
 • Økologiske dyrknings- og produktionssystemer, som fremmer sunde og robuste planter og plantebaserede fødevarer, samt fødevarernes ernærings- og sundhedsmæssige kvalitet.
 • Vedligehold og opbygning af jordens frugtbarhed, sundhed og robusthed og kulstoflagring, herunder husdyrenes rolle og samspillet mellem mikroorganismer samt mellem mikroorganismer og planter.
 • Minimering af klima- og miljøbelastningen fra plante- og husdyrproduktionen, og tilpas­ning i forhold til klimaforandringerne. Robuste produktionssystemer og –teknologier, som øger ressourceudnyttelsen og kulstoflagring, minimerer udledningen af klimagasser samt reducerer tabet af næringsstoffer.
Ansøgningsfrist: mandag d. 22. maj 2023 kl. 12.00
Ansøgninger inkl. bilag skal være modtaget senest kl. 12.00 på ansøgningsdagen.

For at komme i betragtning til midler fra puljen skal ansøgningen overholde ansøgningsfristen og de formkrav, som er beskrevet i den Organic RDD9 indkaldelsen og vejledningen.

Før du søger

Vi opfordrer til, at du læser indkaldelsen grundigt igennem sammen med ”Vejledning til udfyldelse af ansøgningsmateriale til Økologisk Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogram (Organic RDD) 9”, GUDP-bestyrelsens strategi 2019-2022 samt ICROFS forsknings- og udviklingsstrategi 2022, før du skriver ansøgningen.

Informationsmøder og individuel sparring

ICROFS-sekretariatet afholder informationsmøder i forbindelse med opslaget. På møderne kan du høre mere om, hvordan du udfylder ansøgningsskemaerne.

Informationsmøderne vil foregå:

 • som online møde: Onsdag den 22. marts kl. 9-12.00
 • som fysisk møde på Horisont Hotel & Konference i Aarhus: 
  Torsdag den 30. marts kl. 12-15.00

Tilmeld dig her: 
https://events.au.dk/infomoedeorganicrdd9/infomode-organicrdd9
 
Er du i tvivl om din projektidé lever op til kriterierne for at modtage projekttilskud fra Organic RDD under GUDP, så er du altid velkommen til at sende ICROFS sekretariatet en max. 2-siders projektbeskrivelse. Herefter vil sekretariatet vende tilbage med vejledning. Du finder skabelonen til den 2-siders projektbeskrivelse her: Kan min idé blive til et Organic RDD projekt?
 
Projektbeskrivelsen skal sendes via e-mail til icrofs@icrofs.org. Sekretariatet tilstræber at have en maksimal behandlingstid på en uge.

Ansøgningsmateriale

Ansøgningsskemaerne og vejledning til, hvordan de skal udfyldes, finder du nedenfor, såvel som på Landbrugsstyrelsens tilskudsportal og på ICROFS’ hjemmeside.