Organic RDD 2.2: Ansøgninger til både traditionelle og nye projekttyper

Bestyrelsen for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) uddeler 12,4 mio. kr. til økologiske forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter. Udvælgelsen vil ske blandt knap 20 indkomne ansøgninger om tilskudsbeløb på i alt cirka 30 mio. kroner.

Til anden runde af Organic RDD 2 er der kommet ansøgninger inden for de ”traditionelle” projekttyper med forretningsplan og netværksprojekter, og som noget nyt kunne der søges tilskud til projekter med fokus på økologisk jordbrugs bidrag til samfundsmæssige gevinster.

De fleste af de indkomne ansøgninger hører under sidstnævnte projekttype, hvor formålet er opnå en større viden om økologiens bidrag, mangler og udviklingspotentiale i relation til fælles samfundsgoder. Med samfundsgode menes der de fælles goder eller ydelser, som samfundet ønsker, at borgerne skal have adgang til, men som normalt ikke ”handles”.

Fælles samfundsgoder karakteriseres ved, at alle kan nyde dem samtidigt, og at goderne ikke forringes af, at andre bruger dem. Størstedelen af disse ydelser er dog kun gratis i den forstand, at andre sikrer, at de er til stede. Forskningen under den nye projekttype kan dermed handle om, hvordan økologien kan bidrage til samfundsgoder inden for områder som biodiversitet, gode natur- og miljøforhold, klimahensyn, sundhed og velfærd for mennesker og dyr samt udvikling af erhverv og landdistrikter. Herudover kan forskerne sætte fokus på, hvordan man sikrer en energi- og ressourceudnyttelse, hvor effektivitet og bæredygtighed går hånd i hånd.

Vurderingen af ansøgningerne
GUDP samarbejder med ICROFS om udbuddet, og det er primært ICROFS, der varetager den faglige del af sagsbehandlingen. ICROFS sammensætter et internationalt ekspertpanel, som bedømmer ansøgningernes kvalitet. Panelets sammensætning er godkendt af Innovationsfonden, og medlemmerne skal give deres vurdering af, om den enkelte ansøgning er forskningsfagligt støtteværdig.

ICROFS' Programkomite bedømmer derefter ansøgningernes relevans og indstiller udvalgte projekter til godkendelse hos ICROFS' bestyrelse. GUDP-bestyrelsen træffer den endelige beslutning om tildeling af støtte.

Da den samlede pulje i denne omgang er relativt lille, bliver det fortrinsvist de små, kortvarige projekter, som vil opnå støtte. De må højst løbe over to år, og støttebeløbet kan ikke overstige ca. to millioner kr.

Detaljer om Organic RDD 2

Indkaldelsen af ansøgninger med frist 1. juni var et led i Økologisk Forsknings- Udviklings- og Demonstrationsprogram, Organic RDD 2; et dansk forsknings- og innovationsprogram, der beskæftiger sig med økologiske fødevaresystemer.

Organic RDD 2.2 anvender restbeløbet i den pulje, som ved en politisk aftale den 8. november 2013 blev afsat til forskning og innovation inden for økologisk produktion. Størstedelen af den oprindelige bevilling er allerede brugt, men der er 12,4 millioner tilbage, som skal fordeles mellem en række projekter.

 

Se listen over titler på ansøgninger, og hvem der er hovedansøgere

Få mere viden om Organic RDD 2

Læs mere om hvordan økologien kan bidrage til samfundsmæssige gevinster i ICROFS’ publikation:
”Økologiens bidrag til samfundsgoder – Vidensyntesen 2015”
- et sammendrag af konklusionerne fra Vidensyntese 2015, som udkommer til september.

Læs mere om GUDP