Optimering af biodiversitetstiltag i økologiske landbrug og landskaber

Hvilke biodiversitetstiltag skal landmanden vælge, hvor skal de placeres på bedriften, og er der praktiske hensyn at tage lokalt og regionalt?

Blomsterstriber er blot et af de tiltag, som kan fremme biodiversiteten (Foto: Yoko L. Dupont).

Der er mange eksempler på, at en stadigt mere effektiv udnyttelse af naturressourcerne har medført, at arter er forsvundet i stor stil. Men flere studier har siden 90’erne understreget økologiens positive bidrag til biodiversiteten. En ny rapport fra IFOAM International opsummerer, at studier finder øget plantediversitet, øget mikrobiel diversitet i jorden samt øgede bestande af insekter og fugle i økologiske jordbrug. Blandt andet bliver der gennemsnitligt fundet 23% flere insektarter og 30% flere bestøverarter, når arealerne er dyrket økologisk.

Behov for kombination af virkemidler

I de seneste år har forskellige virkemiddelkataloger gennemgået et udvalg af relevante eksisterende og nye virkemidler til fremme af biodiversiteten på danske landbrugs- og skovrejsningsarealer. Listen over virkemidler og tiltag er lang, og der er gennem tiden givet mange bud på, hvordan landmænd kan understøtte et mangfoldigt dyre- og planteliv på og omkring landbrugsbedrifter. Katalogerne understreger, at da biodiversitet er særdeles kompleks, og i princippet omfatter samtlige organismer med forskellige krav til habitater og ressourcer, er der behov for en kombination af flere forskellige virkemidler for at optimere effekten på biodiversiteten. Forskellige tiltag kan desuden have forskellig effekt, afhængigt af det omgivende landskab. En blomsterstribe kan eksempelvis være et positivt indslag for blomstersøgende insekter i et blomsterfattigt landskab, men ikke have nogen nævneværdig betydning i et varieret landskab med mange blomster.

På tide med målrettede tiltag

Inddragelse af landskabsforhold kræver en selvstændig analyse, og det er netop formålet med det nye Organic RDD7-projekt Organic+, som har fokus på at målrette biodiversitetsvenlige tiltag og dokumentere effekter på biodiversitet i den økologiske produktion.

Organic+ vil bruge computersimulering, multi-aktør involvering, og feltobservationer til at udpege miljøvenlig landbrugspraksis og tiltag, som egner sig til økologisk landbrug, og som bedst understøtter biodiversitet lokalt og regionalt. Målet med projektet er at udvikle og afprøve et værktøj til beslutningsstøtte til at vejlede landmænd i valget af biodiversitetstiltag (eksempelvis blomsterstriber, braklægning, eller pleje af vejkanter) og deres placering i landskabet. Værktøjet vil være baseret på computersimulering og maskinlæring, og simulerer udviklingen af bestande af en række arter, som har økonomisk og social betydning: Insektbestøvere og naturlige fjender af skadedyr, agerlandsfugle og pattedyr. Værktøjet tager højde for landskabsforskelle, således at anbefalinger kan målrettes lokalt og regionalt.

Projektets partnere er AU, ICOEL, Stenalt Land- og Skovbrug, Gram og Nybøl Godser og Thise Mejeri

Artiklen er også bragt i Økologi - Inspiration til Jordbruget - april 2022

For yderligere information, kontakt:

Yoko Luise DupontInstitut for Ecoscience - Biodiversitet, Aarhus Universitet

Bent Rasmussen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Besøg Organic+-hjemmeside