Økonomien i produktion af økologisk svinekød fodret med græsprotein

I en ikke fjern fremtid står vi muligvis med adgang til et nyt vigtigt fodermiddel til økologiske grise - og til økologiske husdyr generelt: Økologisk protein udvundet af kløvergræs på et bioraffinaderi.

Projektet SuperGrassPork er i fuld gang med at se på optimeringer af selve udvindingsprocessen, samt at lave fodringsforsøg med græsprotein til økologiske grise.

Vi har fundet, at et kg græsprotein koncentrat kan have samme foderværdi som sojakage, dvs. en foderværdi på ca. 5 kr. pr kg.


I første omgang er der lavet fodringsforsøg, hvor der indgår 10 pct. græsprotein i foderblandingen. Græsproteinet erstatter ca. 6 pct. sojakage og 4,5 pct. solsikkekage. I det scenarie betyder en prisforskel på 1 kr. for græsprotein en forskel i foderprisen på 10 øre pr kg foder, svarende til omtrent 30 øre pr produceret kg svinekød. Den største udfordring er dermed ikke at bruge foderet effektivt til grisene, men derimod at få fremstillet græsproteinet konkurrencedygtigt. Der er fortsat betydelige usikkerheder forbundet med fremstillingsprisen på græsprotein. Vores beregninger ligger i et ret stort spænd mellem 3,25 kr. og op til 9,10 kr. pr kg græsprotein koncentrat. Forskellene skyldes usikkerheder i forudsætningerne - lige fra investering i bioraffinaderi, prisen på energi, prisen på kløvergræs, transport, løn mm.

Nyt bioraffineringsanlæg skal vise vejen til bæredygtigt protein

Et nyt stort anlæg til produktion af græsprotein bliver opført på Foulum. Dette anlæg betyder, at vi får flere erfaringer ift. den praktiske fremstilling af græsprotein og dermed meget mere kvalificerede beregninger af fremstillingsprisen. SuperGrassPork vurderer, at disse anlæg ikke er oplagte at opsætte hos landmænd – endnu - med den nuværende usikkerhed på omkostningssiden. Førend det kan anbefales, er det relevant at afprøve hele værdikæden fra råvare, logistik til forarbejdning i stor skala ved forsøgsanlæg. 

Ud over at blive mindre afhængig af udenlandsk soja er der også et stort perspektiv i at få optimeret den økologiske markdrift. Økologiske griseproducenter har typisk et sædskifte som overvejende ligner det, der praktiseres hos almindelige økologiske planteavlere. Mere kløvergræs i sædskifterne vil øge robustheden. I et typisk økologisk planteavlssædskifte er det beregnet, at dækningsbidraget, med nuværende rammevilkår, kan hæves med små 1.000 kr. pr hektar med 20 pct. kløvergæs i sædskiftet. Kløvergræsset forudsættes her solgt til 1,27 kr. pr FE, og at landmanden afholder udgifterne til ensilering. I et scenarie med hel eller delvis udfasning af konventionel gylle vil gevinsten være større. En mulighed for at producere græsprotein kan også vise sig at blive kærkommen i en fremtid, hvor der måske venter nye reguleringer, herunder mere klimavenlig landbrugsdrift, begrænsninger i udnyttelse af jorde i følsomme områder eller lignende. 

Projektet SuperGrassPork er en del af Organic RDD 2-programmet, som kordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Det har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.

Besøg SuperGrassPorks hjemmeside

Klummen er også bragt i Økologisk Landbrug november 2018