Ny vidensyntese fra AU: Klimaaftrykket fra danske fødevarer

Hvad er klimaaftrykket fra danske landbrugsprodukter sammenlignet med produkter fra andre lande? Er økologisk produktion mere klimavenligt end konventionelt? Hvordan kan man vurdere den samlede bæredygtighed for forskellige fødevarer?

Foto: Pexels.com

Ovenstående er spørgsmål, som Landbrugsstyrelsen har bedt forskere fra Aarhus Universitet om at give svar på.

Forskerne har derfor udarbejdet en todelt vidensyntese, hvor de gennemgår de nyeste forskningsresultater, databaser og guidelines for udarbejdelse af livscyklusvurderinger. Del 1 af vidensyntesen er målrettet klimaaftrykket fra forbruget af fødevarer i Danmark, mens del 2 omhandler klimaeffektiviteten ved landbrugsproduktionen i Danmark sammenlignet med andre lande. På side 70 og frem laver forskerne en afdækning af klimabelastningen fra hhv. økologiske og konventionelle produkter.

Økologisk versus konventionel produktion

  • De refererede studier under del 2, udført under danske produktionsforhold, viser kun små forskelle i klimaaftrykket pr kg produkt for mælk og grisekød, afhængig af om de er produceret under konventionelle eller økologiske forhold.
  • Derimod er klimabelastningen per hektar lavere for økologisk produktion sammenlignet med konventionel.
  • Afsluttende påpeger forskerne, at opgørelsen af klimaaftryk er stærkt afhængig af om - og hvordan bidraget fra ændret arealanvendelse (LUC) medtages, og at dette bl.a. bevirker, at metodevalg har indflydelse på sammenligning af økologiske og konventionelle produkter.

LÆS MERE I DCA-RAPPORTEN: "Vidensyntese om livscyklusvurderinger og klimaeffektivitet i landbrugssektoren"

Besøg også ICROFS' temaside om ’økologiens bidrag til samfundet - klima og energi' for at få mere viden fra andre studier - og et overblik over projekter i regi af ICROFS med fokus på klima


Studietype Vidensyntese
Finansiering Vidensyntese er rekvireret af Fødevarestyrelsen, og den er udarbejdet som led i Rammeaftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 
Ekstern kommentering Landbrugsstyrelsen har inden bestillingen afholdt et webinar med henblik på interessentinddragelse. Endvidere har Landbrugsstyrelsen givet interessenter mulighed for skriftlig kommentering af rapporten.
Læs mere Vidensyntesen er udgivet som DCA Rapport nr. 200: Vidensyntese om livscyklusvurderinger og klimaeffektivitet i landbrugssektoren.
Forfattere  Lektor Lisbeth Mogensen, seniorforsker Marie Trydeman Knudsen, postdoc Fatemeh Hashemi, ph.d.-studerende Andreas Jensen, seniorforsker Troels Kristensen. Alle fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet