Ny runde af Organic RDD programmet forventes at blive opslået i marts

ICROFS forventer i løbet af marts at kunne udbyde en ny pulje under Organic RDD forsknings- og udviklingsprogram i samarbejde med GUDP.

Udbuddet af Organic RDD 9 afventer finanslovsforhandlingerne, som er væsentligt forsinkede på grund af valget og forhandlingerne om dannelsen af den nye regering. Vi forventer, at perioden fra opslag til ansøgningsfrist kun bliver ca. 2 mdr. - og dermed kortere end normalt. Derfor opfordrer vi potentielle ansøgere til allerede nu at forberede sig på en kommende projektansøgning.

ICROFS’ forskningsstrategi 2022, som vil ligge til grund for udbuddet af Organic RDD 9, afventer den nye fødevareministers godkendelse, men vil senest blive offentliggjort i forbindelse med udbuddet. Forskningsstrategiens overordnede fokusområder er de samme som i den tidligere strategi, der kan læses her.  

Planlagte fokusområder for Organic RDD 9

I Organic RDD 9 programmet kan der søges inden for alle seks fokusområder, men ICROFS’ bestyrelse prioriterer især projekter, der tager udgangspunkt i eller integrerer fokusområderne:

 • BIODIVERSITET
 • KLIMA OG MILJØ
 • SUNDHED OG VELFÆRD

med de udfordringer, som den økologiske landbruger og de økologiske virksomheder står over for i forhold til:

 • CIRKULÆR BIOØKONOMI
 • FREMTIDENS ØKOLOGISKE FORBRUGER
 • ØKOLOGIEN SOM LEVEVEJ

Projekterne kan adressere udvalgte emner inden for et eller flere fokusområder, men bør bygge på en fødevaresystemtilgang, være helhedsorienterede og inddrage værdikæden og brugerne af den viden, der produceres, samt slutbrugeren (forbrugeren) i det omfang, det er relevant.

Udviklingen af den økologiske driftsform skal ske med henblik på at skabe et erhverv, der er bæredygtigt for både landmand og samfund, og imødekommer forbrugernes og samfundets forventninger. Med det udgangspunkt ønskes især innovation, forskning, udvikling og demonstration inden for følgende emner, som vil blive udfoldet yderligere i ICROFS’ Forsknings- og udviklingsstrategi 2022, som udgives senere på året:

 • Dyrknings- og husdyrproduktionssystemer, tiltag og metoder, der understøtter biodiversiteten i dyrkningsjorden, på de dyrkede flader såvel som i de omgivende og tilknyttede arealer i landbrugslandskabet. Dette inkluderer undersøgelse af samspil mellem biodiversitet og jordfrugtbarhed, f.eks. i regenerative dyrkningssystemer, produktionssystemer med høj diversitet og med kombinationer af plante- og husdyrproduktion, og i systemer med skovlandbrug og flerårige afgrøder med høj kulstoflagring i jorden.
 • Kvantificering og værdiansættelse af effekten af økologisk jordbrug på natur, biodiversitet og økologiske funktioner. Herunder indgår dokumentation for bestøvningssucces og skadedyrsregulering, bedre jordfrugtbarhed, -sundhed og –struktur samt dokumentation for større robusthed i produktionen.
 • Husdyrenes rolle og integration i et bæredygtigt fødevaresystem, der leverer sunde fødevarer med ernæringsmæssig kvalitet uden at gå på kompromis med produktionens klima- og miljøbelastning eller med dyrenes sundhed og velfærd.
 • Økologiske dyrknings- og produktionssystemer, som fremmer sunde og robuste planter og plantebaserede fødevarer, samt fødevarernes ernærings- og sundhedsmæssige kvalitet.
 • Vedligehold og opbygning af jordens frugtbarhed, sundhed og robusthed og kulstoflagring, herunder husdyrenes rolle og samspillet mellem mikroorganismer samt mellem mikroorganismer og planter.
 • Minimering af klima- og miljøbelastningen fra plante- og husdyrproduktionen, og tilpas­ning i forhold til klimaforandringerne. Robuste produktionssystemer og –teknologier, som øger ressourceudnyttelsen og kulstoflagring, minimerer udledningen af klimagasser samt reducerer tabet af næringsstoffer.

Der kan fortsat søges midler både til projekter med forretningsplan (type 1-projekter) og projekter uden forretningsplan, som udelukkende har fokus på samfundsgoder og grønne bæredygtighedseffekter (type 2-projekter).
Læs om projekttyper her

Infomøder om Organic RDD 9

I forbindelse med den nye ansøgningsrunde afholder ICROFS to informationsmøder, hvor du kan blive klogere på ansøgningsprocessen og høre mere om de kriterier, som ligger bag vurderingen af projekterne.

Under forudsætning af at udbuddet af Organic RDD 9 på plads forinden, vil informationsmøderne foregå:

 • som online møde: Onsdag den 22. marts kl. 9-12.00
 • som fysisk møde i Aarhus: Torsdag den 30. marts kl. 12-15.00

Tilmeld dig her: https://events.au.dk/infomoedeorganicrdd9/infomode-organicrdd9

Online informationsmødet for den forrige ansøgningsrunde (Organic RDD 8) kan ses her

Få sparring på din projektidé før du sender din ansøgning

Du kan få sparring på din projektidé ved at indsende en kort projektbeskrivelse til ICROFS-sekretariatet.
Den skal skrives i en skabelon, som findes her.

Projektbeskrivelsen skal sendes via e-mail til icrofs@icrofs.org 
Sekretariatet tilstræber en maksimal behandlingstid på en uge. Du vil modtage et opkald på telefon.

Er du også interesseret i at søge midler til transnationale projekter?

Efter den succesfulde periode med CORE Organic Cofund-programmet (2016-2022) med 29 forskningsprojekter, har CORE Organic netværket skabt ’CORE Organic Pleiades’, som begyndte i september 2022 oglafslutter i 2026. Det nye program har til formål at sikre en kontinuitet i det transnationale samarbejde, relateret til forskning i økologiske fødevarer og landbrug.
 
Det fremtidige europæiske forskningsudbud inden for økologi vil ligge under de europæiske partnerskaber inden for ’agroøkologi’ og ’bæredygtige fødevaresystemer’, som vil træde i kraft fra 2024. CORE Organic netværket deltager aktivt og understøtter udviklingen af disse nye typer af EU-støtte.

Desuden er CORE Organic også en del af Green ERA-Hub (GEH), som består af 16 forskellige ’agri-food’ og bioteknologiske ERA-Net og internationale initiativer. Under denne paraply er CORE Organic netværket i samarbejde med andre partnere i færd med at planlægge et nyt fælles udbud af midler, som forventes præsenteret i løbet af foråret 2023.
 
For mere information, se her: https://projects.au.dk/coreorganicpleiades eller på https://greenerahub.eu/