Ny klimaeffektiv gødning til økologisk planteavl

Reduktion af klimagasudledninger fra landbruget bør ses som en del af den globale målsætning om at holde menneskeskabte klimaændringer under 2°C. Dét kræver både reduktion af udledninger af klimagasser som N2O fra marken samt øget kulstoflagring i jorden.

Klimaprofilen fra økologiske afgrøder kan øges på to måder; enten ved at mindske udledninger per dyrket areal eller ved at øge udbytterne. En effektiv reduktion kræver, at begge måder udnyttes.

Forskning har vist, at udbytterne kan øges gennem bedre gødskning, især gennem organiske gødninger med øget kvælstofudnyttelse. Anden forskning har vist, at jordens kulstofindhold primært øges gennem øget tilførsel af planterester i afgrøder og efterafgrøder, hvor der dog er et samspil til høje udledninger af lattergas fra nedmuldede planterester.

Organic RDD-projektet ClimOptic vil udvikle, dokumentere og demonstrere optimerede organiske gødninger til anvendelse i samspil med ændringer i sædskifte og gødningshåndtering for en mere klimaeffektiv, økologisk planteproduktion.

I løbet af projektperioden skal der specifikt udvikles to nye gødningstyper baseret på bioafgasset husdyrgødning og planterester:

  1. En flydende svovlsur gødning rig i ammonium og svovl, og
  2. En tør pelleteret fosforrig organisk gødning.

Disse gødninger forventes at kunne anvendes betydeligt mere målrettet i den økologiske produktion end nuværende gødning, og vil bidrage til lavere lattergasudledninger og øget kulstoflagring samtidig med, at udbytterne øges.

ClimOptic fokuserer på bedrifter med fjerkræ og svin eller ren planteavl, hvor husdyrgødning og planterester omsættes i biogasanlæg for at opnå høj udnyttelse af næringsstoffer og minimeret udledning af drivhusgasser.

Der skal testes en række metoder til at efterbehandle afgasset biomasse for at fremstille økologiske gødninger, der bedre kan tildeles afgrøderne på tidspunkter, hvor planterne bedst udnytter næringsstofferne. Efterbehandlingen skal ske på biogasanlægget ved brug af mekaniske og biologiske metoder, der er forenelige med de økologiske principper.

ClimOptic forventer at kunne medføre en reduktion af drivhusgas-emissionerne fra økologisk landbrug på 97.200 ton CO2-ækv, og samtidig danne grundlag for øgede udbytter for 132 mio. kr. og salg af klimaoptimerede gødninger til en værdi af 13 mio. kr. årligt.


Projektet trin for trin

ClimOptic skal:

  • Opstille modelbedrifter til produktion og anvendelse af biogasbaserede gødninger
  • Udvikle teknologi til produktion af de to nye gødningstyper
  • Måle drivhusgasser fra lagring og anvendelse af de nye gødningstyper
  • Måle kvælstofudnyttelse i de nye gødningstyper
  • Gennemføre systemanalyse af effekter af nye gødningstyper på produktion, klima og økonomi
  • Udføre demonstration og formidling af de nye gødningstyper til relevante økologiske interessenter.  

Projektperioden løber i 2019-2021

Besøg projektets hjemmeside