Kløvergræs kan udskifte en del af det traditionelle foderprotein til slagtekyllinger

Mindst 13% af det traditionelle foderprotein til økologiske slagtekyllinger kan fint erstattes med protein udvundet fra kløvergræs, viser ny forskning fra Aarhus Universitet.

Foto: Helene Uller-Kristensen

Efterspørgslen efter bæredygtige og lokalt producerede proteinkilder til den danske husdyrproduktion er kraftigt stigende. Det gælder både i den konventionelle sektor, men i særlig høj grad i den økologiske produktion. Opmærksomheden rettes mod blandinger som kløvergræs, med højt tørstof- og proteinniveau.

Gennem en bioraffineringsproces presses planterne, og proteinet kan isoleres fra den producerede plantesaft. Da man derved fjerner størstedelen af plantens fibre, forventes det isolerede protein at være velegnet som foder til enmavede dyr som grise og fjerkræ. I løbet af 2018 er bioraffineringsprocessen blevet optimeret, således der nu produceres kløvergræsprotein med et råproteinindhold på ca. 50%. Dette forventes at øge foderværdien betydeligt gennem mindsket fiberindhold og øget fordøjelighed.

Fokus sat på foderudnyttelse og slagtevægt

I Organic RDD2-projektet Multiplant er der netop gennemført et fodringsforsøg med økologiske slagtekyllinger, hvor foderværdien af et 1. generationsproteinprodukt, udvundet fra kløvergræs med et råproteinindhold på 36%, er undersøgt. Vores resultater viser, at man kan udskifte minimum 13% af foderets råprotein med protein isoleret fra kløvergræs uden at mindske slagtevægten og foderudnyttelsen hos de økologiske kyllinger.

Kyllingerne blev fodret med et afstemt økologisk fjerkræsfoder indeholdende henholdsvis 0, 8, 16 eller 24% kløvergræsprotein svarende til, at man udskifter 0, 13, 26 eller 39% af det traditionelle råprotein med kløvergræsprotein. Methioninindholdet i kløvergræsproteinet er over niveauet i soja.  

Under forsøget blev kyllingernes tilvækst og foderindtag registreret. Det var muligt som minimum at erstatte 13% af foderets råprotein med kløvergræsprotein uden, at slagtevægten og foderudnyttelse blev reduceret. Forsøget viser også, at en høj tilsætning af kløvergræsprotein (24%) resulterer i lavere vægt og dårligere foderudnyttelse, primært pga. en stor andel uopløselige fibre i det isolerede protein, som ikke kan udnyttes optimalt af slagtekyllingerne. Denne effekt ses tidligt i forsøget hos de unge kyllinger, hvorimod de ældre slagtekyllinger har nemmere ved at tolerere højere tilsætninger.

Forbedret fedtsyreprofil

Som sidegevinst viser MultiPlants forsøg, at indholdet af umættede fedtsyrer er højt i kløvergræsproteinet, hvor særligt omega-3 fedtsyren ?-linolensyre dominerer. Indholdet af netop ?-linolensyre genfindes i både kød og fedt fra slagtekyllingerne - og stiger ved øget tilsætning. Hvad dette betyder for kødkvalitet og produktholdbarhed bør undersøges nærmere.

Projektet Multiplant er en del af Organic RDD-2 programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Det har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødeministeriet.    

Læs mere om MultiPlant på projektets hjemmeside

Klummen er også bragt i Økologisk Landbrug november 2018