Intensiv grøntsagsproduktion på plantebaseret gødning

Forbrugere efterspørger flere økologiske grøntsager, men produktionen er stadig afhængig af konventionel animalsk gødning. Derfor afprøves dobbeltdyrkning af afgrøder og plantebaserede gødninger som alternative løsninger i projektet DoubleCrop.

Den første dyrkningssæson (2017) viste, at dobbeltdyrkning kan give en udbyttestigning i form af et to-tredoblet antal af brugbare salgsenheder. Enhederne var dog typisk mindre. Salgsafgrøderne var hovedkål, bundtløg, selleri og porre og issalat, og dobbeltdyrkningen, hvor grøntsager havde overlappende sæson, blev sammenlignet med et mere traditionelt økologisk sædskifte. 

Så længe første afgrøde valgtes som en håndhøstet afgrøde, var det muligt at etablere den anden afgrøde ved maskinplantning imellem rækkerne. Det skete 2-3 uger før høsten af den første afgrøde gik i gang, hvilket gav ekstra dyrkningstid. Samtidig var kvælstofforsyningen tilstrækkelig ved kombination af forskellige typer plantebaseret gødning i sammenligning med det traditionelle sædskifte med svinegylle. Til gengæld var der tekniske udfordringer i at dyrke salgsafgrøder med overlappende sæson og plantebaserede gødninger. Men udfordringerne vil kunne løses gennem maskinudvikling. 

Nye metoder til forbedret gødningstilførsel, kvælstofudnyttelse og produktivitet

Udfordringen med at holde en høj produktion i den relativt korte danske vækstsæson er reel især for grøntsager, der nemt ’slider’ på jordens frugtbarhed. Der kræves intensiv jordbearbejdning, som går ud over jordens indhold af organisk stof og dens struktur samt vandholdende og næringsgivende egenskaber. Samtidig er grøntsagsproduktion kvælstofkrævende, og udvaskningen af nitrat ofte høj – også i økologisk produktion, hvor det er tilladt at bruge op til 50 kg udnyttet N ha-1 fra konventionelle gødningskilder.  

I DoubleCrop projektet tænkes et 5-årigt sædskifte som en helhed med flere elementer for at løse udfordringerne. De grundlæggende principper er at dyrke flere afgrøder pr. sæson, sikre tilstrækkelige næringsstoffer og en langtidsfrugtbar jord via plantebaseret gødning, mens kvælstoftabet minimeres ved hjælp af et kontinuert plantedække. Den første håndhøstede afgrøde etableres tidligt i foråret med 50 cm rækkeafstand efter nedmuldning af en vintergrøngødning eller efterafgrøde. Der tilføres og nedmuldes plantebaseret gødning, f.eks. ensilage af kløver, før første plantning og senere mellem rækkerne før anden plantning. Det er vigtigt, at C/N forholdet i ensilagen er lavt, f.eks. under 15. I nogle af sædskiftets marker undersås en efterafgrøde eller grøngødning til produktion af plantebaseret gødning og for at give plantedække over vinteren. 

Formålet er at skaffe kvælstof og organisk stof til jorden og at holde på kvælstof, der efterlades af den forudgående afgrøde. Én af markerne i det 5-årige sædskifte er en helårs kløvermark til produktion af plantebaseret gødning og opbygning af jordens frugtbarhed. Alle markoperationer udføres med ombyggede maskiner. I øvrigt arbejdes der med faste kørespor og uden pløjning. Vi lægger et nøje udregnet gødningsregnskab for at sikre et så stramt styret kvælstofkredsløb som muligt. DoubleCrop sædskiftet bliver sammenlignet med et tilsvarende sædskifte baseret på tilførsel af svinegylle, færre afgrøder og mindre fokus på vinterplantedække. 

Principper afprøves ved flere forsøgsværter

Jorden ved Institut for Fødevarer i Årslev er en sandet lerjord og udvaskningen går relativt langsomt. Derfor afprøves DoubleCrop principperne hos tre store grøntsagsproducenter under andre agronomiske forhold, Skyttes i Dømmestrup, Skiftekær Økologi på Tåsinge og Vostrup Øko ved Tarm. Alle forsøg og gødningsregnskaber planlægges i tæt samarbejde med GartneriRådgivningen, SEGES i Odense. Vi annoncerer åbent hus i forsøgene i sæsonen 2018.

Klummen er også bragt i Økologi & Erhverv d. 11. maj 2018


Se mere på DoubleCrops hjemmeside


Projektet DoubleCrop er en del af Organic RDD 2- programmet, som koordineres af ICROFS 
(Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Det har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.