Hvilken effekt har introduktion af skjul på dyrevelfærden i økologisk fiskeproduktion?

Brugen af skjul i forhold til at forbedre fiskevelfærd i økologisk ørredproduktion er blev testet som en del af Organic RDD-projektet ShelterFish.

Foto: ShelterFish: Forsøg med skjul i økologisk ørredproduktion

Akvakultur er verdens hurtigst voksende animalske fødevareproduktion, som samtidig har en sundheds-, miljø- og klimapositiv profil. På Økologi-Kongres 2021 delte Alfred Jokumsen blandt andet viden fra det nyligt afsluttede Organic RDD-projekt ShelterFish om, hvordan brugen af skjul til ørreder påvirker velfærden og adfærden.

Ofte består faciliteterne til fiskeopdræt af tanke eller damme uden nogen form for overdækning eller mulighed for at fiskene kan søge skjulesteder.
Dette har påkaldt sig opmærksomhed i forhold til fiskenes velfærd/adfærd. Langt de fleste dyr udviser en vis grad af skjulsøgende adfærd som et led i at kunne beskytte sig mod trusler. Men brugen af skjul ses sjældent inden for akvakultur, antageligvis fordi der findes få undersøgelser om emnet, og megen data viser modstridende effekter på fiskenes vækst. Derudover kan en tilføjelse af diverse konstruktioner i tanke og damme besværliggøre rengøringsprocesserne.

Et af formålene med ShelterFish-projektet var at teste, hvorvidt skjul (som er lette at konstruere, installere og flytte) kan have gavnlige effekter på fisks velfærd. Derfor blev forskellige forsøg foretaget med henblik på at teste fiskenes evne til at vokse, modstå stress og opretholde en god helbredstilstand.

Småfisk udvikler hurtigt skjul-søgende-adfærd

Projektet designede skjul i form af PVC-plader, som blev placeret ved bunden af  opdrætsenhederne, med pladen ti centimeter over bunden. To typer af skjul blev afprøvet; en hel skærm (fuld afskærmning), og en skærm, som var delvist gennemhulet (Fig. 1).

Fiskene blev introduceret til skjulene, da de vejede 15 gram, og forsøget løb til de havde en vægt på ca. 55 gram. I løbet af denne periode blev væksten, læsioner (på finner, øjne, snude og skindet) og evnen til at modstå stresspåvirkning (såsom støj eller reduceret vandniveau) undersøgt. Desuden blev fiskenes adfærd observeret i løbet af denne periode.

Ved afslutningen af forsøgene var det tydeligt, at fiskene havde udviklet en skjul-søgende-adfærd, når de blev udsat for forstyrrelser. Alle fiskene gemte sig sammen under de afskærmede områder. Skjulene havde også en vis effekt på læsioner på finnerne, hvor der sås en reduktion på 10% af skader, sammenlignet med de fisk som var i kontroltankene uden adgang til skjul.

Man så ikke nogen effekt af skjul på dødeligheden, væksten eller fiskenes evne til at håndtere stress.

Fig. 1. “Fuld skjul” (tv) og delvis skjul (th)

Udsættelse for stress tidligt i livscyklus kan påvirke stresshåndtering senere

Fiskeyngels nervesystemer er meget sensitive over for ydre påvirkninger, og hvad de oplever på et tidligt stadium i deres liv. Man ved også, at stresspåvirkninger tidligt i deres liv har en stor effekt på fisks fremtidige opførsel og håndtering af stress. Derfor valgte man i projektet at afprøve, hvordan effekten ville være, hvis man indsatte skjul på et tidligere stadium af fiskenes liv – allerede da de vejede 1.5 gram. Projektet fandt, at fiskene udviste en større stressrespons ved akut stresspåvirkning, men de håndterede stress på samme niveau som kontrolfiskene ved gentagne stresspåvirkninger.

Efter at have levet fire måneder med skjul, blev skærmene fjernet fra bassinerne, og skjul-fiskenes evne til at konkurrere med kontrolfiskene blev evalueret. Begge grupper blev mærket og sat sammen i de samme tanke. Efter en række uger blev væksten og stresshåndteringen hos de forskellige fisk undersøgt – og man fandt ikke forskelle mellem de to grupper. Dog udviste ”skjul-fiskene” en ringere evne ift. at konkurrere, når der var begrænset adgang til føden. Men, denne effekt lod til at forsvinde efter en kort tilpasningsperiode uden skjul.

Præference for skjul anses som en vigtig del af velfærden trods minimal helbredspåvirkning


Projektleder, Alfred Jokumsen, DTU AQUA, udtaler:
”Alt i alt viser resultaterne, at fisk har en klar præference for at bruge skjul, og at skjul ikke har negative effekter på væksten. Disse resultater kan blive opfattet positivt for fiskene velfærd, da dyrs præferencer er vigtige aspekter ift. dyrevelfærd. Dog er effekterne på reducering af ydre læsioner og det generelle helbred dog begrænsede, og fiskenes evne til at håndtere stress er ikke ændret.”

Læs om øvrige resultater fra projektet, som omhandler udviklingen af nye metoder til håndtering af nogle af de primære sygdomsproblemer i den økologiske ørredproduktion.

> Mindre organisk materiale i dambrug giver sundere fisk

> Naturlig immunitet mod RMS kan forhindre værditab i økologisk ørredproduktion

> Nyt bæredygtigt middel kan måske fjerne parasit, som angriber regnbueørreder

> Sygdomsforebyggelse skal sikre dansk økologisk ørredproduktion


ShelterFish har været en del af Organic RDD 4-programmet, som koordineres af ICROFS og har fået tilskud fra GUDP.


Besøg Organic Eprints og find publikationer fra Organic-RDD projekter inden for økologisk ørredproduktion: 
ShelterFish
RobustFish
> OptiFish