Højere økologiske udbytter med flere tilgængelige næringsstoffer

Der er stor enighed om, at bedre tilgængelighed af næringsstoffer er nøglen til højere udbytter; spørgsmålet er dog stadig hvilke alternative løsninger, der kan anvendes i den økologiske produktion.

Foto fra markforsøg i NutHy

Organic RDD-projektet ”NutHy” har igangsat en række aktiviteter, som skal være med til at rette op på at trods stor viden om dyrkningsmæssige forhold i økologisk planteproduktion, så er udbytterne i praksis ofte langt under potentialet.

Der er tre væsentlige forklaringer:

  1. næringsstoffernes tilgængelighed er ikke ordentlig afstemt pga. manglende fokus på enkeltnæringsstoffernes betydning eller ringe synkronisering med afgrødernes behov,
  2. der mangler næringsstofkilder, og
  3. den allerede eksisterende viden er ikke tilstrækkeligt implementeret i praksis.

Identifikation af ubalancer

I første omgang er det væsentligt at få identificeret, hvor vi har de største udfordringer. Det har vi bl.a. gjort via en undersøgelse blandt planteavlskonsulenter. Besvarelserne viser stor enighed om, at næringsstoffer er den største udfordring. Selvom både konsulenter og forskere har mange bud på næringsstoffer og mængder, der mangles, så findes der reelt kun ganske få konkrete undersøgelser på området. Derfor har vi i år igangsat en række forsøg med fokus på identifikation af netop næringsstofubalancer.

Intern recirkulering i sædskiftet

Stærke efterafgrøder er helt centrale for recirkuleringen, og derfor arbejdes der med koncepter, som forbedrer timing af næringsstoffrigivelsen. Der er fokus på tidspunkt for nedmuldning og bioforgasning af høstet efterafgrøde. Forsøg med høst og ensilering af rødkløver undersået i vårbyg har vist, at der især ved høst med høj stub af kornet er potentiale for bedre økonomi ved høst af efterafgrøde. Høst med høj halmstub gav 1,1 tons/ha mere tørstof ved høst af efterafgrøden i oktober. Der arbejdes i øjeblikket med blanding af efterafgrøder, halm og husdyrgødning i biogasanlægget i forskellige mængdeforhold for både at få en god biogasproduktion men også en optimal næringsstoftilgængelighed i det afgassede materiale. Bioforgasning giver en speciel mulighed for at fastholde svovl. I anlæggets gasfilter opsamles store mængder svovl, og det er en kilde, som vi nu undersøger tilgængeligheden af.

Alternative næringsstofkilder

I projektet arbejder vi på at identificere nye kilder til relevante restprodukter, og i samarbejde med Landbrugsstyrelsen vurderes det, om de kan anvendes under de gældende regler, eller om det kræver forelæggelse i EU-systemet.

Under ledelse af Københavns Universitet har projektet etableret en arbejdsgruppe med brancheforeninger og andre interessenter for at afdække dette område. Indledningsvis undersøges produktet Fertigro samt halmaske, og der gennemføres en karakterisering af sojamelasse i samarbejde med HedeDanmark.

Nye koncepter for rådgivning

Uanset bestræbelserne for at øge viden og muligheder, så er rådgivning og formidling til slutbrugerne afgørende. Ikke al viden er på nuværende tidspunkt ordentlig implementeret i praksis. Men hvordan sikres en effektiv implementering af viden, og hvordan kan rådgivere og forskere modtage den nødvendige feedback? Disse aspekter arbejder vi med i konceptet ”Rådgiverskole”, hvor to grupper af rådgivere arbejder med specifikke landmænd omkring rådgivning, som er mest muligt målrettet den enkeltes behov.

NutHY er en del af Organic RDD 3-programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Det har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.

Klummen blev også bragt i Økologi & Erhverv d. 25/05 2018


Besøg også NutHys hjemmeside