Grobund for innovation, vækst og troværdighed

Økologiske landmænd og fødevarevirksomheder har brug for forskning og udvikling, der både øger produktiviteten og samtidig reducerer miljø- og klimabelastning, men også sikrer biodiversiteten i mark og landskab og en fortsat høj dyrevelfærd.

Den danske økologi har gennem mange år været præget af udvikling, innovation og høj vækst. Med en markedsandel på over 13% i 2017 er Danmark det land i verden, hvor den økologiske andel af det samlede fødevaresalg i dagligvarehandelen er størst. Aldrig før har der været solgt, eksporteret og efterspurgt så mange økologiske fødevarer i Danmark – en tendens der er fortsat stigende. Men, én af forudsætningerne for, at forbrugerne bliver ved med at købe økologiske varer, er, at de fortsat kan have tillid til, at danske økologiske produkter bidrager til samfundsmæssige goder og tager hensyn til dyrevelfærd, miljø og klima. 

ICROFS arbejder derfor målrettet for at skabe ny viden og udvikle nye løsninger sammen med forskere, økologiske landmænd og virksomheder. For eksempel i forhold til genotyper af både dyr og planter, der bedre passer til en økologisk produktion, og nye produktionssystemer der i endnu højere grad tilgodeser husdyrenes sundhed og velfærd og samspillet mellem plante- og husdyrproduktionen. 

Et bæredygtigt landbrug kræver udvikling af nye metoder

Klimabelastning fra fødevareproduktionen er én af de udfordringer, hvor der er spændende løsninger, som oven i købet passer særligt godt til danske forhold. Forskningen viser, at omlægning af økologisk dyrkningspraksis, fodring af husdyrene og håndtering af husdyrgødning i kombination med bioraffinering og biogasproduktion kan forbedre klimaprofilen; nye dyrkningssystemer, der kan øge kulstoflagringen og minimere udledningen af lattergas ved hjælp af nye sædskifter, efterafgrøder og dyrkningssystemer med minimeret jordbearbejdning er også en del af løsningen. 

Det danske landbrug er til stadighed afhængig af importeret foderprotein i form af soja; her viser forskningen, at der lokalt kan dyrkes gode alternativer, for eksempel hestebønner. Protein udvundet fra kløvergræs gennem bioraffinering åbner også op for nye perspektiver for at kombinere lokal produktion af protein med øget kulstoflagring i dyrkningsjorden - til gavn for klimaet, reduceret udvaskning af næringsstoffer til miljøet og forbedret næringsstofforsyning til det økologiske sædskifte.

En anden essentiel udfordring er, hvordan man effektivt og sikkert tilbagefører de næringsstoffer, der tages væk fra de økologiske landbrug i form af føde til mennesker og dyr. Husdyrene er et centralt element i den økologiske produktion, og flere af vores projekter arbejder med optimal næringsstofudnyttelse på bedriften med fokus sat på kombination af dyr og planter. Der er også behov for at udvikle den cirkulære bioøkonomi for dermed at kunne etablere sikre og bæredygtige metoder til at tilbageføre næringsstoffer fra samfundet (spildevand og kildesorteret organisk affald) til det økologiske landbrug.

Samarbejde med forskningens brugere er med til at sikre implementering i praksis

ICROFS arbejder for, i et fortsat tæt samspil med sektoren, at afdække konkrete aktuelle vidensbehov og ikke mindst at sikre kort vej mellem ny viden og dens implementering i praksis hos økologiske landmænd og virksomheder. På vegne af GUDP, under Miljø- og Fødevareministeriet, koordinerer ICROFS det økologiske forsknings-, udviklings-, og demonstrationsprogram Organic RDD, hvor der netop er udbudt 29,5 mio.  kroner. Puljen er øremærket til forskning og udvikling, som kan gøre økologisk landbrug og fødevareproduktion mere miljø- og klimavenlig, fremme recirkulering og forbedre næringsstofforsyningen. Forskningsprojekterne skal skabe basis for erhvervsrettet og praksisnær viden, som understøtter fremtidig vækst og troværdighed. Fristen for at indsende ansøgninger er d. 21. maj kl. 12.00.


Få mere information om Organic RDD 5