Foderværdien af kløvergræsprotein til slagtegrise

Organic RDD-projektet SuperGrassPork arbejder på at udvikle en produktion af lokalt produceret protein til økologiske grise, hvor en stor del af proteinfoderet kommer fra bioraffineret kløvergræs

Foderforsøg med grise på Foulum. Foto: Helene Uller-Kristensen

Brugen af bioraffineret proteinfoder, udvundet fra økologisk kløvergræs, forventes at blive en vigtig spiller i den økologiske svineproduktion.

Dels ved at sikre forsyningen af proteinfoder til den stadig stigende produktion af økologiske grise - og dels ved at mindske udledningen af kvælstof ved bedre optimering af grisenes aminosyrebehov. Desuden forventes den højere andel kløvergræs i sædskifterne at øge produktiviteten på marken, biodiversiteten og jordens kulstofindhold samtidig med, at udvaskningen af næringsstoffer fra marken reduceres.

Kløvergræsprotein med 50 pct. råproteinindhold

Selve processen med at udvinde græsproteinet er sket på bioraffineringsanlægget i Foulum, hvor der i disse måneder opføres et endnu større anlæg til produktion af græsprotein.

En optimeret bioraffineringsproces har i projektet ført til, at der er produceret kløvergræsprotein med et råproteinindhold på ca. 50 pct. Dette forventes at øge fordøjeligheden af proteinet betydeligt -i forhold til hvad tidligere studier har vist -og dermed også øge foderværdien.

God ædelyst og tilvækst hos grisene

I et aktuelt fodringsforsøg undersøges det, hvordan grise klarer sig på kløvergræsprotein fra fravænning til slagtning. Fodringsforsøget afvikles ved AU-Foulum og blev startet i november 2018. 

I forsøget testes tre foderblandinger, hvor kløvergræsprotein udgør en stigende del af foderets råprotein. Disse tre blandinger holdes op mod en kontrol, som er sammensat som en traditionel 100 pct. økologisk foderblanding. Grisene fodres fra fravænning og indtil slagt, som forventes i foråret 2019. Foderblandingen med det højeste indhold af kløvergræsprotein, som grisene får fra 60 kg og indtil slagt, indeholder kun dansk-producerede råvarer.

Forsøget forløber, som det skal. Grisene har god ædelyst og tilvækst, og vi har indtil videre ikke observeret nogen sundhedsmæssige problemer.

Ud over tilvækst og foderudnyttelse undersøger vi fedtsyre-og vitaminindhold i både foder, kød og spæk. Tidligere studier hos kyllinger har nemlig vist en sammenhæng mellem højt indhold af umættede fedtsyrer og vitaminer i kløvergræsproteinet og indholdet i kyllingekødet. Kødet har dermed en ernæringsmæssig bedre fedtsyresammensætning med det højere indhold af omega-3 fedtsyrer, men det kan dog vise sig at have en betydning for holdbarheden af kødproduktet.

Resultaterne kunne både høres og smages i Herning d. 14. marts ved et arrangement lavet i samarbejde med Danish Crown.

Klummen er også bragt i Økologisk Landbrug d. 1. marts 2019.

 


Organic RDD-projektet SuperGrassPork afvikles i perioden 2017-2020. Projektet er en del af Organic RDD 2-programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Det har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.


Læs mere om SuperGrassPork